The Fruit of the Spirit (MAURITIAN CREOLE: Bible NT)

MAURITIAN CREOLE: Bible NT

Galatians (Galat) 5:22-23

22 Me bann fri ki Lespri li prodwir, li lamour, lazwa, lape, pasians, bonte, konpreansion, fidelite,

23 douser, kontrol so prop lekor, pena lalwa kont sa bann kiksoz la.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (JAMAICAN CREOLE ENGLISH: Bible NT)

JAMAICAN CREOLE ENGLISH: Bible NT

Galatians (Gyalieshan) 5:22-23

22 Bot Gad Spirit kaaz fi im piipl fi lov evribadi an aalwiez api no mata wa. It kaaz dem fi liv gud wid piipl, no fi lov fait an fi aalwiez tek taim wid ada piipl. Di Spirit mek dem kain an mek dem eva a du gud fi piipl. It kaaz dem fi bi sumadi we piipl kyan chos.

23 Di Spirit mek dem jengkl an mek dem nuo ou fi kanchuol demself. No Laa no de bout we wi tap yu fram liv so.

The Fruit of the Spirit (ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT)

ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 Bot, if wi mek di Holy Spirit kanchruol wi laif, den dis dah weh gwain kom outa fi wi laif: lov, hapinis, piis, pieshens, ahn kainis. Ahn wi gwain triit wan anada gud, ahn di pipl dem gwain kyan dipen pahn wi tu.

23 Wi gwain ombl, ahn wi gwain kyan kanchruol wiself iina evryting. Ahn, wen wi deh du demya gud ting evry die, dah weh di Laa deh, weh wi gwain brok? Non ataal!

The Fruit of the Spirit (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Galatians (Galécha-a) 5:22-23

22 Mé Lèspwi Bondyé ka baʼw lanmityé, tjè kontan, lapé an tjèʼw, pasyans, i ka fèʼw dous, i ka fèʼw vini an bon moun, i ka fèʼw sé an moun ki ka tjenn pawòl ou,

23 i ka fèʼw abésé kòʼw épi i ka fèʼw kondwi kòʼw byen. La pa ni pyès lwa ki kont sé bagay sala.

The Armor of God (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Ephesians (Èfésòs-la) 6:10-18

10 Avan mwen fini lèt sala mwen vlé zòt chonjé pou doubout fò an Senyè-a ki ka viv andidanʼw-lan épi ki fò tout fò-a.

11 Mété tout bagay Bondyé baʼw pou ou sa goumen kont movèzté. Mannyè sala ou kay sa doubout épi goumen kont Denmou-an épi tout sé vyé planʼy-lan.

12 Paski nou pa ka goumen kont lézòm, mé nou ka goumen kont fòs sé mové lam-lan ki ka wèsté an lézè-a, kont sé mèt-la, kont sé sa ki ni lotowité-a épi kont sé mové lèspwi-a ki ka kondwi latè nwèsè sala.

13 Bon, mété asouʼw sé bagay-la Bondyé ja potjiwé pou ou sa pwotèkté kòʼw-la, épi asou jou-a movèzté kay fwapé-a, ou kay sa doubout fò, épi lè ou ja fini goumen tout sé batay sala, ou kay doubout fò toujou.

14 Doubout fò épi abiyé kòʼw épi lavéwité-a akwèdi i sé sanng-lan ou ka mawé oliwon wenʼw-lan, épi sé pou ou asiwé laviʼw nèt menm kon sòlda ni pou asiwé i ni on bagay asou lèstonmak li pou pwotèkté kòʼy an ladjè.

15 Épi mannyè-a ou ja pawé pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné lapé-a, akwèdi i sé soulyé-a ou ka mété an pyéʼw-la.

16 Apa di tout sa, tjenbé lafwa-a wèd akwèdi i sé bawad-la an sòlda ka tjenbé an lanmenʼy-lan lè i ka goumen ladjè. Lafwa sala kay tenn tout sé fèman difé-a Satan ka voyé dèyèʼw-la.

17 Épi mété salvasyon menm kon an sòlda ka mété kastòʼy asou tèt li lè i ka alé an ladjè, épi sèvi Pawòl Bondyé-a Lèspwiʼy ka bay-la menm kon on sòlda ka sèvi sab li lè i ka goumen ladjè.

18 Épi an lapwiyèʼw, mandé Bondyé pou édéʼw. An népòt bagay ou ka fè sé pou ou pwédyé kon Lèspwi Bondyé-a ka édéʼw pou fèʼy-la, épi kon sa an lidéʼw-la sé pou ou toujou ka véyé épi kontiné pwédyé bay tout sé ich Bondyé-a.

The Lord is my Shepherd (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Psalms (Samz-la) 23

1 Bondyé Senyè-a sé bèwjé mwen. Mwen pa ka mantjé anyen.

2 I ka kité mwen pozé koté zèb-la pli bèl.I ka mennen mwen bwè koté dlo-a pli dous.

3 I ka viwé ban mwen kouway nèf.I ka mennen mwen an chimen dwèt-la,paski sé kalité gadyenn sala i yé.

4 Menm si mwen ka pasé an fon-an ki pli fènwè-a,mwen pa kay pè anyen ki mové,paski ou la épi mwen.Ou ni boutouʼw épi batonʼw pou pwotèkté mwen.

5 Ou pwépawé an tab ban mwendouvan zyé tout lèlmi mwen.Ou vidé lwil asou tèt mwen. Ou plen pòt mwen, i ka débondé.

6 Mwen asiwé bontéʼw épi mizéwikòd ou kay la épi mwen tout lavi mwen.Èk mwen kay wèsté lakay ou, Bondyé Senyè, pou tout tan.

The Armor of God (MAURITIAN CREOLE: Bible NT)

Armor of God 2d

MAURITIAN CREOLE: Bible NT

Ephesians (Efezien) 6:10-18

10 Pou termine, fortifie zot dan Lesegner ek dan lafors so pwisans.  

11 Met tou ekipman solda ki Bondie fourni; met li lor zot pouki zot kapav reziste kont manigans diab.  

12 Nou pa pe lit kont pwisans imin me kont bann dirizan, bann lotorite, bann pouvwar ki dominn sa lemonn teneb la, kont pwisans spiritiel lemal lao dan lesiel.  

13 Alor met tou larmir Bondie aster, koumsa kan move zour arive zot va reziste latak lennmi, e letan zot finn konbat ziska lafin, zot pou ankor pe tini dibout.  

14 Pare zot! Met sintir laverite otour zot lerin, e ladrwatir kouma enn zile proteksion;  

15 dan zot lipie, met soulie ki fer zot pare pou zot al anons Bonn Nouvel ki donn lape.  

16 Sarye lafwa toultan kouma enn boukliye, ar sa ki zot pou tegn tou fles anflame ki diab avoye.  

17 Aksepte elmet ki sov zot, e laparol Bondie kouma lepe ki Lespri done.  

18 Priye touzour dan pwisans Lespri ar tou kalite lapriyer e siplikasion dan tou sirkonstans; res lor zot gard, res fidel. Priye pou lepep Bondie.

The Armor of God (JAMAICAN CREOLE ENGLISH: Bible NT)

Armor of God 2d

JAMAICAN CREOLE ENGLISH: Bible NT

Ephesians (Ifiijan) 6:10-18

10 Dis a di laas sitn we mi a se: unu an di Laad kluos, so mek im powa mek unu chrang.

11 Siem laik ou suoja put aan dem speshal kluoz fi elp protek demself, a siem so unu fi put aan unu aami kluoz dem we Gad gi unu. Da wie de, unu kyan fait di devl wen im kom gens unu wid im wikid chrik dem.

12 Kaaz wi iina wan fait, bot a no naamal sumadi wi a fait gens. Nuo! Wi a fait gens som wikid spirit iina di skai we av di powa an di rait fi ruul iina da taim ya we daak laik nait.

13 So unu fi put aan aal a unu aami kluoz dem we Gad gi unu fi protek unuself. Da wie de, enitaim di devl kom chrai fi wok im chrik pan unu, unu wi kyan tan op chrang gens im. Unu wi fait im til im no av no fait lef iina im. An wen unu don fait im, unu wi stil tan op chrang.

14 Unu wi tan op chrang wen unu faasn di chuut roun unu laik wan belt roun unu wies, wen unu du di sitn dem we rait iina Gad yai dem kyan protek unu laik ou suoja aiyan ves protek dem ches.

15 Unu wi tan op chrang wen unu put aan di Gud Nyuuz we gi piipl piis iina dem aat siem laik ou unu put aan unu suoja shuuz pan unu fut dem.

16 An pan tap a aal a dat, mek wa unu biliiv protek unu siem laik ou suoja shiil out di faiya aro dem we dem enimi shuut aafa dem.

17 An mek di fak se unu nuo se Gad siev unu, protek unu siem laik ou suoja elmit protek dem ed fram dem enimi. An uol aan tait pan di suod we di Uoli Spirit gi unu, dat a Gad wod.

18 An evritaim unu a prie, mek di Uoli Spirit liid unu. An no mata wa, no tap aks Gad fi elp unu an aal a im piipl iina evriting. Nou dat unu nuo aal a dem sitn ya, wach out an kip unu yai dem waid uopm aal di taim.

The Armor of God (ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT)

Armor of God 2d

ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 Now, mek Ah tel unu dis laas ting: Unu fi mek di Laad mek unu muo stranga evry die chruu ihn maity powa!

11 Ahn unu fi put aan aal weh God gi unu fi protek unu, wen unu fait gens wikidnis —jos laik wen wan suoldya put aan dehn aiyan kluoz fi protek dehn huol bady. Unu fi du dat, so wen di devl kom wid ihn wikid plan, unu gwain kyan stan op gens im!

12 Bikaaz, wi no deh fait gens non pipl. Wii deh fait gens dehn powa weh wi kyaahn si —gens dehn wikid spirit dem weh deh liv hai op deh iina di ier. Wii deh fait gens di strang powa dem weh deh ruul uova di pipl dem weh no chros iina God, ahn gens demde powa weh gat atarity now iina disya daak taim weh wi deh liv iina.

13 So den, bredrin, now dah di taim fi unu put aan aal weh God gi unu fi protek unu iina di fait! Den, wen dah die kom wen wikidnis kom tu unu fi chruut, unu gwain kyan stan op ahn fait gens di wikid plan a di devl. Ahn wen unu don fait tu di en, unu gwain lef deh stan strang pahn unu fut!

14 So den, unu fi stan strang gens evryting weh wikid. Mek aal dah chruut weh unu biliiv, bii laik di belt weh wan suoldya taitn gud roun ihn wies. Ahn mek di rait wie a livin weh unu deh stan fah, bii laik dah aiyan wes-kot weh kova di suoldya ches.

15 Ahn unu fi bii redy fi priich di Gud Nyuuz a piis tu, weh God deh gi. Dat dah laik di shuuz weh dah suoldya put aan pahn ihn fut dem.

16 Den, mek unu fiet iina Jesus Christ stie strang laik di shiil weh dah suoldya ker. Ahn wid dah shiil unu gwain kyan blak aal di aruo dem wid faiya, weh di Wikid Wan deh shuut tu unu.

17 Ahn unu fi mek di salvieshan weh God gi unu, protek unu gud laik wan helmit weh dah suoldya wier pahn ihn hed. Ahn unu fi mek God Wod weh di Holy Spirit gi unu, bii laik di suod weh wan suoldya gat fi fait gens ihn enimy dem.

18 So, prie aal di taim ahn aks God fi help unu; ahn aks ihn Spirit fi help unu prie. Stie pahn unu gyaad aal di taim ahn neva stap deh prie fi aala God pipl dem!

God’s Love (ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT)

Jesus-and-Earth

ISLANDER CREOLE ENGLISH: Bible NT

John 3:16

16 “Yu si, God lov aal di pipl iina disya worl so moch ihn gi ihn ongl Son; so enybady weh chros iina him no gwain ded; dehn gwain liv wid im fareva.