The Armor of God – Die Rüstung des Gottes (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

Ephesians (Epheser) 6:10-18

10 Im übrigen: Erstarkt im Herrn und in seiner mächtigen Kraft.

11 Zieht Gottes volle Waffenrüstung an, damit ihr den Ränken des Teufels widerstehen könnt!

12 Denn unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, vielmehr gegen die Mächte und die Kräfte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die bösen Geister in den Himmelshöhen.

13 So legt denn die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tage widerstehen könnt und nach erkämpftem vollem Siege das Feld behauptet.

14 So steht da, umgürtet an den Lenden mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit,

15 beschuht an euren Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens.

16 Zu all dem nehmt noch den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen löschen könnt.

17 Ergreift sodann den Helm zum Schutz und auch das Schwert des Geistes, das heißt das Wort Gottes.

18 Mit lauter Bitten und mit Flehen betet allezeit im Geiste; wacht noch dazu in anhaltendem Gebete für alle Heiligen,

God’s Love – Gottes Liebe (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

John (Johannes) 3:16

16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab, damit, wer immer an ihn glaubt, nicht verlorengehe, vielmehr ewiges Leben habe.

The Armor of God (GBAGYI: Bible NT)

GBAGYI: Bible NT

Ephesians (Afisusuyi) 6:10-18

10 Nkmasun miye ma gnafye ge, efye akala ɓakun n Dagayi aba nu n ikwoyi dna n fye mi.

11 Fye kpe Shekwoyi akun kaya vinya, n na bai nfye ɓami fya gni-agni n Shetan yi, n wa dabara yi.

12 Gama yita sunkun n na azai nu, n ɓa zhin nayi n na amiyin, ama n na azai nɓato n nayi n, esu a nukwoyi n awyegma nya, n ɓa gyibe n anyi deye n na aljanuyi n ɓa fi n na anyi bmana nyi.

13 Ntu cenu fye zhin apma n Shekwoyi a kun kaya doho-dohoi, fya sunkun n na anuwunyi n zokwo doho-dohoi nɓa kun da fye, sanu n na ku zo fyami zhi n na agni.

14 Ama ntuge fya mi fya zhin n lonu, tile fya pa shinpanya wao gaiciya n fye eshin, fya ku kpata wato ɓefyece kpe n na agu n Shekwoyi ɓoye nya.

15 Fye fi abuada n ɓa ɓa da fye zan-zan fyei lo Nabari Manayi da bugbafu nya n Shekwoyi.

16 Nkun doho-dohoi fye ɓa pma gaiciya ge, kwa ze fye kpata, kwa gwo fye aknawyi ya n shetan shefye nyi.

17 Fye ɓa kun kata gnigni-nya, n Zafun ebe yakwoyi, wato Shekwoyi ɓeda.

18 Fye zhin aduwa cici, fye nya Shekwoyi ɓeho-ɓehoi n kwo dna n Zafun Gyi-gyi-yi ɓeye. Fye zhin atna n woi, fye pawo efya bukata ɓo, fye zhin aduwa ntu n na a Yesu viyi aje ɓo n na aba do.

The Armor of God (GALLONG: Bible NT)

GALLONG: Bible NT

Ephesians (Ephesia) 6:10-18

10 Menpin agom bë mendu, Rutum gëlo aken doola okkë bük tornam rulokë nonuk tornam ëm addü yaaya tolaka.

11 Nonnuëpë Yürnë gë Nyimak buumü jinam ëm buumü lüksi toka, ëmbë rübolo ui gë alë maabë pinkup rukub nam ëmchin dagrük silarë.

12 Lëga ë ngonuk nyimak rümin sigë doonamë nyi ëm rüka sima, rülachin taayo rëtulokë nyirë bë doü gaalü tornëm, sokë kanë hürum sokë tani mookom rutumla rëgënë okkë gombë robë bëëgë në gaddëm rüka sidu.

13 Ëkë lëga bë Yürnë gë nyimak buumü ëm ijja hüko sitoka! Ëmbë rübolo yadü lo alë maanë aloë aarëdü, ogo no nyibo nyimak moa nëm chepak silarë; okkë pamin sipin lobë, nonnuëm nyimak gaddë hëkkur gëdobë mola maarë.

14 Ëmbë rünamë addü bë dagtoka ëmla ngo mendu, nonuk kiichik lo jijja ëm paagë bë puulük siggeka, okkë rëki namëm nokëlo horup bë buumü siggeka,

15 okkë jurup bë rëken bë rëgë naanë nokë taken në menlük ëm mengo jilü gëgënë nëm lësup garü bë buumü siggeka.

16 Sokë buppü gë taayo lo, alë maanë gë ëmë bë dornë omo apnam ëm mongik sigë naabë, mëëtin ëm sotam garü bë mëëbë tolaka.

17 Okkë Yürnë gë Doü gë agom jinam ëm roksë bë bëëdola, okkë Yürnë gëlokë tushü baalë paanam ëm rai boolup garü bë torük sila puklük sitoka.

18 Sim buppü sim kumnam lokë, Yürnë gëlokë rügur kola rütolaka. Dëën Doü gë rügur lokë yadü yadü lo kumsë go kaadudü kumyaar tolaka, sokë lëga bë hardë bë darto laka okkë yaddë lochin ëpak yooka; Yürnë gë nyi gaddëk lëga bë kumgur yaar tolaka.

The Armor of God – Armachd Dhè (GÀIDHLIG: Ann an Gàidhlig an là an diugh 1986)

GÀIDHLIG: Ann an Gàidhlig an là an diugh 1986

Ephesians (Ephesianaich) 6:10-18

10 Anns an dealachadh, tha mi ag iarraidh oirbh sibh fhèin a neartachadh anns an Tighearna le bhith a’ cur gu feum an spionnaidh chumhachdaich a bhuineas dhàsan.

11 Cuiribh oirbh gach ball dhen deise-airm a tha Dia a’ tairgse dhuibh, gus an tèid agaibh air seasamh an aghaidh chuilbheartan olca an Diabhail.

12 Oir chan ann ri nàimhdean daonna a tha sinne a’ cathachadh, ach ris na droch cumhachdan spioradail a th’anns an t‑saoghal nèamhaidh, na h‑uachdarain, na h‑ùghdarrasan agus na flaithean a tha gu h‑àrd, a’ riaghladh na cruinne anns na làithean dorcha seo.

13 Mar sin, gabhaibh thugaibh a h‑uile pìos dhen deise-airm a tha Dia a’ toirt dhuibh. ‘S e seo a bheir an comas dhuibh dùbhlan a thoirt dhan nàmhaid san droch uair, agus a chumas sibh nur seasamh an dèidh dhuibh ur dìcheall a dhèanamh.

14 Seasaibh gu daingeann, ma tha, leis an fhìrinn mar bhann ceangailte mu ur meadhon, ‘s le fìreantachd a’ cur dìon air ur broilleach.

15 Gabhaibh Deagh Sgeul na sìthe mar bhrògan air ur casan, agus bheir sin seasamh cinnteach dhuibh.

16 Anns gach suidheachadh, cleachdaibh mar sgiath an creideamh a th’agaibh ann an Dia, ‘s leis an sgiath sin mùchaidh sibh a h‑uile saighead lasrach a thilgeas an Sàtan oirbh.

17 Mar chlogad gabhaibh an t‑slàinte a tha a’ tighinn thugaibh o Dhia, agus glacaibh an claidheamh a tha an Spiorad a’ toirt dhuibh, oir ‘s e an claidheamh sin facal Dhè.

18 Dèanaibh seo uile ‘s sibh ag ùrnaigh ‘s a’ sireadh cobhair bho Dhia. Feuch gun cleachd sibh an ùrnaigh aig gach àm a rèir ‘s mar a bhios an Spiorad gur brosnachadh. Bithibh air ur faiceall gum bi seo daonnan fainear dhuibh, agus na sguiribh a bhith ag ùrnaigh as leth sluagh Dhè gu lèir.

God’s Love – Gràdh Dhè (GÀIDHLIG: Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010)

GÀIDHLIG: Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010

John (Eoin) 3:16

16 “Oir is ann mar seo a ghràdhaich Dia an saoghal: gun tug e aon-ghin Mhic fhèin, airson ‘s, ge b’ e a chreideas ann, nach tèid a sgrios ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.

The Armor of God – Armachd Dhè (GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017

Ephesians (Ephèsianach) 6:10-18

10 Fa‑dheòidh, mo bhràithrean, bithibh làidir anns an Tighearna, agus ann an neart a chumhachd-san.

11 Cuiribh umaibh uile armachd Dhè (Ròm 13:12; 2 Cor 6:7), a‑chum gum bi sibh comasach air seasamh an aghaidh cuilbheirtean an diabhail. (2 Cor 2:11; 11:3, 13-15; Tais 2:24)

12 Oir chan eil sinn a’ gleac ri fuil agus feòil, ach ri uachdaranachdan, ri cumhachdan (Ròm 8:38), ri riaghlairean dorchadas an t‑saoghail seo, ri aingidheachd spioradail ann an ionadan àrda. 

13 Uime sin glacaibh dur n‑ionnsaigh uile armachd Dhè, a‑chum gum bi sibh comasach air seasamh an aghaidh a’ bhuairidh anns an droch là, agus air dhuibh na h‑uile nithean a dhèanamh a‑chum seasamh.

14 Seasaibh uime sin, air a bhith dur leasraidh air an crioslachadh le fìrinn (Isa 11:5), agus uchd-èideadh na fìreantachd umaibh;

15 Agus ullachadh soisgeul na sìthe mar bhrògan agaibh air ur casan (DànShol 7:1),

16 Thar gach uile nì, a’ glacadh dur n‑ionnsaigh sgiath a’ chreidimh (1 Eòin 5:4), leis am bi sibh comasach air uile shaighdean teinnteach an droch Spioraid a mhùchadh.

17 Agus glacaibh clogad na slàinte (Isa 59:17; 1 Tes 5:8), agus claidheamh an Spioraid (Eabh 4:12), nì as e facal Dhè:

18 A’ dèanamh ùrnaigh a‑ghnàth (Lùc 18:1) leis gach uile ghnè ùrnaigh agus aslachaidh anns an Spiorad, agus a’ dèanamh faire (Mat 26:41) a‑chum an nì seo fhèin maille ris gach uile bhuanachadh (Gen 32:24-28; Mat 15:25-28), agus ghuidhe airson nan naomh uile;

God’s Love – Gràdh Dhè (GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017

John (Soisgeul Eoin) 3:16

16 Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal (1 Eòin 4:9-11, 19), gun tug e a aon-ghin Mhic fhèin, a‑chum is ge bè neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.