God’s Love (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

John (Zan) 3:16

16 ‑Masa, Laagɔ ya tete ɔ ya ‑laagɔzɔan wabha, ɩla gbʋ na ɔ ya ɔla ‘Cʋa bhlogbɩɩa ‑sa le ncaatʋtʋʋntʋa ‑ɔ -cɩ ka ‘lɛ ɔla pɔɔtɛtɛ kalɩ na, ɔ ‘la ka ‘ku, ‑ma ɔ ‘ka jabhʋa ‑ʋ ‑kʋ ‘lɛ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ na ‘lɩ.

Advertisements

God’s Love (PEERE: Bible NT)

Jesus-and-Earth

PEERE: Bible NT

John (Zaŋ) 3:16

16 Vannáb gá yá̧a̧ dùgdo kúsà̧a̧rɛ̀, tò̧i Wowa əní də́əvɛ, yír ya íi kàu ní kə lee kà̧a̧ pai, ammá̧ kə zìibà yo̧ŋkì ya kùn míi.

God’s Love (MOFU, NORTH: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MOFU, NORTH: Bible NT

John (Zaŋ) 3:16

16 Bay ma Bəla akwa na, ka wuɗa bəla ba haɗa, ha ŋga ma vəlawa Bəzey ŋga Malay ana, ma kwa way way me pey ‘ar ka ŋga na, ka da zəɗey zlay, amana, ka da ndzefey mendzey me ndəvey kakay ana.

God’s Love (YAOURÉ: Bible NT)

Jesus-and-Earth

YAOURÉ: Bible NT

John (Zan) 3:16

16 -Yɛɛ cɩ ‘nan Bali ‘trɛdanɔn pɛɛnɔn ‘yɩ “yi “bʋʋ “le “wɛan, ‘e ‘pɩ -tʋwli “nɔn -wee ‘wɩ ‘ji, ‘nan -e min nɛn e yi -tɛra -a -pɩ zɩɛ -a da bɛ, -a san -nan ‘e vɩlɛ ‘e ‘nyan dɩ, ‘pian -e ‘belidɩ nɛn ya’a ‘nyaan dɩɛ, ‘e drɛ -a san -le vɛ -a.

God’s Love (SISSALA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

SISSALA: Bible NT

John (Zaŋ) 3:16

16 “Wɩɩsɛ có dúníé nɩɛ kɩ́ŋkáŋ, ɛ́ nɛ́ ʋ púú Bibala pá, a makɛ rɩ́ nɛrɔ ná wuu há lɔ́ʋ́ wɩ́ɛ́ dí, sɩ́ yʋ́ksʋ́, amá rʋ́ʋ́ ná mɩɩsɛ ná há waá tenni.

God’s Love (NABAK: Bible NT)

Jesus-and-Earth

NABAK: Bible NT

John (Zân) 3:16

16 Kawawaŋ egaŋ msalen am sambe ingat gogot penaŋ mamimindein keyepmti egaŋ ikŋaŋgat Nemuŋaŋ kwep penaŋ ke ketalasimti msalen peme toge. Keyepmti am neŋ nâmkiŋnewep ekŋenaŋ walelepiŋ; mama kanzizit tiwep.

God’s Love (KERA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

KERA: Bible NT

John (Zaŋ) 3:16

16 Gud maa mo Pepeŋ bəlaŋ kaa gə adawraŋ wəra kə ablaw. Gud teŋa ta, wə ayaŋ kurmuyu məna’iŋ da minti mindi mindi mo doŋ ne guuduŋ, wə a bese wəra ba, səma wə falə nuutu la haa dədərgə də bay teweŋ.

God’s Love (KASEM: Bible NT – Ghana)

Jesus-and-Earth

KASEM: Bible NT – Ghana

John (Zan) 3:16

16 Wɛ tiini o jege nabiina swono ye o toŋe o Bu-doa se o ba logo baŋa, se wolo maama na ke o wo-dedoa ded-o to daa yé na chɔgem, se o daare o na ŋwea kalo na ba jege kweelim to Wɛ tei ne.