The Fruit of the Spirit (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 TeAitu TeAtua raa iaa e mee te tama ki manava laaoi i telaa tama, ki taka ka hiahia, ki nohonoho laaoi ma telaa tama, ki noho seemuu i ana saaita e hai haaeoina, ki manava aroha, aa ki sosorina taukareka ki telaa tama, ki taaohi ki tana lotu i TeAtua,

23 ki meemee hakaraaoi telaa tama, aa ki lavaa te roorosi hakaraaoi ki ana sosorina. Naa Loo raa see hai taratara e ppui naa tiputtipu nei.

Advertisements

The Armor of God (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 Te mee hakaoti raa, kootou ki hakatipu ake naa mahi kootou no hakauu ki naa mahi TeAriki. 11 Too naa hana hakkaatoa teelaa ni kauatu TeAtua, ki lavaa kootou te massike no puuia naa vana tippua Satan.

12 I te aa i taatou see hetaa ma naa tama te maarama nei; taatou e hetaa are ma naa aitu e hakallika te maarama i aruna, teenaa ko naa tuku aitu, naa hakamau aitu, aa ma naa mahi aitu te ssao poouri nei.

13 Teenaa kootou ki too naa hana TeAtua raa i te saaita nei lokoi! Saaita te aso e hakallika naa e tae mai raa, kootou ma ki lavaa te huri atu no hetaa kootou ma te tama e tautau haaeo kootou naa. I te saaita kootou ma ki oti te hetaa raa, kootou ma ki lavaa koi te taaohi ki naa hakatina kootou.

14 Kootou ki ttuu tanattana. Te hakamaaoni raa, teenaa ko too tuu; te tiputipu e tonu raa teenaa ko too mee e hakao ki uhi too hatahata;

15 te nnoho kootou ka tanattana ki hakaea te Lono Taukareka i te nnoho laaoi raa, teenaa ko naa taka kootou e hakao.

16 Kootou ki taaohi peenaa ki naa hakatina kootou ki mee ma se ppui naa haitino kootou. Teenaa ko te ppui ma ki tiinai naa nasau e ura teelaa e vorovorosia atu Satan.

17 Te illoa kootou maa kootou e ttaka ma te ora maaoni raa, teenaa ko te houru kootou e hakao ki uhi naa pisouru kootou, aa te taratara TeAtua raa, teenaa ko te komu taa tama e kauatu TeAitu Tapu.

18 I te saaita kootou e mee naa mee nei raa, kootou ki taku ki TeAtua ki saapai atu ki kootou. Kootou ki taku i te kau saaita katoo ka tautari ki naa taratara atu TeAitu Tapu. Teenaa kootou ki nnoho ka roorosi lokoi, aa kootou ki seai iloo ki tino mmate; kootou ki taku peenaa ki tokonaki TeAtua ki ana tama.

God’s Love (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

John 3:16

16 TeAtua e aroha i naa tama hakkaatoa i te maarama nei, teenaa ki heuna mai tana Tama raa ki te maarama nei. Ki mee se tama peehea e illoa maa Ia ko te Tama TeAtua raa, ttama naa ma ki see lavaa te mate. A ia ma ki too te ora e takoto see lavaa te oti.

The Beatitudes (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 “Naa tama teelaa e illoa maa laatou ni tama e nnoho hakaaroha raa i te vasi TeAitu Tapu, naa tama naa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa te Nohorana te Lani raa se kina naa tama peenaa!

4 Naa tama e ppari raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki hakaaneane laatou!

5 Naa tama e meemee seemuu raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki too naa mee TeAtua ni purepure ake ki laatou!

6 Naa tama e oti manava ki haia laatou naa heuna TeAtua e fiffai raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki kauake naa mee katoo laatou e ssee!

7 Naa tama e manava aroha i aaraa tama raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki manava aroha i laatou!

8 Naa tama e mataffua naa hatumanava laatou raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki kkite i TeAtua.

9 Naa tama e penapena ki sura te taukareka raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki taapaa TeAtua ma ni tamalliki aana.

10 Naa tama e taaia te henua i laatou e heheuna naa vana e fiffai ai TeAtua raa, naa tama naa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa te Nohorana te Lani raa se kina naa tama naa.

11 “Te saaita kootou e sasaakiria te henua ka ffuri atu no taaia kootou aa ka taratara hakallika i kootou, i kootou ni tama e tautari kiaa nau raa, kootou ma ki hakahiahiaria TeAtua.

12 Kootou ki fiaffia no mannava, i naa tuuhana e llasi kootou raa e takkoto mai i te lani. Naa pure TeAtua imua raa ni mee pakavaina peenei hoki.

The Lord’s Prayer (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 Teenaa kootou ki taku peenei: ‘Tamana maatou i te lani; too inoa e tapu naa ki hakanauria;

10 kau no noho ma se tuku i maatou; too hiihai raa ki hakasuratia i te kerekere nei, e mee pee ko i-ana takoto i te lani.

11 Kaumai ni kaikai maa maatou i te aso nei.

12 Hanaa naa haisara maatou ni ppena, e mee pee ko maatou e hanaa maatou naa haisara naa tama hakkaatoa ni ppena ki maatou.

13 See tiiake maatou ki lavaa te usuhia ni vana e hakallika, aa ku hakassaoria maatou i naa mahi te tipua e hakallika. [I te aa, te Nohorana raa, teenaa se nohorana aau; naa mahi e llasi raa, teenaa ni mahi aau; aa te henua hakkaatoa ki hakanau iaa koe, i naa saaita hakkaatoa. Amen.’]