The Beatitudes (JUANG: Bible NT)

JUANG: Bible NT

Matthew (ମାତିଉ) 5:3-12

3 “ଜୁ ଲୁକକା ଆତାମାରେ ଅବାବ ଆସିକେ (ଜୁ ଲୁକକି କଙ୍‌ଡେକି ଜୁ ଆରକିତେ ଇସରଆ ଦରକାର ଆସିକେ) ଆରକି ଦନିୟ। ସରଗ ରାଇଜରେ ଆରାକା ଲାଗି ଆସିକେ।

4 ଆଉ ଜୁ ଲୁକକି ସୁଗାଇ ଦୁକରେ ଆସିକିକି ଆରକି ଦନିୟ, ଆରକିତେ ଇସର ମାମାମାଣାଏ।

5 ଆଉ ଜୁ ଲୁକକି ନିରଳ ଇଆନ୍‌କିଜ ସାନ୍ତିରେ ରଏରେକି ଆରକି ଦନିୟ, ଆରକି ମୁଲକମିଞ୍‌ଡା ଅକ୍‌କ କୁମୁଇନାକି।

6 ଆଉ ଇସରଆ ମନ ଇଚା ଡେଗାନ୍‌ ଡିଅ କମ କିକିବ୍‌ତେ ଜୁ ଲୁକକି ସୁଗାଇ ମନ କିବ୍‌କିକି ଆରକି ଦନିୟ, ଆରକିତେ ଜା ଦରକାର ଏରେ ଇସର ଡିମିଞେ।

7 ଜୁ ଲୁକକି ଦୟା ଆବ୍‌ଜଏକିକି ଏରେ ଲୁକରେକି ଦନିୟ, ଆରକି ଇସରଆତା ଦୟା କୁମୁଇନାକି।

8 ଜୁ ଲୁକକା ମନରକି ନିମୁଳ ମାସିନା, ଆରକି ଦନିୟ। ଆରକି ଇସରତେ ଜମଏକି।

9 ଲୁକକା ଦିରେ ସାନ୍ତି ଅରେନ୍‌ତେ ଜୁ ଲୁକକି କମ କିବ୍‌କିକି, ଆରକି ଦନିୟ, ଆରକି ଇସରଆ କନନ୍‌କଞ୍ଚେଲାନ୍‌ଡକି ବୁଲି ଡାକେ ମିନା।

10 ଇସରଆ ଗାତା ମାନେଅକିଜ ଡିଅ କମ କିବ୍‌କିକି ଲୁକକିତେ, ଏରେ ଡିଅ କମ ଲାଗି ଜଦି ଡାବୁଙ୍‌ ଲୁକକି ଦୁକ କସଟ ଡିଞ୍‌କିକି, ତା ଏଲେ ଆରକି ଦନିୟ। ସରଗ ରାଇଜ ଆରାକା ମିନା।

11 ଲୁକକି ଜଦି ଆପେତେ ଆଞା ଦିରେ ଅପମାନ କିବ୍‌କିକି, ଦୁକ କସଟ ଡିଞ୍‌କିକି ଆଉ ମିଚରେ ଆପେଆ ବିରୁଦରେ ବାରୁବୁନି ବାଗି ମନ୍ଦ ଗାତା ଗାମ୍‌କିକି, ତା ଏଲେ ଆପେ ଦନିୟ।

12 ଏତେ କୁସି ଇନାପେଜ ଆନନ୍ଦ କିମାପେ। ଆପେଆ ଲାଗି ସରଗଆ କୁବା ପୁରସ୍‌କାର ଆସିକେ। ଅନଗା ଆଗିଲା ଇସରଆ ଡିଅ ଗାତା ଗାତାନମାନ୍‌କି ଲୁକକିତେଜ ଲୁକକି ନୁଣିଞ୍‌ ଦୁକ କସଟ ଡିଣ୍ଡି‍ଞମାନ୍‍କି।

Advertisements

The Beatitudes (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Matthew (Mathiơ) 5:3-12

3 “Mơyun hiam yơh kơ ƀing ƀun rin amăng bơngăt jua, yua kơ dêh čar pơtao plei hiam lơ̆m kơ gơñu!

4 Mơyun hiam yơh kơ ƀing čok hia, Yua kơ Ơi Adai či pơalum gơñu!

5 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo luă gŭ, Yua kơ gơñu či mă tŭ lŏn tơnah!

6 Mơyun hiam yơh kơ ƀing rơpa laih anŭn mơhao kơ tơlơi tơpă, Yua kơ Ơi Adai či pơhrăp brơi gơñu!

7 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo pap drap, Yua kơ Ơi Adai či pap drap kơ gơñu!

8 Mơyun hiam yơh kơ ƀing hmâo pran jua rơgoh, Yua kơ gơñu či ƀuh Ơi Adai!

9 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo pơjing tơlơi rơnŭk rơnua, Yua kơ Ơi Adai či iâu gơñu jing ƀing ană Ơi Adai!

10 Mơyun hiam yơh kơ ƀing tŭ tơlơi arăng ngă sat kơ gơñu yua kơ tơlơi tơpă, Yua kơ dêh čar pơtao plei hiam lơ̆m kơ gơñu!

11 Mơyun hiam yơh kơ ƀing gih tơdah arăng hơtoh djraĭ, ngă sat laih anŭn pơčeh lu mơta tơlơi sat pơkơdơ̆ng glaĭ ƀing gih yua kơ Kâo.

12 Hơ̆k mơak bĕ, yua kơ pri ƀing gih prŏng biă mă amăng adai, yua kơ arăng hmâo ngă sat laih kơ ƀing pô laĭ lui hlâo, hlâo kơ ƀing gih kar kaĭ mơ̆n.”

The Beatitudes (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Matthew (Mathiơ) 5:3-12

3 “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hơmâo pran jua ƀu đaŏ kơnang kơ gơñu pô ôh, yuakơ ƀing gơñu či hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Ơi Adai hơmâo yơh.

4 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih čŏk hia, yuakơ ƀing gơñu či hơmâo tơlơi pơjuh alum yơh.

5 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih tơdu rơun amăng pran jua, yuakơ ƀing gơñu či tŭ mă anih lŏn kŏng ngăn yơh.

6 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing rơpa mơhao kơ ngă bruă tơpă hơnơ̆ng, yuakơ ƀing gơñu či dưi trơi hrăp yơh.

7 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih thâo pap drap kơ arăng, yuakơ Ơi Adai či pơrơđah tơlơi thâo pap kơ ƀing gơñu yơh.

8 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hơmâo pran jua jơngeh mă bruă kơ Ơi Adai, yuakơ ƀing gơñu či ƀuh Ơi Adai amăng plei hiam yơh.

9 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing thâo pơrơno̱m glaĭ, yuakơ Ơi Adai či yap ƀing gơñu jing ană bă Ñu yơh.

10 Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô tŭ tơlơi arăng kơtư̆ juă kơpĭ kơpe̱t yuakơ kiăng ngă tui bruă tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai, yuakơ Dêh Čar Adai jing lŏm kơ ƀing gơñu yơh.

11 “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing gih tơdang ƀing arăng mưč mač kơpĭ kơpe̱t ƀing gih laih anŭn pơhiăp djŏp mơta tơlơi gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yuakơ ƀing gih đuaĭ tui Kâo.

12 Tui anŭn, hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai bĕ, yuakơ gơnam bơni gih pơ plei hiam adih či jing prŏng biă mă yơh. Hơdơr bĕ, ăt amăng hơdră jơlan kar hăng anŭn mơ̆n, arăng mưč mač kơpĭ kơpe̱t kơ ƀing pô pơala jing ƀing hơdip hlâo kơ rơnŭk gih.”

The Beatitudes – 八福 (JAPANESE-日本語: Denmo Bible, Partial NT)

JAPANESE-日本語: Denmo Bible, Partial NT

Matthew (マテオ聖福音書) 5:3-12

3 ” 霊において貧しい人たちは幸いだ,天 の 王国 はその人たちのものだからだ。

4 嘆き悲しむ人たちは幸いだ,その人たちは慰められるからだ。   

5 柔和な人たちは幸いだ,その人たちは地を受け継ぐからだ。   

6 義に飢え渇く人たちは幸いだ,その人たちは満たされるからだ。   

7 あわれみ深い人たちは幸いだ,その人たちはあわれみを受けるからだ。   

8 心の清い人たちは幸いだ,その人たちは 神 を見るからだ。   

9 平和を造り出す人たちは幸いだ,その人たちは 神 の子供と呼ばれるからだ。   

10 義のために迫害されてきた人たちは幸いだ,天 の 王国 はその人たちのものだからだ。  

11 「人々がわたしのゆえにあなた方を非難し,迫害し,あなた方に敵対してあらゆる悪いことを偽って言うとき,あなた方は幸いだ。

12 喜び,かつ喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいからだ。人々はあなた方より前の預言者たちも同じように迫害したのだ。

The Beatitudes (JAMAMADÍ: Bible NT)

JAMAMADÍ: Bible NT 

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “‘Towe ama·oni.’ Dai ati niya, Deoso dai‑ya kasomebona, Neme‑ke ai nafi‑ka hidi kitabote tohawahe‑ya dai sawiwahaboneni.

4 Dai o‑ohi Deoso dai‑ya kasomebona, dai ya‑yainibisaboneni.

‘ Yama owato nafira, Deoso‑ta yama nafi‑ya watotene.’ Dai atibodi ati na, Deoso dai‑ya kasomebona, wami nafi‑ya dai kayafaboneni.

6 ‘Owatibodi amosawamaboneni.’ Dai atibodi ati na, Deoso dai‑ya kasomebona, dai atibodi‑ya namosi nafibonane.

7 Dai one ene amosara, dai ati hamara, Deoso dai‑ya kasomebona, dai ene kote towe toha, manakone‑ya Deoso haarebonane.

8 Deoso ati dai nokotoniyahi. Yama bara dai nokotoniriya, Deoso dai‑ya kasomebona, Deoso‑ya dai awawahaboneni.

9 Mai ibi weena mai dai kasomahi, mai yawi fawanabonehe. Haa‑nima dai ene niya, Deoso dai‑ya kasomebona, Deoso bidi dai tohawahaboneni.

10 Deoso ati‑ya dai nofa, Deoso‑ya mai nofara dai‑ya mai bisiniya, Deoso dai‑ya kasomebona, Neme‑ke ai nafi‑ka hidi kitabote tohawahe‑ya dai sawiwahaboneni.

11 Owati‑ya dai nofa dai‑ya mai nofaraboneni. Dai‑ya mai wee, dai‑ya mai bisi, dai tamine‑ya keyehe‑ya mai hiri, mai naboneni.

12 Deoso ati‑ya mai mi‑mita‑mete mai‑nima dai na, fara hibati‑ya mai‑ya mai bisinaharemeteni. Dai ya‑yainahi. Deoso dai‑ya kasomebona, neme‑ya dai ene manakone nafe dai kayafaboneni.” Yeso ati nemarine.

The Beatitudes (IZII: Bible)

IZII: Bible

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu wozetaru onwophẹ alị l’iphu Chileke; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

4 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aphụ byaru; Kẹle Chileke e-mechakwaa dụa phẹ obu!

5 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu dụ àgù; kẹle ọo phẹ l’e-mechaa nweru mgboko.

6 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu ono, apfụbekoto agụje g’ẹgu nri mẹ ẹgu mini ono; kẹle Chileke e-mechaa mee g’ẹpho ji phẹ!

7 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu nweru obu-imemini; kẹle Chileke a-phụkwaru phẹ phọ obu-imemini!

8 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu obu gụru ìphóró; kẹle ẹphe e-mechaa hụma Chileke!

9 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu eme gẹ nchị dụ do; kẹle ọo phẹ bẹ ee-ku ụnwu kẹ Chileke!

10 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aakpa ẹhu; l’opfu l’ẹphe eme iphe, dụ Chileke ree; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

11 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ unu teke ndiphe nọdu akọ unu ọnu; akpa unu ẹhu; adzụkota ẹjo ụka, adụdu k’anụma ekpu unu opfu l’unu kweru nkemu.

12 G’ẹhu tsọje unu ụtso; unu teje ẹswa; kẹle obunggo unu parụ ẹka l’imigwe. Ọ bụkwapho g’ẹphe akpa unu ẹhu ono bụ g’ẹphe kpakwaru iya phọ ndu mpfuchiru Chileke, vu unu ụzo.”

The Beatitudes – Le Beatitudini (ITALIAN-ITALIANO: Riveduta Bibbia 1990)

ITALIAN-ITALIANO: Riveduta Bibbia 1990

Matthew (Matteo) 5:3-12

3 Beati i poveri in ispirito, perché di loro è il regno de cieli.

4 Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati.

5 Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra.

6 Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.

8 Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Iddio.

9 Beati quelli che sadoperano alla pace, perché essi saran chiamati figliuoli di Dio.

10 Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.

11 Beati voi, quando voltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia.

12 Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande ne cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.

The Beatitudes – Le Beatitudini (ITALIAN-ITALIANO: Bibbia)

ITALIAN-ITALIANO: Bibbia

Matthew (Matteo) 5:3-12

3 Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

4 Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

5 Beati i miti, perché erediteranno la terra.

6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.

12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.

The Beatitudes – Le Beatitudini (ITALIAN-ITALIANO: Giovanni Diodati Bibbia 1649)

ITALIAN-ITALIANO: Giovanni Diodati Bibbia 1649

Matthew (Matteo) 5:3-12

3 Beati i poveri in ispirito, perciocchè il regno de’ cieli è loro.

4 Beati coloro che fanno cordoglio, perciocchè saranno consolati.

5 Beati i mansueti, perciocchè essi erederanno la terra.

6 Beati coloro che sono affamati ed assetati della giustizia, perciocchè saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perciocchè misericordia sarà loro fatta.

8 Beati i puri di cuore, perciocchè vedranno Iddio.

9 Beati i pacifici, perciocchè saranno chiamati figliuoli di Dio.

10 Beati coloro che son perseguitati per cagion di giustizia, perciocchè il regno de’ cieli è loro.

11 Voi sarete beati, quando gli uomini vi avranno vituperati, e perseguitati; e, mentendo, avran detto contro a voi ogni mala parola per cagion mia.

12 Rallegratevi, e giubilate; perciocchè il vostro premio è grande ne’ cieli; perciocchè così hanno perseguitati i profeti che sono stati innanzi a voi

The Beatitudes – Le Beatitudini (ITALIAN-ITALIANO: La Nuova Diodati Bibbia 1991)

ITALIAN-ITALIANO: La Nuova Diodati Bibbia 1991

Matthew (Matteo) 5:3-12

3 »Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli.

4 Beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati.

5 Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra.

6 Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia.

8 Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.

9 Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio.

10 Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.

11 Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.

12 Rallegratevi e giubilate, perché il vostro pre