The Beatitudes (AMHARIC: Bible NT 1962)

AMHARIC: Bible NT 1962

Matthew (የማቴዎስ) 5:3-12

3 በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፥ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።

4 የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፥ መፅናናትን ያገኛሉና።

5 የዋሆች ብፁዓን ናቸው፥ ምድርን ይወርሳሉና።

6 ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፥ ይጠግባሉና።

7 የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፥ ይማራሉና።

8 ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፥ እግዚአብሔርን ያዩታልና።

9 የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፥ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና።

10 ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፥ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።

11 ሲነቅፉአችሁና ሲያሳድዱአችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ።

12 ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፥ ሐሴትም አድርጉ፤ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳድደዋቸዋልና።

Advertisements

The Beatitudes (AMHARIC: New Standard Version Bible)

AMHARIC: New Standard Version Bible

Matthew (ማቴዎስ) 5:3-12

3 “በመንፈስ ድኾች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፤ መንግሥተ ሰማይ የእነርሱ ናትና።

4 የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፤ መጽናናትን ያገኛሉና።

5 የዋሆች ብፁዓን ናቸው፤ ምድርን ይወርሳሉና።

6 ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፤ ይጠግባሉና።

7 ምሕረት የሚያደርጉ ብፁዓን ናቸው፤ ምሕረትን ያገኛሉና።

8 ልባቸው ንጹሕ የሆነ ብፁዓን ናቸው፤ እግዚአብሔርን ያዩታልና።

9 ሰላምን የሚያወርዱ ብፁዓን ናቸው፤ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉና።

10 ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፤ መንግሥተ ሰማይ የእነርሱ ናትና።

11 “ሰዎች በእኔ ምክንያት ቢሰድቧችሁ፣ ቢያሳድዷችሁና ክፉውን ሁሉ በሐሰት ቢያስወሩባችሁ፤ ብፁዓን ናችሁ።

12 በሰማይ የምትቀበሉት ዋጋ ታላቅ ስለ ሆነ ደስ ይበላችሁ፤ ሐሤት አድርጉ፤ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያት እንደዚሁ አሳደዋቸዋልና።

The Beatitudes – Lumturi e plotë (ALBANIAN-SHQIP: Bibël NT 1872)

ALBANIAN-SHQIP: Bibël NT 1872

Matthew (Mattheut) 5:3-12

3 Lum ata qi janë të vobegjitë ndë shpirt, sepse e atyneve ashtë mbëretënia e qillvet.

4 Lum ata qi bajnë vajë, sepse ata kanë me u ngushulluem.

5 Lum ata qi janë të butë, sepse ata kanë me trashiguem dhenë.

6 Lum ata qi kan’ u e et për dreitëninë, sepse ata kanë me u ngimë.

7 Lum ata qi janë të përdëllyeshim, sepse ata kanë me u përdëllyem.

8 Lum ata qi janë të këthiellëtë ndë zemërë, sepse ata kanë me pamë Perëndinë.

9 Lum ata qi janë paqtim-bamës, sepse ata kanë me u queitunë të bijt’ e Perëndisë.

10 Lum ata qi ndiqenë për punë të dreitënisë, sepse e atyneve ashtë mbëretënia e qillvet.

11 Të lumunë jeni ju, kur t’u shpërnderoin’, e t’u ndiekin’, e të thonë kundrë juve çdo farë fjalë të keqe me rrenë, për punë t’eme.

12 Gëzohi, e gazmohi, sepse paga juei ashtë shumë ndë qillt, sepse kështu ndoqnë edhe profëtënitë qi kanë qenë para jush.

The Beatitudes – Lumturi e plotë (ALBANIAN-SHQIP: Bibël NT 1827)

ALBANIAN-SHQIP: Bibël NT 1827

Matthew (Mattheo) 5:3-12

3 Lum ata që janë të varfërë ndë shpirt, se ature është mbretëria e Qiellvet.

4 Lum ata që qajënë, se ata do të parigorisenë.

5 Lum ata që janë të urtë e të butë, se ata do të qerdhesinë të mirat’ e dheut.

6 Lum ata që kanë u edhe et për të drejtënë, se ata do të ngosenë.

7 Lum ata që eleisinë, se ata do të eleisenë.

8 Lum ata që kanë zëmërë të pastruarë, se ata do të shohënë Perndinë.

9 Lum ata që paqcojënë botënë, se ata do të thuhenë të bijt’ e Perndisë.

10 Lum ata që ndiqenë për të drejtënë, se ature është mbretëria e Qiellvet.

11 Të lumurë jeni kur t’u shajënë juvet njerëzitë, e t’u ndjekënë, e t’u thonë kondrë juvet çdo fjalë të ligë me të rreme sepse doi mua.

12 Gëzouni edhe lumburoni, se paga juaj është shumë ndë Qiell, se ashtu ndoqnë edhe Profitëritë që qenë përpara juvet.

The Beatitudes (ADYGHE: Bible NT)

ADYGHE: Bible NT

Matthew (Маттэ) 5:3-12

3 – Гурэ псэрэкӀэ тхьамыкӀэхэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэр Тхьэу уашъом щыӀэм и Тетыгъошхо ыӀэчӀэгъ чӀэтых.

4 Гукъао зиӀэхэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ ягукъао Тхьэм ашъхьащихыщт.

5 Зыгу пэгагъэ имылъхэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ ӀахьышӀоу къалъыӀэсыщтыр чӀылъэр ары.

6 Шъыпкъагъэм фэзэщхэу, фалӀэхэрэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ афикъун шъыпкъагъэ агъотыжьыщт.

7 ГукӀэгъу зыгу илъхэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ гукӀэгъу агъотыжьыщт.

8 Зыгу къабзэхэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ Тхьэр алъэгъущт.

9 ЗэшӀуныгъэ цӀыфмэ ахэзылъхьэхэрэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэмэ Тхьэм ибынхэкӀэ яджэщтых.

10 Шъыпкъагъэм пае цӀыфхэу къин зэрагъэщэчыхэрэр гъогу мафэ теуцуагъэх, сыда пӀомэ, ахэр Тхьэу уашъом щыӀэм и Тетыгъошхо ыӀэчӀэгъ чӀэтых.

11 – Сэ сигъогу шъузэрэрыкӀорэм пае, цӀыфхэр къышъохъонхэмэ, къин шъуагъэщэчмэ, шъуимыфэшъуашэу Ӏэегъэ пстэури къышъуаӀуалӀэмэ, гъогу мафэ шъутеуцуагъ.

12 ШъугушӀу, шъучэф, сыда пӀомэ, Тхьэм уашъом ӀахьышӀоу къыщышъуфигъэшъошэщтыр инышъ ары. Аущтэу шъо шъуапэкӀи пегъымбархэм къин арагъэщэчыщтыгъ.

The Beatitudes (ADHOLA: Bible)

ADHOLA: Bible

Matthew (Matayo) 5:3-12

3 Josilwany a joma candere i cuny gin, kole Ker ma polo obedo apajo.

4  Josilwany a joma ywak, kole ibino, kweyo cuny jo.

5 Josilwany a jomamwol, kole jobino lunjo piny.

6 Josilwany a joma nitie g’awanya madwoŋ, ma timo gima Were yenyo, kole ibino yeŋo jo.

7 Josilwany a joma nyutho jowoti gin wor, kole Were bino nyutho jo bende wor.

8 Josilwany a joma cuny gin olony, kole jobino neno Were.

9 Josilwany a joma kweyo piny, kole ibino lwoŋo jo ni nyithindho pa Were.

10 Josilwany a joma ilwenyo gi jo ro timo gima Were yenyo, kole Ker ma polo obedo apajo!

11 Win wijosilwany ka ji joyeto win aka jolwenyo gi win, ka jowaco wac je kwoŋ win rupiri wibedo joma luwan.

12 Yodere win aka wisangala, rupiri kemba mewin obedo m’oasere i polo. Me apaka cango jotimo kiri ri jotuci wac Were macon.

The Beatitudes (ADHOLA: Bible – Catholic Version)

ADHOLA: Bible – Catholic Version

Matthew (Matayo) 5:3-12

3 Josilwany a joma candere i cuny gin, kole Ker ma polo obedo apajo.

4 Josilwany a joma ywak, kole ibino, kweyo cuny jo.

5 Josilwany a jomamwol, kole jobino lunjo piny.

6 Josilwany a joma nitie g’awanya madwoŋ, ma timo gima Were yenyo, kole ibino yeŋo jo.

7 Josilwany a joma nyutho jowoti gin wor, kole Were bino nyutho jo bende wor.

8 Josilwany a joma cuny gin olony, kole jobino neno Were.

9 Josilwany a joma kweyo piny, kole ibino lwoŋo jo ni nyithindho pa Were.

10 Josilwany a joma ilwenyo gi jo ro timo gima Were yenyo, kole Ker ma polo obedo apajo!

11 Win wijosilwany ka ji joyeto win aka jolwenyo gi win, ka jowaco wac je kwoŋ win rupiri wibedo joma luwan.

12 Yodere win aka wisangala, rupiri kemba mewin obedo m’oasere i polo. Me apaka cango jotimo kiri ri jotuci wac Were macon.

The Beatitudes (ZIGULA: Bible NT)

ZIGULA: Bible NT

Matthew (Matayo) 5:3-12

3 Nawajimbikwe wadya wachiwa wa chimuye wakumsinya Chohile, Useuta wa kwembingu ni wawo!

4 Nawajimbikwe wadya wata chinyulu, kwaviya Chohile nawafile mbazi!

5 Wajimbikwe ni wahoile, kwaviya nawalisi isi!

6 Chinyemi ni kwa wadya wakungisa kudamanya yawoneke yedi kwa Chohile, Chohile naweguse!

7 Chinyemi ni kwa wadya wakufila mbazi watuhu, Chohile nawajimbike!

8 Chinyemi ni kwa wadya wata moyo ulenguke, nawamwone Chohile!

9 Chinyemi china waivanyi, kwaviya nawetangwe wana wa Chohile.

10 Ujimbiko ni kwa wadya wakwihizwa kwachausa cha kuwoneka wedi, kwaviya useuta kwembingu ni wawo.

11 “Mjimbikwa nyuwe chipindi wantu wakawahulutani na kuwasulumizani na kuwalongani vihiye kwa chausa changu.

12 Mtende na chinyemi na kubweda, kwaviya mwikiwa ntunyo nkulu kwembingu. Vino nivyo wawoni wekalaga umo nyuwe hamwinati kusulumizwa.

The Beatitudes (ZHUANG, YONGBEI: Bible NT, Partial OT)

ZHUANG, YONGBEI: Bible NT, Partial OT

Matthew (Majdaiq Sawi) 5:3-12

3 “Mbouj rasang yawjhwnj Cangqdiq hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih de dwg haeuj guek Cangqdiq hih.

4 “Siengsim hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih Cangqdiq couh ij vued de lo.

5 “Soh semxsemh hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih lajmbwn hih dieg couh ij gvi hawj de lo.

6 “Muengh ndaej ciuq gij cawjeiq Cangqdiq bae guh hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih Cangqdiq couh ij hawj de rox gaeuq lo.

7 “Rox hojsik hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih Cangqdiq caemh hojsik de.

8 “Simndei lauxsaed hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih de couh ij ndaej raen Cangqdiq lo.

9 “Hawj vunz doxhuz hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih Cangqdiq nginh de guh lwg.

10 “Vih ciuq gij cawjeiq Cangqdiq bae guh hwj ngaiz souh daengz vunz haih hih vunz hax, miz fuk lo, aenvih de dwg haeuj guek Cangqdiq hih.

11 Hauhnaeuz vih gou hwj ngaiz vunz yug, ngaiz vunz haih, ngaiz vunz luenhbangh bangjlaih hih, faenhsou couh miz fuk lo.

12 Faenhsou wnggai riuriu angqangq, aenvih youq gwnzmbwn Cangqdiq ij miz haujlai cangj hawj faenhsou, caemh aenvih youq dangq gaxgonq faenhsou caemh miz boux cenz gij vah Cangqdiq caemh yienghneix ngaiz vunz haih goq.”

The Beatitudes (ZAPOTEC, GUEVEA de HUMBOLDT: Bible NT)

ZAPOTEC, GUEVEA de HUMBOLDT: Bible NT

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 ―Dxu ñahc beeiy meññ ni nann nehx rsahc xguîlmbahñ bâḻ nehx nu yâme no Dioz, porni xchieñ yâme gyre ni rtzoo Dioz mdad.

4 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni ruun, porni Dioz zacno leeyâme no gyre ni nadz ni rdedy yâme.

5 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni ndoo xguîlriehñ, porni ziaad dzé ni gac guiedzylie xchieñ yâme.

6 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni rxilyno ctzoo nunzy ni mos ni ne Dioz, porni Dioz gahc gacno ctzoo yâmeu.

7 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni rioob zâ-bynech, porni Dioz zioob leeyâme zegahc.

8 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni nye xguîlmbahñ, porni leeyâme zwieꞌ yâme Dioz.

9 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni nehx riuꞌladzy guîlrdeḻy, porni Dioz cu le yâme xiiñ gahcme.

10 ’Dxu ñahc beeiy meññ ni rtzoo ni ne Dioz nîcze por leeu rgultihp meññ leeyâme, porni xchieñ yâme we ni rtzoo Dioz mdad.

11 ’Dxu ñahc beeiy laꞌd bâḻ por naa zdeḻy meññ laꞌd no ctzoo csahc meññ laꞌd o gynii yâme ni nehx uli contr laꞌd.

12 Lâ gyxihly, porni gybaa nu to xroꞌ ni mos ni gady laꞌd lee; porni zegahc‑e bgultihp yâme profet yahc ni güyuꞌ ba xtze, dze-dgueññ ziaꞌ nu laꞌd.