God’s Love (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

John (Yahaya) 3:16

16 Ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru haa o hokkii Ɓiɗɗo maako bajjo, ngam koo moye kooliiɗomo to’ halka ammaa heɓa yonki ki re’ataa.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii so wanaa wiide on keewon semmbe e ley haɓɓagol mon e Joomiraaɗo, tuugo-ɗon baawɗe makko mawɗe ɗee.

11 Ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa daraade faa cakko-ɗon dabareeji Ibiliisa ɗii.

12 Sabi wanaa yimɓe kaɓaten, ko kaɓaten dee, laamu e baawɗe e hooreyaaku ley oo ɗoo aduna niɓɓuɗo, kaɲum e seyɗaani’en bonɓe wonɓe e mbeeyu ɓee.

13 Saabe ɗum, ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa haɓaade nde ɲalaande bonnde ndee warii, keɓon kasen ɲiiɓude caggal nde kaɓi-ɗon fuu faa timmi.

14 Ndennoo, ndaree, kumo-ɗon goonga, ɓoorno-ɗon fooccitaare no saaya ndeenaagu nii.

15 Lanndinaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oo laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu yo goonɗinal laatano on wawaade nde mbaaw-ɗon sakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oo wedotoo on ɗee fuu.

17 Yo kisindam laatano on kufina njamndi, nanngon kaafaawi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata kii, kanki ki konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗee duwaawuuji e ɲaagundeeji ley haɓɓagol mon e Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee pati on ŋoottu ɲaaganaade seniiɓe ɓee fuu Laamɗo.

God’s Love (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.

The Beatitudes (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 –Ɓeen annditinɓe yonkiiji mum’en ana lo’i, mbelii hoore, sabi kamɓe njey Laamu Laamɗo oo!

4 Ɓeen woyooɓe, mbelii hoore, sabi Laamɗo waaltinan ɓerɗe mum’en!

5 Ɓeen leyɗinkiniiɓe, mbelii hoore, sabi ɓe keɓan leydi ndi Laamɗo fodani ɓe ndii!

6 Ɓeen yolbuɓe fooccitaare so ɗomɗi ɗum, mbelii hoore, sabi ɓe kaaran ɓe ɗomɗitan!

7 Ɓeen yurmotooɓe, mbelii hoore, sabi Laamɗo yurmoto ɓe!

8 Ɓeen laaɓuɓe ɓerɗe, mbelii hoore, sabi ɓe njiyan Laamɗo!

9 Ɓeen waddooɓe jam, mbelii hoore, sabi ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo!

10 Ɓeen torraaɓe kammari fooccitaare, mbelii hoore, sabi kamɓe njey Laamu Laamɗo oo!

11 On mbelii hoore so yimɓe njennii on, torrii on, kappii on sii boneeji fuu saabe am.

12 Ceyee, mbeltee, sabi mbarjaari mawndi ana doomi on dow kammu. Sabi hono non annabaaɓe adiiɓe on ɓee torriraa.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Round icon. Flag of Mali

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Nii kaan-ɗon duworaade: Baabiraaɗo amen gonɗo dow kammu, yo innde maa teddine.

10 Yo Laamu maa war. Yo muuyɗe maa ngaɗe dow leydi no ngaɗiraa dow kammu nii.

11 Hokku min hannde ɲaamdu heƴooru min.

12 Yaafa min luutti amen, hono no min njaaforii tooɲuɓe min nii.

13 Pati accu min ceytee, hisin min e Bonɗo oo. [Sabi laamu e baawɗe e teddeengal ana ngoodan maa faa abada. Aamiina.]

The Armor of God (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii si wanaa wiide on keewon semmbe e ley kawtal mooɗon e Joomiraaɗo, tiigoɗon baawɗe makko mawɗe ɗeen.

11 Kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon daraade de cakkoɗon dabareeji Ibiliisa.

12 Sabo wanaa yimɓe kaɓeten, ko kaɓeten dey, wo laamuuji e baawɗe e hoorewaaku ley adunaaru niɓɓundu ndu, kam e seyɗaani’en bonɓe wonɓe hakkunde kammu e leydi ɓeen.

13 Saabe majjum, kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon dartaade nde nyalaande bonnde ndeen wari, tawee caggal haɓo mooɗon ngoon on keddoto on dartiiɓe.

14 Ndelle, ndaroɗon wo on segiliiɓe. Goonga laatanoo on kaɓɓorgol, ɓornoɗon fonnditaare hono saaya ndeenaagu.

15 Segilanaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oon laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu wo goonɗinal laatanoo on wawaade nde mbaawɗon jakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oon faɗɗata on ɗeen fuu.

17 Wo kisindam laatanoo on kufune njamndi. Nanngon kaafaahi Ruuhu Ceniiɗo kiin, kanki woni konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗon du’aawuuji e nyaagundeeji e ballal Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee taa on celu waɗande seniiɓe ɓeen fuu du’aare.

God’s Love (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.

The Beatitudes (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 —Barke woodanii annditinɓe yonkiiji muɓɓen ina lokkiɗi, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

4 Barke woodanii suniiɓe, sabo Laamɗo waaltinan ɓerɗe muɓɓen.

5 Barke woodanii leeƴinkiniiɓe, sabo kamɓe ndonata adunaaru.

6 Barke woodanii filotooɓe fonnditaare hono no yolbuɓe e ɗomɗuɓe pilortoo neema, sabo ɓe kaaran, ɓe ɗomɗitan.

7 Barke woodanii yurmotooɓe, sabo Laamɗo yurmoto ɓe.

8 Barke woodanii laaɓuɓe ɓerɗe, sabo ɓe nji’an Laamɗo.

9 Barke woodanii waddooɓe jam, sabo ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo.

10 Barke woodanii torraaɓe saabe fonnditaare, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

11 Barke woodanii on si yimɓe mbonkake on, torrii on, njowii on sii bonanda fuu saabe am.

12 Ceyee, mbeltee, sabo mbarjaari mawndi ina doomi on dow kammu. Sabo hono noon annabaaɓe artiiɓe on ɓeen torriraa.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Benin

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Onon le, inan no ndu’ortoɗon: Baaba amin gonɗo dow kammuuli, innde maa laatoo seniinde.

10 Laamu maa wara. Muuyɗe maa ngaɗee dow leydi ɗo hono no ngaɗirtee dow kammuuli ni.

11 Kokkaa min hannden nyaamdu heƴooru min.

12 Njaafonoɗaa min hakkeeji amin, hono no min njaafortoo waɗooɓe min hakkeeji ni.

13 Taa accu min njarribee, ammaa hisin min e Bonɗo oon. [Sabo laamu e baawɗe e teddeengal ina ngoodani maa faa abada. Aamiina.]

The Armor of God (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efesu’en) 6:10-18

10 Raa ko timminireymi vi’igo on~: cemmbiɗee nder kawtal mooɗon e Jawmiraawo. Ngooree baawɗe ma’ako mawɗe cemmbiɗina on.

11 Ɓornee konruɗumji ɗi Allah hokkata on fuu, gam faa mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan.

12 Gam wanaa yimɓe konkontirten, ammaa en konkontira e ginnaaji kalluɗi gonɗi hakkunde dow e lees, goonɗi baawɗe e semmbee, laamaniiɗi ndu’u duuniyaaru ndu niɓre.

13 Gam ma’ajum, kooƴee konruɗumji Allah fuu, gam to nyalaande hallunde warii mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan. Ɓaawo on njottini koo ɗume, ɗum tawa on ndari.

14 To noon, ummee ndaree. Taadee goonga kama taadorde, ɓornee aadilaaku kama toggoore njamndi nde konu.

15 Siri wa’ajingo Habaru Belɗum ɗum jam laatanoo on paɗe.

16 Wakkaci fuu njogee goonɗinki kama vavaade. E ma’aki nyifroton cenye ɗe yiite ɗe Kalluɗo fiɗroyta on.

17 Kuufnee kisndam kama huufneere njamndi nde konu. Kooƴee voliinde Allah kama kaafahi ki Ruhu Ceniiɗo hokkata on.

18 Wakkaci fuu mbaɗee do’aaje e torɗe noon no Ruhu Ceniiɗo hollirta on. Kakkilee to’ on com waɗango yimɓe Allah fuu do’aare dum.