The Fruit of the Spirit (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Kaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e men koo woni jilli e seyo e jam e muɲal e moƴƴuki e yurmeende e goonɗinal

23 e leyɗinkinaare, kaɲum e nantaare. Taƴoral, Sariya oo haɗataa kulle baaɗe non.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii so wanaa wiide on keewon semmbe e ley haɓɓagol mon e Joomiraaɗo, tuugo-ɗon baawɗe makko mawɗe ɗee.

11 Ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa daraade faa cakko-ɗon dabareeji Ibiliisa ɗii.

12 Sabi wanaa yimɓe kaɓaten, ko kaɓaten dee, laamu e baawɗe e hooreyaaku ley oo ɗoo aduna niɓɓuɗo, kaɲum e seyɗaani’en bonɓe wonɓe e mbeeyu ɓee.

13 Saabe ɗum, ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa haɓaade nde ɲalaande bonnde ndee warii, keɓon kasen ɲiiɓude caggal nde kaɓi-ɗon fuu faa timmi.

14 Ndennoo, ndaree, kumo-ɗon goonga, ɓoorno-ɗon fooccitaare no saaya ndeenaagu nii.

15 Lanndinaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oo laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu yo goonɗinal laatano on wawaade nde mbaaw-ɗon sakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oo wedotoo on ɗee fuu.

17 Yo kisindam laatano on kufina njamndi, nanngon kaafaawi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata kii, kanki ki konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗee duwaawuuji e ɲaagundeeji ley haɓɓagol mon e Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee pati on ŋoottu ɲaaganaade seniiɓe ɓee fuu Laamɗo.

God’s Love (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.

The Beatitudes (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 –Ɓeen annditinɓe yonkiiji mum’en ana lo’i, mbelii hoore, sabi kamɓe njey Laamu Laamɗo oo!

4 Ɓeen woyooɓe, mbelii hoore, sabi Laamɗo waaltinan ɓerɗe mum’en!

5 Ɓeen leyɗinkiniiɓe, mbelii hoore, sabi ɓe keɓan leydi ndi Laamɗo fodani ɓe ndii!

6 Ɓeen yolbuɓe fooccitaare so ɗomɗi ɗum, mbelii hoore, sabi ɓe kaaran ɓe ɗomɗitan!

7 Ɓeen yurmotooɓe, mbelii hoore, sabi Laamɗo yurmoto ɓe!

8 Ɓeen laaɓuɓe ɓerɗe, mbelii hoore, sabi ɓe njiyan Laamɗo!

9 Ɓeen waddooɓe jam, mbelii hoore, sabi ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo!

10 Ɓeen torraaɓe kammari fooccitaare, mbelii hoore, sabi kamɓe njey Laamu Laamɗo oo!

11 On mbelii hoore so yimɓe njennii on, torrii on, kappii on sii boneeji fuu saabe am.

12 Ceyee, mbeltee, sabi mbarjaari mawndi ana doomi on dow kammu. Sabi hono non annabaaɓe adiiɓe on ɓee torriraa.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Round icon. Flag of Mali

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Nii kaan-ɗon duworaade: Baabiraaɗo amen gonɗo dow kammu, yo innde maa teddine.

10 Yo Laamu maa war. Yo muuyɗe maa ngaɗe dow leydi no ngaɗiraa dow kammu nii.

11 Hokku min hannde ɲaamdu heƴooru min.

12 Yaafa min luutti amen, hono no min njaaforii tooɲuɓe min nii.

13 Pati accu min ceytee, hisin min e Bonɗo oo. [Sabi laamu e baawɗe e teddeengal ana ngoodan maa faa abada. Aamiina.]