The Fruit of the Spirit – Torthaí an Spioraid (GAEILGE: Bedell An Biobla Naomhtha NT 1817 & Psalms)

GAEILGE: Bedell An Biobla Naomhtha NT 1817 & Psalms

Galatians (Galatiánach) 5:22-23

22 Achd a sé as toradh don Spiorúid grádh, gáirdeachas, síothcháin, foíghid fhasa, ceannsachd, rún maitheasa do dhéunamh, creideamh,

23 Macántas, measardhachd: ní bhfuil dligheadh a nadhuigh a samhuil sin.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Galatians (Galécha-a) 5:22-23

22 Mé Lèspwi Bondyé ka baʼw lanmityé, tjè kontan, lapé an tjèʼw, pasyans, i ka fèʼw dous, i ka fèʼw vini an bon moun, i ka fèʼw sé an moun ki ka tjenn pawòl ou,

23 i ka fèʼw abésé kòʼw épi i ka fèʼw kondwi kòʼw byen. La pa ni pyès lwa ki kont sé bagay sala.

The Armor of God (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Ephesians (Èfésòs-la) 6:10-18

10 Avan mwen fini lèt sala mwen vlé zòt chonjé pou doubout fò an Senyè-a ki ka viv andidanʼw-lan épi ki fò tout fò-a.

11 Mété tout bagay Bondyé baʼw pou ou sa goumen kont movèzté. Mannyè sala ou kay sa doubout épi goumen kont Denmou-an épi tout sé vyé planʼy-lan.

12 Paski nou pa ka goumen kont lézòm, mé nou ka goumen kont fòs sé mové lam-lan ki ka wèsté an lézè-a, kont sé mèt-la, kont sé sa ki ni lotowité-a épi kont sé mové lèspwi-a ki ka kondwi latè nwèsè sala.

13 Bon, mété asouʼw sé bagay-la Bondyé ja potjiwé pou ou sa pwotèkté kòʼw-la, épi asou jou-a movèzté kay fwapé-a, ou kay sa doubout fò, épi lè ou ja fini goumen tout sé batay sala, ou kay doubout fò toujou.

14 Doubout fò épi abiyé kòʼw épi lavéwité-a akwèdi i sé sanng-lan ou ka mawé oliwon wenʼw-lan, épi sé pou ou asiwé laviʼw nèt menm kon sòlda ni pou asiwé i ni on bagay asou lèstonmak li pou pwotèkté kòʼy an ladjè.

15 Épi mannyè-a ou ja pawé pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné lapé-a, akwèdi i sé soulyé-a ou ka mété an pyéʼw-la.

16 Apa di tout sa, tjenbé lafwa-a wèd akwèdi i sé bawad-la an sòlda ka tjenbé an lanmenʼy-lan lè i ka goumen ladjè. Lafwa sala kay tenn tout sé fèman difé-a Satan ka voyé dèyèʼw-la.

17 Épi mété salvasyon menm kon an sòlda ka mété kastòʼy asou tèt li lè i ka alé an ladjè, épi sèvi Pawòl Bondyé-a Lèspwiʼy ka bay-la menm kon on sòlda ka sèvi sab li lè i ka goumen ladjè.

18 Épi an lapwiyèʼw, mandé Bondyé pou édéʼw. An népòt bagay ou ka fè sé pou ou pwédyé kon Lèspwi Bondyé-a ka édéʼw pou fèʼy-la, épi kon sa an lidéʼw-la sé pou ou toujou ka véyé épi kontiné pwédyé bay tout sé ich Bondyé-a.

The Lord is my Shepherd (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Psalms (Samz-la) 23

1 Bondyé Senyè-a sé bèwjé mwen. Mwen pa ka mantjé anyen.

2 I ka kité mwen pozé koté zèb-la pli bèl.I ka mennen mwen bwè koté dlo-a pli dous.

3 I ka viwé ban mwen kouway nèf.I ka mennen mwen an chimen dwèt-la,paski sé kalité gadyenn sala i yé.

4 Menm si mwen ka pasé an fon-an ki pli fènwè-a,mwen pa kay pè anyen ki mové,paski ou la épi mwen.Ou ni boutouʼw épi batonʼw pou pwotèkté mwen.

5 Ou pwépawé an tab ban mwendouvan zyé tout lèlmi mwen.Ou vidé lwil asou tèt mwen. Ou plen pòt mwen, i ka débondé.

6 Mwen asiwé bontéʼw épi mizéwikòd ou kay la épi mwen tout lavi mwen.Èk mwen kay wèsté lakay ou, Bondyé Senyè, pou tout tan.

The Lord is my Shepherd (ENGLISH: Metrical Psalms Bible 1650)

ENGLISH: Metrical Psalms Bible 1650

Psalms 23

1 The Lord’s my shepherd, I’ll not want.

2 He makes me down to lie In pastures green: he leadeth me the quiet waters by.

3 My soul he doth restore again; and me to walk doth make Within the paths of righteousness, ev’n for his own name’s sake.

4 Yea, though I walk in death’s dark vale, yet will I fear none ill: For thou art with me; and thy rod and staff me comfort still.

5 My table thou hast furnished in presence of my foes; My head thou dost with oil anoint, and my cup overflows.

6 Goodness and mercy all my life shall surely follow me: And in God’s house for evermore my dwelling-place shall be.

The Fruit of the Spirit (DEDUA: Bible NT + Psalms)

DEDUA: Bible NT + Psalms

Galatians (Garata) 5:22-23

22 Asuac fora imocngo heresongogoc hoangemema kekec nga ubangerec amma ruae nga modzotitia kpac amma faka yumea nga faka gombunga amma negen negensinggoc kekec,

23 nga wosoefacgoc kekec amma faka nomana. Dedeseriyoacngo faka ifia sasawa kpae mong mi heiude.

The Fruit of the Spirit – 聖靈的果子 (CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910)

CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910

Galatians (加拉太書) 5:22-23

22 屬神之果、即仁愛、喜悅、安和、忍耐、仁慈、矜恤、信德、

23 溫柔、節制、對此者無法律也、

The Armor of God – 上帝的盔甲 (CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910)

CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910

Ephesians (以弗所書) 6:10-18

10 〇我弟兄乎、始終爾曹以主及其力之大能而堅固、

11 披上帝全分之甲胄、為爾等克敵魔鬼之詭計、

12 因我儕之戰征、非對血氣、乃對首領權柄、今世幽暗之王、空中之諸惡神也、

13 為此爾曹當取上帝全分之甲胄、為在凶日可敵之、且獲全勝而得立、

14 是以爾儕以眞實束爾腰、以義甲為衣、

15 納爾備傳福音安和之履、

16 爾曹首先取信德之盾、以之克滅凶惡者之諸火箭、

17 再取拯救之兜鍪、與神靈之劍、即上帝之言、

18 〇以諸祈禱、及祝吿、時時用神靈懇求、且為諸聖、專此儆醒、事事忍耐祈禱、

The Lord is my Shepherd – 耶和华是我的牧者 (CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910)

CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910

Psalms (詩篇) 23

1 主是我之牧者、我將沒有缺乏、

2 他安歇我在豐草地上、引領我到清平水、

3 他健壯我靈魂、因自己名引導我、行在義德道路、

4 我雖然經過在死蔭山谷、亦不怕遇害、因為你同我在、你用杖你竿安慰我、

5 在我衆仇敵前、用膏抹在我頭、而我杯爵已經充滿、

6 如此願你恩寵慈憐、隨我一生、我必多日常住在主堂中

God’s Love – 神的爱 (CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910)

CHINESE, CLASSICAL: Russian Orthodox Bible NT & Psalms 1910

John (約翰福音) 3:16

16 〇蓋上帝如此愛世、直至賜其獨生子、免凡信之者于滅亡、惟有永遠之生命