The Fruit of the Spirit (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Galatians (Gal) 5:22-23

22 ‑Ma ‘lɩka ‘Wugoa ‘la ‘caa ʋ tlʋ ‘lɛ na: ‑Walʋ, pɔlɛkʋmɛnɔ, pupue, pɔlɛsaslalɩɛ, gbɩnanɔ, ‘nanɩnʋlɩɛ, ‑delikʋtɛlɔ

23 pɔɔwɔtɛ, ncɩkʋklalɩɛ. ‑Jlɩmaa ‑ylɛylɛ mʋnʋ ‘ta ‑anɩ ‑naa gbatlɩ.

Advertisements

The Armor of God (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Ephesians (Efz) 6:10-18

10 Na, n ‘ka ‘lɛ ‘wluko na, n cla anyɩ lebhe a ‘manɩ ‘tɛtɩ ‑Kwlenyɔ ‘la ‘tɛtɩ ‘kadɩa nɩkplaan.

11 A zʋ tavʋlɩɩa ‘fɩan Laagɔ nyɩ ‘lɛ na cɩ, ɩya a ‘ka mino, a ‘ka ‘nyuglo kpaan, gɔzɛ ‘la ‑kplakpla -nʋnʋgbɩa ‘kʋklʋʋn.

12 Sa ‑n ‘ta ‑aya ‑dolu ɩya ‘nyɛkɛa ‘tɩtɔ ‘ta ‘lɛ, ‑ma ‘tɛtɩa ‑ɩ ‑ka ‘lɛ ‑jioli ɩya ‑kwleliea na, ‑aya ‘tɛtɩa ‑ɩ ‑kwle ‘lɛ ‘tutua ɩya devlowugwi ‑ɩ ‑kʋ ‘lɛ ‑laagɔa nɩkplaan na, ‑ayɩɩsɩ ‘tɩtɔ ‘lɛ.

13 Ɩla gbʋ na, a ‘ma Laagɔ ‘la tavʋlɩɩa, ɩya clɩɩ ‑nyinyia nɩkplaan, a ‘ka mino a ‘ka ‘tɩtɔ ɩya ‑tɛtɛa ‘fɩan ‑ka ‘wluko na, a ‘ka ‘nylugo kpaan.

14 Na, a ‘nylugo kpaan! A gʋalɩ ‑nʋawlɛ acɩ cɩ ‘bɛtʋ ‘bhisa, a ‘ma ‘kʋnylugolulɩɛ, a wɔlɩ ala dinia ‘kʋ

15 ɩya Dɩnanɩa* ‑ɩ ‑lamʋ ‘lɛ pupue na, a zʋ ɩla ‑salɩɛa ‘la ‘tʋa kpliin le ‑gbanbʋɩ ‘bhisa.

16 A ‑gbɛ ɩmɩ ‑naa ‑tɛtɛa ‘fɩan ‘kʋ pɔɔtɛtɛ ‘la ‑jɩpɛa. Ɛmɛ ‑ɛ -cɩ ka ‘lɛ gba ɩya a ‘ka gɔzɛ ‘la ‘papalɩɩa ‑tɛtɛa ‑ɩ bhu ‘lɛ na ŋomu.

17 A zʋ gbʋʋnsalɩɛ ‘la tavʋkpoonkpoa ɩya a ‘ma ‘Wugoa ‘la tavʋlɛtɛa, ɩ sa ‑zɔn le Laagɔ ‘la wɔɔnyɩtʋa.

18 Na, ‑tɛtɛa ‘fɩan nɩkplaan, a bhibhie ɩya a ‘clalɩ. A bhibhieli clɩɩa ‑tɛtɛa ‘Wugoa ‘la klalɩlɩɛa nɩkplaan. Ɩla gbʋ na, a gblɩbhalɩ, a vi ‑nwɔ, a bhibhie ‑kplɔkplɔnyaa ‑tɛtɛa ‘la da.

God’s Love (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

John (Zan) 3:16

16 ‑Masa, Laagɔ ya tete ɔ ya ‑laagɔzɔan wabha, ɩla gbʋ na ɔ ya ɔla ‘Cʋa bhlogbɩɩa ‑sa le ncaatʋtʋʋntʋa ‑ɔ -cɩ ka ‘lɛ ɔla pɔɔtɛtɛ kalɩ na, ɔ ‘la ka ‘ku, ‑ma ɔ ‘ka jabhʋa ‑ʋ ‑kʋ ‘lɛ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ na ‘lɩ.

The Beatitudes (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 5:3-12

3 «Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ cibhlili ‘lɛ mala ŋaazɩa Laagɔ ‑deliin na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua* ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

4 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ pɔɔwɔtɛ na, sa ma cɩ ‘ka ‑dʋdʋa ‑aja ‘kʋ lili.

5 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ tu ‘lɛ na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa pɔlɛɛn zʋ.

6 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la ŋɔmʋ ɩya ɩla ‘tʋ bhla ‘lɛ na, sa ma cɩ ‘ka lo.

7 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑glɩ ‘lɛ ŋaazɩɩnlɩnya na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa ŋaazɩɩn ‘lɩ.

8 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ ‑kplɔkplɔpɔlɛ na, sa ma cɩ ‘ka Laagɔ ‘ciinlɩ.

9 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ lamʋ ‘lɛ pupue na, sa ma cɩ ka maa Laagɔ ‘la ‘cuo la.

10 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ma sa ‘lɛ gbaylɩ ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la gbʋ na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

11 A ‑kʋ ‘nanɩ, daa ma vla ‘lɛ anyɩ, ma sa ‘lɛ anyɩ gbaylɩ ‘nyɩ ma nyumo ‘lɛ anyɩ ‘ŋlɩ ‑amʋ ‘wluku na.

12 A kʋ pɔlɛkʋmɛnɔɔn ɩya a nʋ ‑jaka sa ala dluuplʋlɩɛa ‘ghli ‘yɛpɩ ‑laagɔɔn. ‘Sɛtɛɛ bhlogbɩɩ ma ‑saa ‘lɛ Laagɔnekʋnyɩtɛnyaa* ‑ma pʋ ‘lɛ anyɩ ‘kʋklʋʋn na gbaylɩ.

The Lord’s Prayer (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

Côte d'Ivoire

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 6:9-13

9 Na, anyɩ, a bhibhie ‑sa: ‑A Toa ‑ɔ ‑kʋ ‘lɛ ‑laagɔɔn na, ‘naa ‑naa ‘ŋlɩa ɩ ‑kplɔ,

10 ‘naa ‑naa ‑kwleliea ɩ ci, ‘naa ‑naa pɔɔsa ‑nʋɔ ‑dʋdʋa ‘kʋ le ‑laagɔɔn.

11 ‘Maa ‘nyɩ ‑anyɩ ‑yaka ‘la clɩɩa ‘la ‘flawoa.

12 ‘Maa va ‑anyɩ ‑ala ‑ngasi le saa ‑anyɩ ‑ma a va ‘lɛ maa ‑ɔ tʋ ‘lɛ -ala ‑ngasi na.

13 Ɩya ‑naa ‘talɩa ‑anyɩ ‘ciin ‑a ‘la bhlilia gbɩɩnclalɩɛɛn, ‑ma ‘maa ‑sa ‑anyɩ gbɩɩnclanyɔa wlɩɩn. [Sa ‑kwlelie, ‘tɛtɩ ɩya ‘klʋagba ‑glɩ ‑nanɩ ‘lʋkʋlʋkʋ ɩya ‘lʋkʋlʋkʋ. Ɩ kʋ sɛɛ.]