The Lord is my Shepherd – Der Herr ist mein Hirte (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

Psalms (Psalmen) 23

1 Mein Hirte ist der Herr; mir mangelt nichts.

2 Er lagert mich auf grünen Auen; er leitet mich zu stillen Wassern,

3 lenkt mein Begehr und leitet mich auf rechten Pfaden zu seines Namens Wohnstatt hin. –

4 Und walle ich im Tal des Todesschattens, ich fürchte keinerlei Gefahr; denn Du begleitest mich. Ein Trost sind mir Dein Stab und Deine Rute, die mir zur Leitung dienen.

5 Du richtest mir ein Mahl vor meinen Neidern zu. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir vollen Becher ein.

6 In meinem Leben folgt mir Glück und Huld, und immer weile ich im Haus des Herrn.

The Lord’s Prayer – Das Gebet des Herrn (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

Matthew (Matthäus) 6:9-13

9 Ihr aber sollt also beten: ‘Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name.

10 Zu uns komme Dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.

12 Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.’

The Lord’s Prayer (GBAGYI: Bible NT)

GBAGYI: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Fye zhin aduwa ge “Eye Dada n ho dna eshe nyi ayi ho eye gyi-gyi-yi.

10 Yi ye oho ebe kwa ɓe wolo. Fa azhin ho ɓeye dna nu anyi ye, ngye shi a zhin dna eshemi.

11 Gayi nyagyi n jesun naiye ngye shi ho shin yi ga.

12 Ha zhin yi alaifi gafara ngye shi yi zhin ɓa n ɓa zhin yi laifi nyi.

13 To lo n yi n jaraba mi m, ama ha gniyi n Eza nukwoyi. Amin.

The Lord’s Prayer (GALLONG: Bible NT)

GALLONG: Bible NT

Matthew (Moti) 6:9-13

9 Nonu sëmbë den kumtoka, “Ngonuk taayo tolokë duunë Abo: Nokë amin ë duuyar kaalaka,

10 Nokë mooko bë rümo laka; Taayo mooko yo bë rüdu dü, Ëmbëi tani mooko simkom nokë mëënam bë rümolaka.

11 Ngonuk loodak bë dossëm silo jilaka.

12 Ngonnuëm alë maanëm rüka moyoka. Ngonuk ajë gënnëm, Ngonu yo bë ëpak duudü. Ëmbë dada ngonuk ajë ëm kom ëpak jilaka,

13 Okkë dërëk maanë yaloh lokkëm gaktu laka, Yo rüla nokë mooko ë okkë dërëk nëla tornamë korum lokkë duuyar runë.”

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainean glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball.

3 Tha ‘g aiseag m’anam dhomh air ais: ‘s a’ treòrachadh mo cheum Air slighean glan’ na fìreantachd, air sgàth dheagh ainme fhèin.

4 Seadh, fòs ged ghluaisinn eadhon trìd ghlinn dorcha sgàil’ a’ bhàis, Aon olc no urchuid a theachd orm chan eagal leam ‘s cha chàs; Airson gu bheil thu leam a‑ghnàth, do lorg, ‘s do bhata treun, Tha iad a’ tabhairt comhfhurtachd is fuasglaidh dhomh am fheum.

5 Dhomh dheasaich bòrd air beul mo nàmh: le ola dh’ung mo cheann; Cur thairis tha mo chupan fòs, aig meud an làin a th’ann.

6 Ach leanaidh math is tròcair rium, an cian a bhios mi beò; Is còmhnaicheam an àros Dhè, ri fad mo rè ‘s mo lò.

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainibh glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball.

3 Tha ‘g aiseag m’anam dhomh air ais: ‘s a’ treòrachadh mo cheum Air slighibh glan’ na fìreantachd, air sgàth dheagh ainme fhèin.

4 Seadh, fòs ged ghluaisinn eadhon trìd ghlinn dorcha sgàil’ a’ bhàis, Aon olc no urchuid a theachd orm chan eagal leam ‘s cha chàs; Airson gu bheil thu leam a‑ghnàth, do lorg, ‘s do bhata treun, Tha iad a’ tabhairt comhfhurtachd is fuasglaidh dhomh am fheum.

5 Dhomh dheasaich bòrd air beul mo nàmh: le ola dh’ung mo cheann; Cur thairis tha mo chupan fòs, aig meud an làin a th’ann.

6 Ach leanaidh math is tròcair rium, an cian a bhios mi beò; Is còmhnaicheam an àros Dhè, ri fad mo rè ‘s mo lò.

The Lord’s Prayer – Tha Ùrnaigh an Tighearna (GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017

Matthew (Soisgeul Matha) 6:9-13

9 Air an adhbhar sin dèanaibh-se ùrnaigh air a’ mhodh seo: Ar n‑Athair (Ròm 8:15) a tha air nèamh, Gu naomhaichear d’ainm. (Salm 111:9; 139:20)

10 Thigeadh do rìoghachd (Mat 16:28; Tais 11:15). Dèanar do thoil air an talamh (Salm 103:20, 21), mar a nìthear air nèamh.

11 Tabhair dhuinn an‑diugh ar n‑aran làitheil. (Gnà 30:8; Isa 33:16)

12 Agus maith dhuinn ar fiachan (Mat 18:21-35; Lùc 7:40-48), amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

13 Agus na leig ann am buaireadh sinn (Mat 26:41; Lùc 22:40, 46); ach saor sinn o olc (Eòin 17:15): oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ ghlòir (Tais 5:12, 13), gu sìorraidh. Amen.

The Lord is my Shepherd – Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992

Psalms (Salm) 23

1 Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dìth.

2 Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

3 Aisigidh e m’anam; treòraichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

4 Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

5 Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann; tha mo chupan a’ cur thairis.

6 Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh an Tighearna fad mo làithean.

The Lord’s Prayer – Tha Ùrnaigh an Tighearna (GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992

Matthew (Soisgeul Matha) 6:9-13

9 Air an adhbhar sin dèanaibh-se ùrnaigh air a’ mhodh seo: Ar n‑Athair a tha air nèamh, Gu naomhaichear d’ainm.

10 Thigeadh do rìoghachd. Dèanar do thoil air an talamh, mar a nìthear air nèamh.

11 Tabhair dhuinn an‑diugh ar n‑aran làitheil.

12 Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

13 Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc: oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ ghlòir, gu sìorraidh. Amen.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii.

10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo laatorii dow kammu.

11 Hokku men nyaamdu keƴannu men hanne.

12 Yaafana men hakke amen, hande no minon bo men jaaforanto woofananɓe men.

13 Taa accu men naata der jarbeeji, amma hisin men diga e Kalluɗo. [Gam an nun laamaare, e baawɗe, e tedduŋal fu woodani faa abada. Aami!]”