The Lord’s Prayer (WAYAMPI: Bible NT)

WAYAMPI: Bible NT

Matthew (Mateusi) 6:9-13

9 – Ajawyi peporegeta Janejare’e pè remẽ, kee tapejẽ ipi: “Papa, yvapewarà, pirujẽ jane kõ tanemoe’e nemomojy ipi. [Ene ywesõ neayvukasiay wete mã’ẽ rõmõ neiko.] Jo’arà kytywarà tè ene. Ãmõ, ivo katuay teãmã mã’ẽ tè ene.

10 Pirujẽ jane kõ tanemoẽoka o’arà kyty. ‘Janejare’e rõmõ’ĩte Janerõvijã rõmõ ekoi’, te’i neupewarà mõ kupa. Ãmõ, neremimota rupi katu toroiko. Ãwitõ neremĩgwai yvapewarà kõ neremimota rupi katu tè ekoi ipi, tãwĩvo oroiko.

11 Oreremi’õ rã eesaoka oreupe kõ’ẽ jawe jawe ipi.

12 Oroitypypyipaoka oreaiwererà neupe remẽ, ‘awyjepa’ ere oreaiwererà pè. Ãwitõ ‘awyjepa’ oro’e oremoaiarà kõ pè, tãwĩvo ve ere oreupe.

13 Nivoi tekoua rè orojitupi tite oroiko remẽ, oremokasi jẽ rejupa, ivo tekoua rupi toroiko jẽ. Orerã’ãa pè remẽ teve oremokasi jẽ rejupa, ‘aje ipõ’ toro’e tite e’ã nivoi mã’ẽ rõvijã pè. (Ene ywesõ Jõvijã wasu rõmõ neiko. Ene ywesõ nekasiay wete mã’ẽ rõmõ neiko. Ene ywesõ temimoe’e rõmõ neiko.)”

Advertisements

The Lord’s Prayer (WANDALA: Bible NT)

WANDALA: Bible NT

Matthew (Mata) 6:9-13

9 Daaci náwa kwá maga maduwa á kure estuwa: Eddeŋere am samaya, ekka wá, ka cuɗeɗɗe. Emmága dalila á ŋa ganakini emnde baɗemme a farfa zherwe áte ka.

10 Sawa an sleksire á ŋa. A gevge namaari á ŋa am duniya keni, ba seke una am samaya na.

11 Vaŋerteva náza za a hyaŋerhye vatena.

12 Ƴaŋeraarƴe haypa-aha á ŋere, ba seke una ŋere keni ŋa ƴateraare ge emnde a haypa an ŋere.

13 Daŋeremka am bada á Shaitaine, fertaŋeraaferta átuge haypa. ((Aɗaba ekka, sleksire á ŋa aŋkwa. Ká an hakuma, ká an ɗemɗemire dem ba ge ɗekiɗeki. *Aamin.))

The Lord’s Prayer (WALA: Bible NT)

WALA: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 “Ala talasi ‘amu kae foa, ‘amu ka sae ‘uri ‘e, ‘Mama ‘ami ‘i nali, ‘Ami oga ioli gi sui geraka fabaelaa ratamu, sulia ‘e abu rasua.

10 Dao mae ‘alia ‘ilitoana ‘o fafia maurinala ioli gi sui. Ma liomu ‘ami ka tau sulia ‘i wado malaa lou ‘i nali.

11 ‘O kwatea mae famami fana ‘e totolia fe atoa ‘e li.

12 ‘O kwailufa ‘alia ta’ana ‘amami gi, malaa lou ‘ami kwailufa ‘alia ta’ana ioli ‘e fulida amaami gi.

13 ‘O ala lugatae na mami fala ilitoona gi fala liufi namami. Ma ko lau ‘ali ‘ami faasia Saetan.’

The Lord’s Prayer (VIETNAMESE-Tiếng Việt: New Version Bible 2002)

VIETNAMESE-Tiếng Việt: New Version Bible 2002

Matthew (Ma-thi-ơ) 6:9-13

9 Các con hãy cầu nguyện như thế này:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh,

10 Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời.

11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

12 Xin tha tội cho chúng con, Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.

13 Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

The Lord’s Prayer (VIETNAMESE-Tiếng Việt: Lời Chúa Cho Mọi Người Bible)

VIETNAMESE-Tiếng Việt: Lời Chúa Cho Mọi Người Bible

Matthew (Ma-thi-ơ) 6:9-13

9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;

12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ;

13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

The Lord’s Prayer (VIETNAMESE-Tiếng Việt: Bible 1925)

VIETNAMESE-Tiếng Việt: Bible 1925

Matthew (Ma-thi-ơ) 6:9-13

9 Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

The Lord’s Prayer (VENGO: Bible NT)

VENGO: Bible NT

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 Nɨniŋ, ŋkə bàw laa viŋ kɨ shɔꞌtə Nwi, gi laa lee, Tii wia fɨ yizɔ, məbəŋsə lùu maa yizii yə.

10 Bàw yifwàŋ yə jwi. Yɨsə laa vənu vənshə gay sheꞌ maa ŋkitə yə shɨ nsi yuu ŋkə lùu yizɔ.

11 Kɔ yia ndee nə fazɨ yuu ŋkə kùꞌnə maa shi ndee.

12 Ndenə yibɨsə yia, faŋ yia ndènə yibɨsə vɨɨ nə.

13 Kɨ ghɔ biŋ yia ŋii məmɔŋ maa məyɨ nu bwə me. Gaŋtə yia fɨ ghɔ vənu vəbwəvə. [Wutə məsɔꞌ vɨɨ nə wutə məyɨ vənu vənshə, nə feenə, kii sheꞌ ghɔ, tɨta Nwi. Ŋkə goꞌsə yighee muꞌ. Amen.]

The Lord’s Prayer (URI: Bible NT)

URI: Bible NT

Matthew (Mat) 6:9-13

9 Wara’ sidi adita’ ibang tangamonga wa ibang ning kadapmang didimeng nua’ni ka naga i sanggerotik i yaranga toyanting. Wa ning, o sibengni’ girii kunimganang ikitang aming indi guning wap girii wa kareng naro’sa’ ning kantam.

10 Iik didimeng kareng ka guning bining ganang iikning unggungsa’ tipkadofinimotang. Kunim aming wari guning midi nakam sa’ titing ningsa’ ka aming kamaganangni indindu’ ai’sa’ tagamtam.

11 Gusa’ nana a nasi’ kamining didimengsa’ nimotang.

12 Aming wari indita’ kadagang tinimging u kuma’ tipdidimem ka sibeng gu indining kadagang u suknakubenim totang.

13 Gu napa’ ka kadaga titiga’ kigineng sini’ indiramik ning wa kagabi sa’ mo’ tinga indiramikota’. Gu yotangkanip tinga kadagang wari mo’ indifikadauta’. Gusa’ napa dabiksa’ u niptatoretang. Tangkunang a wap girii kigineng guk wa gupmo’sa’ fikifiki ningsa’ beng sini’ ikitang, beng.

The Lord’s Prayer (URDU: Devanagari Bible)

URDU: Devanagari Bible

Matthew (मत्ती) 6:9-13

9 बल्कि यूँ दुआ किया करो, ऐ हमारे आस्मानी बाप, तेरा नाम मुक़द्दस माना जाए।

10 तेरी बादशाही आए। तेरी मर्ज़ी जिस तरह आस्मान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो।

11 हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे।

12 हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर जिस तरह हम ने उन्हें मुआफ़ किया जिन्हों ने हमारा गुनाह किया है।

13 और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि हमें इब्लीस से बचाए रख। [क्यूँकि बादशाही, क़ुद्रत और जलाल अबद तक तेरे ही हैं।]

The Lord’s Prayer (URDU: Inji’l i Muqaddas Bible NT 1955)

URDU: Inji’l i Muqaddas Bible NT 1955

Matthew (Matí kí Injíl) 6:9-13

9 Pas tum is tarah duʻá máṉgá karo, ki Ai hamáre Báp, tú jo ásmán par hai; terá nám pák máná jáe;

10 terí bádsháhat áe; terí marzí, jaisí ásmán par púrí hotí hai, zamín par bhí ho;

11 hamárí roz kí roṭí áj hameṉ de;

12 aur jis tarah ham ne apne qarzdároṉ ko muʻáf kiyá hai, tú bhí hamáre qarz hameṉ muʻáf kar;

13 aur hameṉ ázmáish meṉ na lá, balki burái se bachá. [Kyúṉki bádsháhí aur qudrat aur jalál hamesha tere hí haiṉ. Ámin.]