The Fruit of the Spirit (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Galatians (Galaatiyanko’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruuhu Allah e wadda yidde, e welwelo, e jonde jam, e munyal, e yurmeende, e ngikku boɗɗum, e waɗuki goonga,

23 e leynuki hoore, e suruki hoore. Walaa dooka ganyuɗum kuuɗe ɗe’e.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Ephesians (Aafisanko’en) 6:10-18

10 Ko mbi’aymi cakitiiɗum woni alee bawɗe mawɗe ɗe Joomiraawo meeɗen sembiɗina’on.

11 Ɓornee fuu kolte konu ɗe Allah hokki’on ngam mbaawon daraaki, nganyon ƴoyre Ceyɗan.

12 Ngam naa’ yimɓe kondeten, ammaa en konda e ginni gonɗi dow, laamotooɗi, e gooduɗi bawɗe, e jogiiɗi laamu duuniyaaru ndu’u ndu jaamanu nyiwre.

13 Ngam non, ɓornee fuu kolte konu ɗe Allah, ngam to nyalnde kallunde warii, mbaawon daraaki nganyon ƴoyre Ceyɗan. Gaɗa on njottinii koo ɗume, ɗum tawa on ndarii.

14 Ngam non, ndaree on ciryii. Goonga warta taadorde mooɗon, aadilaaku warta toggoore njamndi mooɗon nde konu.

15 Siryaaki yaaruki Habaru Belɗum dow Yeesu Almasiihu ɗum jam warta bo paɗe to koyɗe mooɗon.

16 Gaɗa maajum maa, hoolaaki Yeesu warta ko njogotooɗon taɓɓoo nyifa hiite piɗille ɗe ganyo kalluɗo on ɗon fiɗoyi.

17 Kumnee humneere njamndi nde konu, waato kisndam. Koccee kaafahi Ruuhu Allah, waato Wolde maako.

18 Koo ndeye ngaɗee ka waɗuki do’aare no Ruuhu Allah holliri’on nder koo ɗume ɗum ngaɗoton. Kadin ngaɗon ka toraaki Allah walla’on. Ngam fii ɗu’um, paamee, to’ on njaɓu comon, koo ndeye ngaɗee ka waɗanki yimɓe Allah fuu do’aare.

God’s Love (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

John (Yahaya) 3:16

16 Ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru haa o hokkii Ɓiɗɗo maako bajjo, ngam koo moye kooliiɗomo to’ halka ammaa heɓa yonki ki re’ataa.

The Beatitudes (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

10 Beatitudes

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Matthew (Maatiyu) 5:3-12

“Ɓe barkiɗinaaɓe gaɗuɓe fuu kammunde dow Allah, ngam kamɓe njeyi Laamu Allah.  

4 “Ɓe barkiɗinaaɓe yimɓe woyooɓe, ngam ɗum waltinay ɓerɗe maɓɓe.  

5 “Ɓe barkiɗinaaɓe leynooɓe ko’e, ngam kamɓe ndonata duuniyaaru.  

6 “Ɓe barkiɗinaaɓe nanooɓe weelo e ɗonka waɗuki aadilaaku, ngam ɓe karneteeɓe.  

“Ɓe barkiɗinaaɓe jurminanooɓe yimɓe, ngam kamɓe maa ɗum yurminanayɓe.  

8 “Ɓe barkiɗinaaɓe ɓe ɓerɗe laɓɗe, ngam ɓe ngi’ay Allah.  

“Ɓe barkiɗinaaɓe ciryootirooɓe yimɓe, ngam ɗum noddirayɓe ɓiɓɓe Allah.  

10 “Ɓe barkiɗinaaɓe torreteeɓe ngam waɗuki aadilaaku, ngam kamɓe njeyi Laamu Allah.  

11 “On barkiɗinaaɓe to yimɓe kuɗii’on, torrii’on, pewanii’on mbi’ii haalaaji kalluɗi feere‑feere dow mooɗon ngam am.

12 Nanee belɗum, mbelmbeltee, ngam barka mooɗon ɗum ɗuɗɗum e dow, ngam non ɓe ngaɗannoo annabo’en arande’en.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Matthew (Maatiyu) 6:9-13

Raa no ngaɗirton do’aare, ‘Yaa Allah Nyaako amin Mo Dow, inde maaɗa ceniinde mawninee.  

10 Laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗaa waɗee nder duuniyaaru, no ɗum waɗirtee e dow.  

11 Hokkumin ko min nyaamata hande.  

12 Yaafanamin hakkeeji amin no min njaaforantoo gaɗanɓemin ko wooɗaa.  

13 Taa’ alu min njaha to min ngaɗata hakke, ammaa hisnumin daga Kalluɗo.’