The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23 kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.

Advertisements

The Armor of God – Ang Baluti ng Diyos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan.

11 Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo.

12 Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid.

13 Kaya’t gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.

14 Kaya’t maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran;

15 isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.

16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo.

17 Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos.

18 Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Psalms (Mga Awit) 23

1 Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang;

2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

3 Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5 Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6 Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

God’s Love – Ang Pag-ibig ng Diyos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

John (Juan) 3:16

16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

4 “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

5 “Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig.

6 “Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila’y bibigyang kasiyahan ng Diyos.

7 “Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.

8 “Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila’y ituturing na mga anak ng Diyos.

10 “Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

11 “Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan] nang dahil sa akin.

12 Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

“Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito nang walang kabuluhan.

8 “Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

9 Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin.

10 Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito’y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.

11 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya’t ito’y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo’y mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”

 

The Lord’s Prayer – Ang Panalangin ng Panginoon (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw;

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama! [Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman! Amen.]’

The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan,

23 kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

Psalms (Mga Awit) 23

1 Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang;

2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5 Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6 Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

God’s Love – Ang Pag-ibig ng Diyos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

John (Juan) 3:16

16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.