The Lord’s Prayer (DIMASA: Bible NT)

DIMASA: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 Odebani, nisi ede bi lah: Sorgo ni jini Bupha Nini bumu gathar man ja thing

10 Nini raji sophai thing Nini nangjaoma sorgo ha dangba lai ning Phirthi ni subungbo dang thing.

11 Dini jine nalai ni jimu ri

12 Malai ni gajai khe jing map khlaiba lai ning Jini gajai khebo ning map khlai.

13 Phap ni naigrik ha jing khe da langpha Hamya ni phrang jing khe sogo lah. (Sereba rebyaba ha elei dong: Bede thikhala, raji, raothai ar muima, thaoglao sosi nini ning. Amen).

The Lord’s Prayer (DII: Bible NT)

DII: Bible NT

Matthew (Matío) 6:9-13

9 I o̧d Tayɨɨ moo tée, i o̧ ná’: ‘Ba’ vóó ı̵́ be”ı̵́, yɛ́g móó a mbaa hȩn gbo̧o̧ȩ.

10 Gbaŋ waalı̵́ móó a yaa ú̵. Hí̧í̧lí̧ móó a kɔ́y hágá yɛlı̵́ kɔ́ ı̵́ be”ı̵́ wɔgɔ.

11 A̧m pú̵ vɔ́ hȩn oo lá ɓəə má nɔ.

12 A̧m kéé hȩn ɓı̵́d vóó vu̵ gbɔ la, kɔ́ ı̵́ nán ku̵u̵ kɔ́d vɔ́ hȩn ɓı̵́d kóó kéé gbɔ máa wɔgɔ.

13 A̧m pa̧ŋ vɔ́ dɔd ya hȩn zo”ı̵́lı̵́ sá. A̧máa a̧m səd vɔ́ nag Seeɗán woolı̵́.’

The Lord’s Prayer (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

Côte d'Ivoire

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 6:9-13

9 Na, anyɩ, a bhibhie ‑sa: ‑A Toa ‑ɔ ‑kʋ ‘lɛ ‑laagɔɔn na, ‘naa ‑naa ‘ŋlɩa ɩ ‑kplɔ,

10 ‘naa ‑naa ‑kwleliea ɩ ci, ‘naa ‑naa pɔɔsa ‑nʋɔ ‑dʋdʋa ‘kʋ le ‑laagɔɔn.

11 ‘Maa ‘nyɩ ‑anyɩ ‑yaka ‘la clɩɩa ‘la ‘flawoa.

12 ‘Maa va ‑anyɩ ‑ala ‑ngasi le saa ‑anyɩ ‑ma a va ‘lɛ maa ‑ɔ tʋ ‘lɛ -ala ‑ngasi na.

13 Ɩya ‑naa ‘talɩa ‑anyɩ ‘ciin ‑a ‘la bhlilia gbɩɩnclalɩɛɛn, ‑ma ‘maa ‑sa ‑anyɩ gbɩɩnclanyɔa wlɩɩn. [Sa ‑kwlelie, ‘tɛtɩ ɩya ‘klʋagba ‑glɩ ‑nanɩ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ. Ɩ kʋ sɛɛ.]

The Lord’s Prayer (DHAO: Bible NT)

DHAO: Bible NT

Matthew (Mateos) 6:9-13

9 De ladhe sabajꞌa, na, madhutu la conto sèmi neꞌe: ‘Ama ètu sorga! Kolongara Ama dhu mola-mèci. Hudꞌi laa dhèu aaꞌi-aaꞌi, dedꞌe padedha-dedha kolongara Ama dhu kapai èèna.

10 Hudꞌi laa Ama jꞌajꞌi Dhèu Aae mi dhèu aaꞌi-aaꞌi! Hudꞌi laa dhèu aaꞌi-aaꞌi, tao madhutu paredha Ama ètu rai-haha ne, nuka sèmi ana pajuu Ama, tao madhutu paredha Ama ètu sorga.

11 Ama, hia la jiꞌi ngangaꞌa-nganginu dhu dꞌai bèli-bèli.

12 Jiꞌi manèngi, ho Ama saku eele aaꞌi sasala-sasigo jiꞌi, nuka sèmi jiꞌi kahèi pabhèlu eele sasala dhèu dhu ra tao mi jiꞌi.

13 Ama, jꞌaga la jiꞌi, sèna ka jiꞌi baku tao bhabhelu. Aa pakajꞌèu la jiꞌi nèti koasa nidhu, [Te Ama ka Dhèu Aae dhu koasa kapai risi eele. Aa Ama ka dhu mèdꞌu paredha, toke dꞌai mia-mia laꞌe. Sabajꞌa jiꞌi dꞌai sange neꞌe ka, Ama. Amin.]’

The Lord’s Prayer (DAWRO: Latin Script Bible NT 2011)

DAWRO: Latin Script Bible NT 2011

Matthew (Maatoossa) 6:9-13

9 Simmi hinttenttu hawaa mala woosaa woossite; ‘Saluwan de7iyaa nu Aabboo, ne geeshsha sunthay anjjetto.

10 Ne Kawutethay yo; ne shenii saluwan haneeddawaadan, sa7ankka hano.

11 Gallassaan gallassan koshshiyaa qumaa nuussi hachche imma.

12 Nuuni nuuna naaqqowanttussi atto yaagiyaawaadan, neenikka nu naaquwaa atto ga.

13 Nuuna iitabaappe ashshappe attin, paaciyaan gelissoppa. Kawutethay, wolqqaynne bonchchuu medhinawukka neessa. Amen77i’

The Lord’s Prayer (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

Matthew (Matiyut) 6:9-13

9 Ata, kit tamban yogop aret eeko logonip~o. Ninogoba mbogut paga mendek ao. Kat kendage abu abe alik leenak menggendak me, tiyappagago ogoorik~o.

10 Nit kat kabu’me logowok nduk, eeppinani mok~o. Mbogut paga kat kiniki mbake menggendak eeko mengga kwak, Nit nggween paga yime togop aret eeko logowok nduk, eeppinanu~o.

11 Yogondak ninambi noorak ndak-ndak wo’niret~o.

12 Ndi, it aap nit maluk eerogo pinanugwi nogo, ninami eerogo piigo monggo kwak, Kat nen nit ninomaluk lek eerogo pinanu~o.

13 Ninabut mbanuwak nduk, pinani nagun~o. Ndi, at abu maluk mendek nogo nen maluk ee’ninake kero, ninagap ndaru~o. (Kabu’me piinok menggenom arum wonage, Komaawi ambik lombok wonage, Kat mondok tiyanak wonage, Eerak menggendak me, Yogondak inom, peebi inom, lek arigin lek mondok-mondok aret logogin~o. Amin.) yinuk, yogo logonip~o.

The Lord’s Prayer (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

Matthew (Matiyut) 6:9-13

9 Ata, kit tamban yogop aret eeko logonip~o. Ninogoba mbogut paga mendek ao. Kat kendage abu abe alik leenak menggendak me, tiyappagago ogoorik~o.

10 Nit kat kabu’me logowok nduk, eeppinani mok~o. Mbogut paga kat kiniki mbake menggendak eeko mengga kwak, Nit nggween paga yime togop aret eeko logowok nduk, eeppinanu~o.

11 Yogondak ninambi noorak ndak-ndak wo’niret~o.

12 Ndi, it aap nit maluk eerogo pinanugwi nogo, ninami eerogo piigo monggo kwak, Kat nen nit ninomaluk lek eerogo pinanu~o.

13 Ninabut mbanuwak nduk, pinani nagun~o. Ndi, at abu maluk mendek nogo nen maluk ee’ninake kero, ninagap ndaru~o. (Kabu’me piinok menggenom arum wonage, Komaawi ambik lombok wonage, Kat mondok tiyanak wonage, Eerak menggendak me, Yogondak inom, peebi inom, lek arigin lek mondok-mondok aret logogin~o. Amin.) yinuk, yogo logonip~o.

The Lord’s Prayer (DAGAARE, SOUTHERN: Bible NT 2015)

DAGAARE, SOUTHERN: Bible NT 2015

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 “A lɛ poɔ, a ŋaa la ka yɛ naŋ na maŋ puori: “ ‘Te Saa naŋ be tenvelaa poɔ, ka Fo yuori waa soŋ,

10 ka Fo naaloŋ wa, ka Fo boɔbo e a teŋɛ zu a na a naŋ e a tenvelaa meŋ poɔ.

11 Ko te a bebir ŋa boroboro, ka a seŋ te. 

12 Di te sama suuri ko te, a seŋ na lɛ te meŋ naŋ di suuri ko balaŋ naŋ di sama te zie.

13 T a vɛŋ ka te kpɛ gyennoo poɔ, kyɛ iri te yi faaloŋ poɔ. Bonso, Fõõ la so a naaloŋ, ane a faŋa, ane a eŋno, tegteglɛ. Amen.’

The Lord’s Prayer (DAGAARE, SOUTHERN: Bible NT 2014)

DAGAARE, SOUTHERN: Bible NT 2014

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 “Azuiŋ yɛ maŋ puori ŋaa: Te Saa naŋ be tenvelaa poɔ, ka fo yuori waa soŋ,

10 Ka fo naaloŋ wa. Ka fo poboɔbo nyɛ eebo a teŋɛzu, a seŋ a naŋ waa lɛ tenvelaa poɔ.

11 Ko te a te zenɛ bondirii.

12 Di te saanaa suuri ko te, aŋa lɛ te naŋ dire suuri korɔ banaŋ naŋ sãã te.

13 Ta e ka te kpɛ enyaabo poɔ, kyɛ faa te yi ne a nenfaa nuuri poɔ

The Lord’s Prayer – 主祷文 (CHINESE, TRADITIONAL: Si Gao Version Bible – Catholic)

CHINESE, TRADITIONAL: Si Gao Version Bible – Catholic

Matthew (瑪竇福音) 6:9-13

9 所以,你們應當這樣祈禱:我們在天的父!願你的名被尊為聖,

10 願你的國來臨,願你的旨意承行於地,如在天上一樣!

11 我們的日用糧,求你今天賜給我們;

12 寬免我們的罪債,猶如我們也寬免得罪我們的人;

13 不要讓我們陷入誘惑,但救我們免於兇惡。