The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Pattloch Bibel)

GERMAN-DEUTSCH: Pattloch Bibel

Psalms (Psalmen) 23

1 Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln.

2 Auf grünen Auen läßt er mich lagern; an Wasser mit Ruheplätzen führt er mich.

3 Labsal spendet er mir. Er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen.

4 Auch wenn ich wandern muß in finsterer Schlucht, ich fürchte doch kein Unheil; denn du bist bei mir. Dein Hirtenstab und Stock, sie sind mein Trost. –

5 Du deckst für mich einen Tisch angesichts meiner Gegner. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher ist übervoll.

6 Nur Glück und Gunst begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich darf weilen im Hause des Herrn, solange die Tage währen.

Advertisements

The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Menge Bibel)

GERMAN-DEUTSCH: Menge Bibel

Psalms (Psalmen) 23

1 Der HERR ist mein Hirt: mir mangelt nichts.

2 Auf grünen Auen läßt er mich lagern, zum Lagerplatz am Bache führt er mich.

3 Er erquickt meine Seele; er leitet mich auf rechten Pfaden um seines Namens willen.

4 Müßt’ ich auch wandern in finsterm Tal: ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir: dein Hirtenstab und dein Stecken, die sind mein Trost.

5 Du deckst mir reichlich den Tisch vor den Augen meiner Feinde; du salbst mir das Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein.

6 Nur Gutes und Liebes (oder: Glück und Gnade) werden mich begleiten mein ganzes Leben hindurch, und heimkehren werd’ ich zum Hause des HERRN für eine lange Reihe von Tagen.

The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Leander van Ess, rev.2 Bibel)

GERMAN-DEUTSCH: Leander van Ess, rev.2 Bibel

Psalms (Psalmen) 23

1-2 Jehova ist mein Hirt, mir mangelt nichts.

3 Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Spur um seines Namens willen.

4 Und wandle ich auch im Thale des Todesschatten; so fürchte ich nichts Böses; denn du bist bei mir; dein Stab und deine Stütze, sie trösten mich.

5 Du bereitest vor mir ein Mahl gegenüber meinen Feinden; und salbest mit Oel mein Haupt, mein Becher ist übervoll.

6 Ja, Glück und Huld folgen mir alle Tage meines Lebens; und ich wohne im Hause Jehova’s auf lange Zeit.

The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewalder Bibel)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewalder Bibel

Psalms (Psalmen) 23

1 Mein Hirte ist der Herr; / mir mangelt nichts.

2 Er lagert mich auf grünen Auen; / er leitet mich zu stillen Wassern,

3 lenkt mein Begehr / und leitet mich auf rechten Pfaden zu seines Namens Wohnstatt hin. –

4 Und walle ich im Tal des Todesschattens, / ich fürchte keinerlei Gefahr; / denn Du begleitest mich. Ein Trost sind mir Dein Stab und Deine Rute, / die mir zur Leitung dienen.

5 Du richtest mir ein Mahl vor meinen Neidern zu. / Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir vollen Becher ein.

6 In meinem Leben folgt mir Glück und Huld, / und immer weile ich im Haus des Herrn.

The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: FreeBible 2004)

GERMAN-DEUTSCH: FreeBible 2004

Psalms (Psalmen) 23

1 Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

2 Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu {O. an} stillen Wassern.

3 Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.

4 Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.

5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fliesst über.

6 Fürwahr {O. Nur}, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich werde wohnen im Hause Jahwes auf immerdar {W. auf Länge der Tage}.

The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

Psalms (Psalmen) 23

1 Mein Hirte ist der Herr; mir mangelt nichts.

2 Er lagert mich auf grünen Auen; er leitet mich zu stillen Wassern,

3 lenkt mein Begehr und leitet mich auf rechten Pfaden zu seines Namens Wohnstatt hin. –

4 Und walle ich im Tal des Todesschattens, ich fürchte keinerlei Gefahr; denn Du begleitest mich. Ein Trost sind mir Dein Stab und Deine Rute, die mir zur Leitung dienen.

5 Du richtest mir ein Mahl vor meinen Neidern zu. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir vollen Becher ein.

6 In meinem Leben folgt mir Glück und Huld, und immer weile ich im Haus des Herrn.

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainean glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball.

3 Tha ‘g aiseag m’anam dhomh air ais: ‘s a’ treòrachadh mo cheum Air slighean glan’ na fìreantachd, air sgàth dheagh ainme fhèin.

4 Seadh, fòs ged ghluaisinn eadhon trìd ghlinn dorcha sgàil’ a’ bhàis, Aon olc no urchuid a theachd orm chan eagal leam ‘s cha chàs; Airson gu bheil thu leam a‑ghnàth, do lorg, ‘s do bhata treun, Tha iad a’ tabhairt comhfhurtachd is fuasglaidh dhomh am fheum.

5 Dhomh dheasaich bòrd air beul mo nàmh: le ola dh’ung mo cheann; Cur thairis tha mo chupan fòs, aig meud an làin a th’ann.

6 Ach leanaidh math is tròcair rium, an cian a bhios mi beò; Is còmhnaicheam an àros Dhè, ri fad mo rè ‘s mo lò.

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainibh glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball.

3 Tha ‘g aiseag m’anam dhomh air ais: ‘s a’ treòrachadh mo cheum Air slighibh glan’ na fìreantachd, air sgàth dheagh ainme fhèin.

4 Seadh, fòs ged ghluaisinn eadhon trìd ghlinn dorcha sgàil’ a’ bhàis, Aon olc no urchuid a theachd orm chan eagal leam ‘s cha chàs; Airson gu bheil thu leam a‑ghnàth, do lorg, ‘s do bhata treun, Tha iad a’ tabhairt comhfhurtachd is fuasglaidh dhomh am fheum.

5 Dhomh dheasaich bòrd air beul mo nàmh: le ola dh’ung mo cheann; Cur thairis tha mo chupan fòs, aig meud an làin a th’ann.

6 Ach leanaidh math is tròcair rium, an cian a bhios mi beò; Is còmhnaicheam an àros Dhè, ri fad mo rè ‘s mo lò.

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992

Psalms (Salm) 23

1 Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dìth.

2 Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

3 Aisigidh e m’anam; treòraichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

4 Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

5 Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann; tha mo chupan a’ cur thairis.

6 Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh an Tighearna fad mo làithean.

The Lord is my Shepherd (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Psalms (Samz-la) 23

1 Bondyé Senyè-a sé bèwjé mwen. Mwen pa ka mantjé anyen.

2 I ka kité mwen pozé koté zèb-la pli bèl.I ka mennen mwen bwè koté dlo-a pli dous.

3 I ka viwé ban mwen kouway nèf.I ka mennen mwen an chimen dwèt-la,paski sé kalité gadyenn sala i yé.

4 Menm si mwen ka pasé an fon-an ki pli fènwè-a,mwen pa kay pè anyen ki mové,paski ou la épi mwen.Ou ni boutouʼw épi batonʼw pou pwotèkté mwen.

5 Ou pwépawé an tab ban mwendouvan zyé tout lèlmi mwen.Ou vidé lwil asou tèt mwen. Ou plen pòt mwen, i ka débondé.

6 Mwen asiwé bontéʼw épi mizéwikòd ou kay la épi mwen tout lavi mwen.Èk mwen kay wèsté lakay ou, Bondyé Senyè, pou tout tan.