The Fruit of the Spirit (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Ammaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e meeɗen ɗuum woni njinngu e seyo e jam e munyal e moƴƴuki e mbooɗirka e hoolnaare

23 e leeƴinkinaare e nanngitaare. Sikke walaa, yamiroore fuu haɗataa kulle gaaɗe noon.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyan’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruhu Ceniiɗo e rima yiɗde e velvelo e jam e munyal e gikku mbooɗngu e yurmeende e goonɗinki

23 e leestinki hoore e reengo hoore. Walaa dooka nganyeyka ɗe’e kuuɗe.

The Armor of God (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii si wanaa wiide on keewon semmbe e ley kawtal mooɗon e Joomiraaɗo, tiigoɗon baawɗe makko mawɗe ɗeen.

11 Kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon daraade de cakkoɗon dabareeji Ibiliisa.

12 Sabo wanaa yimɓe kaɓeten, ko kaɓeten dey, wo laamuuji e baawɗe e hoorewaaku ley adunaaru niɓɓundu ndu, kam e seyɗaani’en bonɓe wonɓe hakkunde kammu e leydi ɓeen.

13 Saabe majjum, kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon dartaade nde nyalaande bonnde ndeen wari, tawee caggal haɓo mooɗon ngoon on keddoto on dartiiɓe.

14 Ndelle, ndaroɗon wo on segiliiɓe. Goonga laatanoo on kaɓɓorgol, ɓornoɗon fonnditaare hono saaya ndeenaagu.

15 Segilanaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oon laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu wo goonɗinal laatanoo on wawaade nde mbaawɗon jakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oon faɗɗata on ɗeen fuu.

17 Wo kisindam laatanoo on kufune njamndi. Nanngon kaafaahi Ruuhu Ceniiɗo kiin, kanki woni konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗon du’aawuuji e nyaagundeeji e ballal Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee taa on celu waɗande seniiɓe ɓeen fuu du’aare.

God’s Love (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.

The Beatitudes (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 —Barke woodanii annditinɓe yonkiiji muɓɓen ina lokkiɗi, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

4 Barke woodanii suniiɓe, sabo Laamɗo waaltinan ɓerɗe muɓɓen.

5 Barke woodanii leeƴinkiniiɓe, sabo kamɓe ndonata adunaaru.

6 Barke woodanii filotooɓe fonnditaare hono no yolbuɓe e ɗomɗuɓe pilortoo neema, sabo ɓe kaaran, ɓe ɗomɗitan.

7 Barke woodanii yurmotooɓe, sabo Laamɗo yurmoto ɓe.

8 Barke woodanii laaɓuɓe ɓerɗe, sabo ɓe nji’an Laamɗo.

9 Barke woodanii waddooɓe jam, sabo ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo.

10 Barke woodanii torraaɓe saabe fonnditaare, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

11 Barke woodanii on si yimɓe mbonkake on, torrii on, njowii on sii bonanda fuu saabe am.

12 Ceyee, mbeltee, sabo mbarjaari mawndi ina doomi on dow kammu. Sabo hono noon annabaaɓe artiiɓe on ɓeen torriraa.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Benin

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Onon le, inan no ndu’ortoɗon: Baaba amin gonɗo dow kammuuli, innde maa laatoo seniinde.

10 Laamu maa wara. Muuyɗe maa ngaɗee dow leydi ɗo hono no ngaɗirtee dow kammuuli ni.

11 Kokkaa min hannden nyaamdu heƴooru min.

12 Njaafonoɗaa min hakkeeji amin, hono no min njaafortoo waɗooɓe min hakkeeji ni.

13 Taa accu min njarribee, ammaa hisin min e Bonɗo oon. [Sabo laamu e baawɗe e teddeengal ina ngoodani maa faa abada. Aamiina.]

The Armor of God (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efesu’en) 6:10-18

10 Raa ko timminireymi vi’igo on~: cemmbiɗee nder kawtal mooɗon e Jawmiraawo. Ngooree baawɗe ma’ako mawɗe cemmbiɗina on.

11 Ɓornee konruɗumji ɗi Allah hokkata on fuu, gam faa mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan.

12 Gam wanaa yimɓe konkontirten, ammaa en konkontira e ginnaaji kalluɗi gonɗi hakkunde dow e lees, goonɗi baawɗe e semmbee, laamaniiɗi ndu’u duuniyaaru ndu niɓre.

13 Gam ma’ajum, kooƴee konruɗumji Allah fuu, gam to nyalaande hallunde warii mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan. Ɓaawo on njottini koo ɗume, ɗum tawa on ndari.

14 To noon, ummee ndaree. Taadee goonga kama taadorde, ɓornee aadilaaku kama toggoore njamndi nde konu.

15 Siri wa’ajingo Habaru Belɗum ɗum jam laatanoo on paɗe.

16 Wakkaci fuu njogee goonɗinki kama vavaade. E ma’aki nyifroton cenye ɗe yiite ɗe Kalluɗo fiɗroyta on.

17 Kuufnee kisndam kama huufneere njamndi nde konu. Kooƴee voliinde Allah kama kaafahi ki Ruhu Ceniiɗo hokkata on.

18 Wakkaci fuu mbaɗee do’aaje e torɗe noon no Ruhu Ceniiɗo hollirta on. Kakkilee to’ on com waɗango yimɓe Allah fuu do’aare dum.

God’s Love (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

John (Yahayya) 3:16

16 Gam Allah yiɗii duuniyaaru korey, faa o hokkii Ɓiyiiko bajjo, gam goonɗinɗo mo fuu to’ halku, ammaa heɓa yonki ɗum faa abadaa.

The Beatitudes (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 — Barkaa laatanto ɓeen annduɓe no tampuɓe yeeso Allah, gam kamɓe ndonata Laamu ma’ako.

4 Barkaa laatanto voyooɓe, gam Allah no de’itiney ɓerɗe maɓɓe.

5 Barkaa laatanto leestinɓe ko’e mu”en, gam Allah no hokkey ɓe lesdi ndi o waɗani ɓe alkawal.

6 Barkaa laatanto nanooɓe veelo e ɗomka waɗgo aadilaaku, gam Allah no haarney ɓe.

7 Barkaa laatanto yurmeteeɓe yimɓe, gam Allah no yurmoto ɓe.

8 Barkaa laatanto laaɓa ɓerɗe’en, gam ɓe ngi’ey Allah.

9 Barkaa laatanto fotnooɓe yimɓe, gam ɓe noddirte ɓiɓɓe Allah~!

10 Barkaa laatanto ɓeen torraaɓe gam huugo goonga, sabu ɓe ndonii laamu Allah.

11 Barkaa laatanto on to yimɓe kuɗii on, torrii on, kaadii on kaadooje kalluɗe gam am.

12 Nanee belɗum, ngamee, sabu laada ɗuuɗka e reenti on toon dow, gam noon ɓe torrirnoo annabo’en aartuɓe on.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Niger

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 To eɗon mbaɗa do’aare, mbi’ee~: Yaa Baabiraawo amin gonɗo toon dow asama, innde maaɗa seniinde teddinee.

10 Laamu maaɗa wara. Ko ngiɗɗaa ɗum waɗee nder duuniyaaru kama noon no ɗum wa’aretee toon dow asama.

11 Hokku min nyaamannde heƴeynde min hannde.

12 Ya’afana min hakkeeji amin, kama noon no min nja’aforantoo waɗaneyɓe min hakkeeji.

13 Ta’a woor min, min ndo”oo nder teppinirgol hakke, ammaa hisnu min e junngo Ganyo. [Gam aan jeyi laamu e baawɗe e manngu fuu faa abadaa. Aamiin.]