God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, PORTUGAL: Bíblia Livre)

PORTUGUÊS, PORTUGAL: Bíblia Livre

John (João) 3:16

16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito; para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Advertisements

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, PORTUGAL: Biblia Livre – Textus Receptus)

PORTUGUÊS, PORTUGAL: Biblia Livre – Textus Receptus

John (João) 3:16

16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito; para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, PORTUGAL: Biblia Sagrada Traduzida em Portuguez Por João Ferreeira D’Almeida 1911)

PORTUGUÊS, PORTUGAL: Biblia Sagrada Traduzida em Portuguez Por João Ferreeira D’Almeida 1911

John (João) 3:16

16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigenito, para que todo aquelle que n’elle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, IBERIAN: Bíblia Sagrada – Capuchinhos, Novo Testamento)

PORTUGUÊS, IBERIAN: Bíblia Sagrada – Capuchinhos, Novo Testamento

John (São João) 3:16

16 Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna.

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, BRAZIL: Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora)

PORTUGUÊS, BRAZIL: Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora

John (João) 3:16

16 “Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, BRAZIL: Nova Bíblia Viva)

PORTUGUÊS, BRAZIL: Nova Bíblia Viva

John (João) 3:16

16 Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna.

God’s Love – O Amor de Deus (PORTUGUÊS, BRAZIL: Nova Almeida Atualizada Bíblia)

PORTUGUÊS, BRAZIL: Nova Almeida Atualizada Bíblia

John (João) 3:16

16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

God’s Love (POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis)

POPOLOCO, SAN MARCOS TLACOYALCO: Bible NT más Génesis

John (San Juan) 3:16

16 ’Ndudana thjen ngajni anto thjueꞌe ndo kainxin chujni ngataꞌa nunthe, mexinxin bajon na ndo jaꞌan, thi nakuaxinxon Xeꞌen Ndo ixin kainxin chujni dithikaon na jaꞌan tsjiꞌa na̱ ngain thi xruꞌi dangaꞌa, ko rukjan na̱ inaa chujni narua thi xruꞌin nchaꞌon tsjexin.

God’s Love (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

John (Juan) 3:16

16 ’Díos imá tjue̱he ti chojni chjasintajni la kjuajon chꞌan ti nkoko̱axón Xje̱en chꞌan, kixin kaín ti nkexro tsitekaon ti Xje̱en chꞌan la tsꞌitjáñahña sin, tsochónta sin kjuachón nkochríxín.

God’s Love (PINYIN: Bible NT)

PINYIN: Bible NT

John (Jònə) 3:16

16 Mbə̀ʼnə Nẅùə̀ à lə̀ kòŋə̀ pànə̀ pɨ àtwuə̀ ɨ̀shyə̂, ŋŋâ ndàʼà moonə̀ e lo ŋwùə̀ wa ntsùmə̀ nɨ à nùŋə̀nə ntɨŋmə̀ e aŋunə ze à ghǎ kwɨghə̀ e apə̀, la pə nɨ nɨ̀chyə̂mbyə̂ wa nɨ à ghoŋə̀nə nɨ nkuŋə̀ la.