The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

23 Proti takovýmť není Zákon.

The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.

11 Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.

12 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.

13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.

14 Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,

15 A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje,

16 A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.

17 A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,

18 Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT)

CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.

23 Proti takovým není žádný zákon.

The Fruit of the Spirit (CULINA: Bible NT)

CULINA: Bible NT

Galatians (Carasiadenidsa) 5:22-23

22 Naraha Jesocristodsa iquejenadsapi icca ima pina ahua bicahi bonojide rajarissa najaro. Dio Corimejine ibono icajijaropi pina tohuati huanehe, huatidsehe, jonehe najaro. Jehe, Dio Corime ibodidsa madijarijinea iapi huapimadsa eti huanaqquiri najaro. Diocca huatidsehema imadijaro. Joneqquiri inadsa imadijaro, amadsati edi-jerajaro, etti bica tadsa huati huati inajaro. Ima bicanira inanajaro, Diodsara jehe idsanapojaro.

23—Iana deni iquejenani −inejerajaro. Imasiri inana-jeranijine ia ecahuajaro. Najaro ima bicani huapimapi Dio Corimejine icajijaro. Najaro ima huapimadsa Dio naco, madija naco: —Tabaccora tani, oppina tani −quina-jarahi.

The Fruit of the Spirit (CUICATEC, TEUTILA: Bible NT)

CUICATEC, TEUTILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ate ihyan che reca̱h yune ye che rihquentiyon Vaco Ndah yahn Dendiohs ihyan ne, tuhchan ye: Chenan cuma ye vedeyahino ma̱n, vedeyeno ma̱n, nda̱hca̱ chenan ye nduco ihyan chena̱hn ma̱n, chahtino ye ma̱n, ndah ihyan ye ma̱n, redinahn ye ndudo yahn ye ma̱n,

23 necun ye ma̱n, hua riquendi ye vedeyeno yahn ma̱n ye, rahtendihco ye nunde ma̱n. Ihyan chahn ne, rihquentiyon Vaco Ndah yahn Dendiohs ihyan, ne ametah quenan cuma che dinahn ye ley che dirun Moisés.

The Fruit of the Spirit (CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT)

CUICATEC, TEPEUXILA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Naati nduuti chí ‘cuɛɛti chiicá yú tan’dúúcā chi ch’iⁿ’i Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs s’uuúⁿ tuu’mi ní dineⁿ’e yú ‘iiⁿ’yāⁿ. Ni yeenú taavi yú. Ní canéé vaadī ‘diiiⁿ na staava yeⁿ’e yú. Ní cuchɛɛ yú yeⁿ’e tanducuéⁿ’ē chi n’gɛɛnu yú ngii. Ní din’daaca yú ndúúcū vi’ī ní diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chi n’dai ndúúcū vi’ī. Ní ‘áámá canee yú ndúúcū chi i’teenu yú.

23 Ní canee yú ndiicúúⁿ. Ní diiⁿ yú cuidado chi diiⁿ yú cosas chi n’daacā. Espíritu N’dai yeⁿ’é Ndyuūs nginnee s’uuúⁿ chi diiⁿ yú nducuéⁿ’ē chuū chí n’daacā. Ní ley yeⁿ’e Moisés miiⁿ nguɛ́ɛ́ ngaⁿ’a chi nguɛ́ɛ́ cuuvi diiⁿ yú s’túúcā.

The Fruit of the Spirit (CUIBA: Bible NT)

CUIBA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22- 23 Ichitha nama pocotsi coyenewan Nacom pia Pejumope tʉnaxʉ tatsi cana exanaena jiwi pejʉntʉ coyenetha tatsi baxuanje: Peantobewa ichamonaetha, yawa pejʉntʉ coyene weiweinaewa pejume cowʉntsixae Nacom, yawa xua jʉntema pejinompaewa, yawa xua jʉntema pejinompaewa xua bepijawa jopa aitaconaeyo poxonae bequein ichamonae abe exana, yawa xua beta peexanaewa ichamonaetha, yawano xua peyawenaewa ichamonae pejʉntʉ coyene xeicaewaxae, yawano xeina xua bichocono pejume cowʉntsiwa Nacom, yawa bichocono pia coutha jopa penayabara nanta xeinaewa, xua saya yabara nanta xeina ichamonaetha, yawa po coyene xua penaitorobiwa pia coutha. Icha peitorobi coyenewa aibi po peitorobi coyenewa xua yabara paeba xua daxita barapo coyenewan pinae abe.

The Fruit of the Spirit (CUBEO: Bible NT)

CUBEO: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ʉbenita d̶aivʉ maja yópe ñai Espíritu Santoi mearo d̶aicõjeiyepe, yópe ãrojaetamu maje d̶aiye. Ʉrivʉbu apevʉre. Torojʉrivʉbu maje ũmei. Cʉrivʉbu me cãrijimevʉva. Aru napivʉbu. Mearo d̶aivʉbu apevʉre. Cad̶ateivʉbu apevʉre. Aru jãvene d̶aivʉbu yópe “D̶arãjare”, maje aiye báquepedeca.

23 Meara põevape cʉrivʉbu me. Aru maje bajure cʉrĩ majidivʉbu. Nópe d̶aiyede caiye d̶aicõjeiye bíjarorĩ bʉojabevʉ.

The Fruit of the Spirit (CROATIAN-HRVATSKI: Knjiga O Kristu Biblija NT)

CROATIAN-HRVATSKI: Knjiga O Kristu Biblija NT

Galatians (Poslanica Galaæanima) 5:22-23

22 Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost,

23 krotkost i uzdržljivost. To se ne protivi Zakonu.

The Fruit of the Spirit – Plod je Duha (CROATIAN-HRVATSKI: Novi Zavjet I Psalmi Biblija)

CROATIAN-HRVATSKI: Novi Zavjet I Psalmi Biblija

Galatians (Poslanica Galaćanima) 5:22-23

22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera,

23 krotkost, suzdržljivost. Protiv ovih nema zakona.