The Fruit of the Spirit (POPOLUCA, SIERRA: Bible NT)

POPOLUCA, SIERRA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pero Dios iA̱nama tayo̱xpátpa iga tatóyóyiñ, iga tamaymáya̱támiñ, iga odoy táŋa̱támiñ con jém tantɨ̱wɨtam, iga tanyaachɨ́yiñ siiga i̱ tamalwadáypa. D́a tamalo. Tanyo̱xpád́iñ i̱ quej, tanaccupaguiñ juuts tanjɨycámayñe.

23 D́a tanacujípta̱p. Seguido taŋwatpa jém wɨ̱tampɨc cosa, d́a i̱ wɨa̱p tacutɨ́ts iga tacmalwatpa. D́a i̱ ni tu̱m ley en contra de jém wɨbɨc cosa.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Aro xro chunda ná Espíritu Santo: Espíritu ncheꞌe ixin jaꞌan ná ruthjueꞌe ná kain chujni, jeꞌe ncheꞌe ixin anto ruchaa ná, ncheꞌe ixin chrjuin tsunuꞌe ngain ansean ná, ncheꞌe ixin tsuñaunkuaꞌa ná, ncheꞌe ixin chrjuin runichjee ná kain chujni, ncheꞌe ixin ngain ansean ná sachrjexin ixin tsjengijna ná icha chujni, ncheꞌe ixin ruchunthia ná ngain Ndo Dio,

23 kai ncheꞌe ixin tsainꞌa ñao ná, kai ncheꞌe ixin sinthoꞌa ná thi rinao nthauꞌa ná. Ko xruꞌin ley ncheꞌe jie̱ ngain thi nchencheꞌe ni Espíritu Santo.

The Armor of God (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Ko xrarundathjo ra, jaꞌa ra xro choo ná, tusuji ra kunixin juachaxin dajon Nchaa ná ko ixin dithikaon ra ngain jeꞌe ndo.

11 Ko nchegunda ra kain juachaxin chjaa ra Ndo Dio, inchin chia dengaa ni theto, ixin jañaa suji sinthe ra are nchiijin sinao sinthayaꞌa ra.

12 Ixin jeꞌa chujni thetukoꞌo ná, thi tethetukoꞌo ná mee espíritu jianꞌa. Ko espíritu mee chrji ngatauꞌen chrintho, ko espíritu mee chunda juachaxin thetuꞌan nthiꞌi ngataꞌa nunthe.

13 Mexinxin jaꞌa ra dayéꞌe ra kain juachaxin dajon Ndo Dio, ko mee inchin chia dengaa ni theto, jañaa kai nchao tsixiꞌan ra are tsii nchaꞌon tangi tsuꞌan ra, ko are utsixiꞌan ra kain, dinthe ra suji kainxin nchaꞌon.

14 Ko dinthe ra suji, xraa xi soldado dinthedunga rua, jañaa tenchjiꞌan ra thi ndua chjaa ra Ndo Dio. Ko thi jian ncheꞌe ra tsjengijna ra, inchin thi chia dinthengaa xi soldado ixin diduꞌa xa chijno are theto xa.

15 Tjaago ra thi jian juajna nchekunuꞌe chrjuin anseen ni ixin mee thi jian juajna, jañaa inchin xi soldado jichjanga xa theruee xa ixin tsji xa tseto xa.

16 Ko thi icha rugunda, ixin jaꞌa ra chunthia ra ngain Ndo Dio, ko mee inchin naa chia jié kayakuenxin ra kain chijno jianꞌa jiyaa xruꞌi ruruaꞌan ra nchiijin, jañaa inchin chia kayakuenxin xi soldado chijno tja xi thetukaꞌo xa.

17 Ko thi ukjan ni inaa chujni narua, mee inchin naa chia nchekjinga jaa ra, inchin xi soldado. Ko juajnee Ndo Dio nchegunda ra inchin chia taade, ixin yaa thi chjaa ra Espíritu Santo.

18 Ko nchetseꞌen ra ñao Ndo Dio ixin nchao sincheꞌe ra kain thi jian; ko kainxin nchaꞌon danchieꞌe ra ndo kunixin juachaxiin Espíritu Santo. Ko kain nchaꞌon tsjeꞌe ra jian thi ncheꞌe ra ko tunchrjenꞌa ra ixin danchieꞌe ra ndo ixin kain chujni chunthia ngain ndo.

God’s Love (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

John (San Juan) 3:16

16 ’Ndudana thjen ngajni anto thjueꞌe ndo kainxin chujni ngataꞌa nunthe, mexinxin bajon na ndo jaꞌan, thi nakuaxinxon Xeꞌen Ndo ixin kainxin chujni dithikaon na jaꞌan tsjiꞌa na̱ ngain thi xruꞌi dangaꞌa, ko rukjan na̱ inaa chujni narua thi xruꞌin nchaꞌon tsjexin.

The Beatitudes (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

Matthew (San Mateo) 3:5-12

3 —Ndo Dio sinchenchaon thi chujni xraxaon ixin rugundeꞌe na̱ ixin Ndo Dio tsjengijna na̱, ixin chujni teꞌi tekininxin na̱ sinthe na̱ thi tsetuꞌan Ndo Dio nthi̱ꞌa̱ ngajni.

4 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni tsjanga, ixin jeꞌe ndo santsjeꞌe na̱ kain juachjaon.

5 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni tainꞌa ñao, ixin jeꞌe na̱ sayée na̱ nunthe ndachro ndo sajon ndo.

6 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni anto rinao ixin chujni sincheꞌe na̱ thi jian inchin jeꞌe ndo rinao ndo, ixin jeꞌe ndo tsjengijna chujni teꞌi sincheꞌe na̱ jamee.

7 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni thiakunueꞌe icha chujni, ixin jeꞌe ndo tsiakunueꞌe na̱ kai.

8 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni xraxaon ngathe anseen sincheꞌe jeꞌo thi jian, ixin jeꞌe na̱ sikon na̱ ndo.

9 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni ncheꞌe ixin tsetoꞌa chujni, ixin ni teꞌi siꞌin na̱ xeꞌen ndo.

10 ’Ndo Dio sinchenchaon chujni anto dathuꞌe tangi ixin ncheꞌe na̱ thi jian inchin rinao ndo, ixin chujni teꞌi sinthe na̱ nthi̱ꞌa̱ ngajni, thi thetuꞌan Ndo Dio.

11 ’Ndo Dio sinthanchaon ra are chujni chrjuinꞌa runichja na̱ ixin jaꞌa ra ko nthakinga ra na̱ ko runichja na̱ thi nduaꞌa ixin jaꞌa ra.

12 Maski jamee tsuꞌan ra, chaꞌa ra ixin tsjé sayéꞌe ra nthi̱ꞌa̱ ngajni. Ixin kai jañaa bincheꞌe chujni ngain ni bagayée juajnee Ndo Dio are saꞌo.

The Lord’s Prayer (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

Matthew (San Mateo) 6:9-13

9 Mexinxin jaꞌa ra nichjeꞌe ra ndo jaꞌin: Suixin Ndudana ná thjen ngajni, Suixin tsusayaꞌa.

10 Suixin dikjiꞌi diketuꞌan nthiꞌi ngataꞌa nunthe, ko tsuꞌen inchin Suixin rinao nthiꞌi ngataꞌa nunthe jañaa inchin tuꞌen nthi̱ꞌa̱ ngajni.

11 Chjana ni ra thi rugunda na ná ixin sine ná jai.

12 Nchetjañana ni ra thi jianꞌa binthaꞌa ná, jañaa inchin jaꞌan ná binthatjañaa ná thi chujni bincheꞌe jianꞌa ngajin ná.

13 Tanchrjandaꞌa ni ra sitaꞌa ná thi jianꞌa; thjengijna ni ra ixin thi jianꞌa tsjanaꞌa ná cha. Ixin Suixin thi thetuꞌan ko chunda kainxin juachaxin ko kainxin thi anto chrjuin jii kainxin nchaꞌon. Jañaa tsuꞌen.

The Fruit of the Spirit (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pero janhi tti nchehe Espíritu Santo: Jehe nchehe para que ján na rinao na cain chojni, para que anto chá na, para que tonoa na c̈hjoin ngain ansean na, para que chonda na paciencia, para que sontte na amable na, para que sinao ansean na ttjenguijna icha chojni, para que ján na sonttoho na sigue inchin Dios rinao,

23 para que tsorentteha na ni sontteha na orgulloso, co para que sonttoha na tti rinao cuerpoa na. Co jamé ẍonhi ley jí que ndac̈ho ixin cosa tehe nchaoha te.

The Fruit of the Spirit (POPOLOCA, SAN LUIS TEMALACAYUCA: Bible NT)

POPOLOCA, SAN LUIS TEMALACAYUCA: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ko Espíritue ndo Dio tajon ixi xrotjueꞌe kichuuna, ko juaxruxin tsojuna, ko tse̱to̱ꞌana, ko takaꞌi xrochjai̱na juañao, ko jian nichjeꞌe kichuuna, ko tjaunna tsingijnana inaa chujni ko ncheꞌena kain ngeꞌe ndachrona,

23 ko nchejiéꞌa aséei̱na, ko jian tsetuenꞌen aséei̱na sincheꞌana ti ndakoꞌa. Siá sincheꞌena jaña, xroꞌan ijie̱ tsamana.

The Fruit of the Spirit (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 A̱ndá ti Ncha̱kuén Díos tꞌe̱tue̱hen a̱séni la tjue̱he kíchóni, tso̱chéhe̱ni, kjuaxróxin tsꞌejóni, tso̱nínkakonhñani, nkojína tsꞌejókoni kíchóni, tjinki̱tsani íso chojni, nchexiteyáni ti nkehe ndáchroni,

23 nkehyani la ko tjachani tꞌe̱tue̱nheni a̱séni. Ndá ti xi̱kaha sichꞌeni la kohya nijnko ley tsjanchia ijie tsjasótexíni.

The Armor of God (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 A̱ndá ijie kíchóni, chrókjui̱nchefuerte a̱sánra, kixin chóntani ti kjuachaxin ijié kuènté Cristo.

11 Mé xi̱kaha a̱ntsí chrókjuéyára ti kjuachaxin kuènté Díos éxi ijnko ika chrókꞌuinka̱yára, kixin chaxín ndoá chrókꞌuejora kixin chrókuitekákonhñara ti kjuachꞌia kuènté ti Jínahña.

12 Kixin jeheni la tjajo̱nkohñani chojni chónta into la ko hueso. Náhí. Jeheni la tjajo̱nkoni ti ncha̱kuén jínahña chónta kjuachaxin chrínkí nka̱jní la ko ti chjasintajni sítie.

13 Méxra̱ chrókuákjára kaín ti kjuachaxin kuènté Díos kixin chrókjuachara ti itsi ti kjuaxróxinhña, la ti ó tsjixin tsjajo̱nkoára ti Jínahña ndá chaxín chrókóxakohanra chrókꞌuejotsjehera jína.

14 *Chaxín ndoá chrókꞌuejora chrókuitekáonra ti itan chaxín kixin tíha tsꞌayakohanra éxi ti tjo̱a̱ tꞌinkatꞌóxin ijnko soldado, la ko jína chrókꞌuejora la tíha chrókuaáxinra éxi ijnko soldado tsíkꞌinkáya ijnko ika tsíkꞌónaxín chika.

15 *Chrokóyaxíhanra chróchro̱nkara ti itan náxrjón tjajon kjuaxróxin éxi ijnko soldado tóxakohen tsjanka to̱tjo̱é mé xi̱kaha chrókóxakohanra.

16 Tíha la a̱ntsí tjetoan kixin kaínra chrókóxakohanra chrókuinkachónkira Ìnchéni chaxín. Tíha la éxi ti chika chónta ti soldado ti itjakjon kixin tsꞌinkákonhe̱n ti flecha síchrꞌákjen xrohi kuènté ti Jínahña.

17 *Chrokuákjára ti kjuachón éxi ijnko kásko̱ tjasin chojni kixin kohya nkehe tso̱hen ti ikja, la ko tjetoan chrókuitekáonra ti itén Díos, kixin tíhi la éxi ijnko chika espada tsíkjajon Ncha̱kuén Díos, kꞌuayéhéra.

18 Chrokui̱to̱éhyara chrónixjehéra Díos; nkochríxín chróchronoéhéra chꞌan la ko chrókjuanchatóxixínra ti Ncha̱kuén chꞌan kixin tsjínki̱tsara chꞌan. Chrokꞌóxrjéhyara chrókꞌuejotsjehera chrónixjehéra Díos kixin tsjinki̱tsa kaín ti sin tinkáchónki ti jehe chꞌan.