The Armor of God (MIXE, MAZATLÁN: Bible NT)

MIXE, MAZATLÁN: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Y jada’achám mu̶gu’uktu̶jk ajku̶xy, paatku̶x je̱’e̱ mu̶k’ajt ma je̱’e̱ Windzú̶n Jesucrístoju̶ñ, je̱’ ko tu’ugyu̶ myajpaatku̶xy mu̶u̶d je̱’, mu̶u̶d je̱’e̱ mu̶jpu̶ myu̶k’ajtu̶ñ.

11 Nayñiwaanu̶gu̶x mu̶u̶d je̱’e̱ tuumbe̱jtk ku̶xyu̶ je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ je̱’e̱ Dios tu̶ xymyooygyu̶xyu̶ñ, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk ñayñiwaanu̶gu̶xyu̶ñ mu̶u̶d je̱’e̱ tuumbe̱jtk ku̶xyu̶ mu̶dyiibu̶ naty tu̶ yajmooygyu̶xyu̶ñ ko naty chiptunaangu̶xy, wan mu̶k mwindu̶naaygyu̶xu̶ch nebyjyaty je̱’e̱ mu̶jku’u naty xywyin’u̶u̶ngu̶xyu̶ñ.

12 Je̱’ ko ka’p je̱’ xymyu̶dzip’ajtp ajtu̶m ajku̶xy je̱’e̱ naaxwiiñjya’ay ajku̶xy, je̱’ xymyu̶dzip’ajtp ajtu̶m ajku̶xy je̱’e̱ ju̶bu̶kpu̶ ka’a’óybyu̶ mu̶k’ajtmu̶u̶dpu̶ jiiby tzajpjootypyu̶, je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ je̱’e̱ mu̶k’ajt mu̶dajtp, je̱’e̱ ane̱’e̱mu̶ñ y je̱’e̱ mu̶daaku̶ñ ma adayaaba naaxwiiñ pokymyu̶u̶dpu̶ju̶ñ.

13 Paady yajtuungu̶x je̱’e̱ tuumbe̱jtk ku̶xyu̶ je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ je̱’e̱ Dios tu̶ xymyooygyu̶xyu̶ñ, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk je̱’e̱ tyuumbe̱jtk ku̶xyu̶ yajtuungu̶xyu̶ñ je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ naty tu̶ yajmooygyu̶xyu̶ñ ko naty chiptunaangu̶xy, wan je̱’e̱ ka’a’óybyu̶ mwindu̶naaygyu̶xu̶ch ko naty xyajtuundu̶goyaangu̶xy, y ko naty du’un tu̶ mduungu̶xy, mu̶’it je̱’e̱ mmu̶bu̶jku̶ñ tu’ug’aa tu’ugjoot mmu̶dajtku̶xu̶ch y ka’p m’u̶xtu̶gu̶’u̶wa’kku̶xu̶ch.

14 Y du’unu̶tz mmu̶dajtku̶x je̱’e̱ mmu̶bu̶jku̶ñ tu’ug’aa tu’ugjoot y ka’p m’u̶xtu̶gu̶’u̶wa’kku̶xu̶ch, nayñi’ixu̶u̶yu̶gu̶x mu̶u̶d je̱’e̱ Dios tyu̶y’ajt, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk mu̶k ñaywyu̶nda’tzu̶gu̶xyu̶ju̶ñ ko naty chiptunaangu̶xy y nayñiwaanu̶gu̶x mu̶u̶d je̱’e̱ tu’uda’agypyu̶ tzu̶naayu̶ñ, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk ñayñiwaanu̶gu̶xyu̶ñ mu̶u̶d je̱’e̱ pyujxkni’ijé̱n ma je̱’e̱ kyach y ma je̱’e̱ jyu̶u̶xku̶ñ ko naty chiptunaangu̶xy.

15 Ni’ixu̶’u̶ ijtu̶u̶gu̶x mu̶u̶d je̱’e̱ Dios y’ayuuk, neby je̱’e̱ Dios y’ayuuk tyu̶y’ajt je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ je̱’e̱ jootkujk’ajtu̶ñ ye̱jkpu̶ñ mu̶baad mu̶dzóngu̶xyu̶ñ nu̶kxy mgapxwa’kxku̶xy, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk ni’ixu̶’u̶ y’ijtku̶xyu̶ñ ko je̱’e̱ kyu̶’u̶g yajtu̶gu̶u̶ygyu̶xy ko naty chonaangu̶xy.

16 Jatytimymyu̶dajtku̶x je̱’e̱ mmu̶bu̶jku̶ñ, je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ xyñiwaangu̶xu̶bu̶ñ ma je̱’e̱ ju̶bu̶kpu̶ ka’a’óybyu̶ju̶ñ, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk je̱’e̱ escudo mu̶u̶d ñayyaj’agu̶u̶ydyujku̶gu̶xy ñiwaanu̶gu̶xyu̶ ka’pu̶ je̱’e̱ myu̶dzip je̱’e̱ tu̶p ju̶u̶nmu̶u̶dpu̶ yajtu̶ppú̶gu̶xu̶ch.

17 Mmu̶dajtku̶x je̱’e̱ mni’idzooku̶ñ, du’un neby je̱’e̱ tziptuumbu̶tu̶jk je̱’e̱ pyujxkku’ujúp ñiwaanu̶gu̶xyu̶ñ, y mmu̶dajtku̶x je̱’e̱ Dios y’ayuuk tyu̶y’ajt, du’un neby je̱’e̱ espaadu̶ je̱’e̱ mu̶dyiibu̶ je̱’e̱ Espíritu Santo xymyooygyu̶xpu̶ñ.

18 Mu̶bu̶jktzo’adu̶u̶tzku̶x je̱’e̱ Dios: mu̶nukxtaakku̶x y mu̶yujkwaangu̶x jaboom jaboom du’un neby je̱’e̱ Dios y’Espíritu a’ixu̶’u̶yu̶ñ. Ni’ixu̶’u̶ ijtku̶x, ka’p mmu̶dzijpu̶gu̶xu̶ch, y mmu̶bu̶jktzoogu̶x je̱’e̱ Dios mu̶u̶d je̱’e̱ Dios jya’ay gyu̶xpu̶ nigu̶xyu̶ ajku̶xy.

Advertisements

The Armor of God (MANOBO, DIBABAWON: Bible NT)

MANOBO, DIBABAWON: Bible NT

Ephesians (Taga-Ipisu) 6:10-18

10 Na to katapusan, oghogoton now to pagtu-u now to Diyus no Magbobo-ot ta no ogpabaya-on to pagbulig to kabogbogan din.

11 Ogkatingub kow to panganiban no igkabogoy tibò to Diyus awos makasikad kow to madigon aw mapalatut now to pikii ni Satanas no magbabalatak no ig-iyan-iyan iyu.

12 Su konà no otow no ogkakita-an ta to igpada-og ita. Dì mado-ot na-an no katuusan no matikang no konà ogkakita-an dini to pasak no iyan mabogbog no sakup ni Satanas aw sikan nigsakup so-idi kalibutan no katuusan to kadigloman aw kahan-ingan no busow no diyà iyan na-an to aw-awanan, sikan iyan to igpada-og ita.

13 Kaling man ogdawaton now on to panganiban no igbogoy to Diyus awos konà kow ogpaka-us-us dì ogpakasikad kow to madigon ko matimpuhan on to pagdasdas iyu. Ko matuman now on, ogkasikadan now.

14 Na so-idi to pananglitan ku. Iyu no angod to sundau to Diyus, ogsikad kow dà no ogpamagkos kow on to katùtu-uhanan aw pangabò to katuwadong no igkasalibon now to dagaha.

15 Ogpanapatus kow to oghina-at on to oglibod-libod no ogpang-anad to Madoyow no Tutuwanon no igkalinaw to mgo otow,

16 aw labi pad ogdawdaa kow to kasag no sikan, pagtu-u now to Diyus no ogpakaposok to tunud ni Satanas no angod to aninipot to kayu no igpanà din diyà iyu.

17 Ogpamanggula kow to igsalibon to uu now no pag-iman now to ogbuligan ki to Diyus, ogpanakos kow to otak no igbogoy to Ispiritu Santu no iyan kagi to Diyus no igbogoy to Ispiritu Santu.

18 Kanunoy kow og-ampù to Diyus to nigsingkabugtì no pag-ampù aw ogpangamuyù kow to Diyus to ogpapanalanginan to tibò no kasing-tumutu-u now no na-uyunan to Diyus no ogbuligan kow to Ispiritu Santu no ogpa-omot kow to pagtuman sikan no pag-ampù.

The Armor of God (MAMBWE-LUNGU: Bible)

MAMBWE-LUNGU: Bible

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Mukusyalikizya, lekini maka yakwe Leza yamukomelezya.

11 Mwaipangasya ni vyanzo vyonsi vyakwe Leza vino akumupeela, kuti muye azyansye ku citeyo cakwe Ciwa.

12 Pano tusyakulwisya antu sile lelo tukulwisya mawene, mauteko, na maka yamfinzi amuno nsi nga ni mipasi yankota iya mulwelele.

13 Caleka ndakai muipangasye vyanzo vyakwe Leza. Lyene lino uwanda uwa uwipe uliza, mwemo mulaya na maka akuipokolola mukulolenkana nu mwanisi. Alino pacisila cakulwisya kufika nu kumpela, mulazyansya.

14 Acino muye aiteyanye! Lekini cumi ciye wa musipi unyepwe mu misana inu, nupya lekini wololoke uye wa cela ca kucinga visao vinu.

15 Alino ukuya aiteyanye ku kukosola Ilandwe Lisuma lya mutende, nako kuye wa nsapato ku ngazo zinu.

16 Lekini utailo winu uye wa cisyangu, mwakusiika mivwi yamoto kufuma ku Mwipe wilya.

17 Pokelelini ufyusi, uye wa ngowani, nga na mazwi yakwe Leza yano Mupasi Wamuzilo akamupeela, nayo yaye wa lupanga.

18 Mwacita vii vyonsi mu mapepo, ala mukuuzya Leza kuti amwazwe. Pepini lyonsi, ndi vino Mupasi Wamuzilo akumutungulula. Muye apempukile, nupya aula kunenuka. Nsita zyonsi mwapepela antu yakwe Leza onsi.

The Armor of God – Ny Fiadian’ Andriamanitra (MALAGASY: Bible 2011)

MALAGASY: Bible 2011

Ephesians (Efesiana) 6:10-18

10 Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny tanjaky ny heriny.

11 Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly*.

12 Fa tsy mitolona amin’ny nofo aman-dra isika fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fahefana ary amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra.

13 Noho izany, raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa izany dia hahafahatra ianareo.

14 Mifahara ary ka misikìna fahamarinana. Mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra,

15 kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin’ny Filazantsaran’ny fihavanana ny tongotrareo.

16 Amin’ny toe-javatra rehetra dia tano ny finoana ho ampinga fa izany no hahazoanareo mamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra alefan’ilay ratsy.

17 Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy.

18 Mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena amin’izany amin’ny faharetana sy ny fangatahana ho an’ny olona masina rehetra,

The Armor of God – Ny Fiadian’ Andriamanitra (MALAGASY: Bible)

MALAGASY: Bible

Ephesians (Efesianina) 6:10-18

10 Farany, noho ianareo tafaray amin’ny Tompo dia matanjaha ombàn’ny heriny tsy hay tohaina.

11 Itafio avokoa ny fiadiana omen’Andriamanitra, mba hahazoanareo hamahatra tsara eo anatrehan’ireo tetika afitsoky ny devoly.

12 Tsy olombelona nofo aman-dra tsy akory no ifanandrinantsika, fa ireo fanahy ratsy eny ana habakabaka: dia ireo fanapahana, ireo fahefana, ireo hery mifehy ny sehatry ny haizina.

13 Noho izany, raiso avokoa ny fiadiana omen’Andriamanitra, mba hahazoanareo manohitra ny fahavalo amin’ny andro ratsy; ka rehefa nandresy ny famelezana rehetra nafitsony ianareo, dia mbola hamahatra tsara ihany.

14 Koa mamahara tsara hatrany ianareo: ny marina no ataovy toy ny etra fehikibonareo; ny rariny no tafio ho toy ny fiarovan-tratra;

15 ny fahavononan-kitory ny Vaovao Mahafaly mampihavana no ataovy toy ny kiraro eny an-tongotrareo;

16 tano lalandava ny finoana ho toy ny ampinga hahazoanareo mamono ny zanatsipîka mirehitra rehetra alefan’ilay Ratsy;

17 raiso ny famonjena ho toy ny fiarovan-doha, ary raiso ny tenin’Andriamanitra ho toy ny sabatra omen’ny Fanahy Masina.

18 Mivavaha hatrany ary mangataha ny fanampian’Andriamanitra amin’izany; eny, mivavaha mandrakariva araka izay anentanan’ny Fanahy Masina anareo. Miambena sy mazotoa hatrany mba hahatongavana amin’io tanjona io, ary dia mivavaha ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra.

The Armor of God – Ny Fiadian’ Andriamanitra (MALAGASY: Revised Protestant Version Bible)

MALAGASY: Revised Protestant Version Bible

Ephesians (Efezianina) 6:10-18

10 Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny tanjaky ny heriny.

11 Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly.

12 Fa tsy mitolona amin’ny nofo aman-dra isika fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fahefana ary amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra.

13 Noho izany, raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa izany dia hahafahatra ianareo.

14 Mifahara ary ka misikìna fahamarinana. Mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra,

15 kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin’ny Filazantsaran’ny fihavanana ny tongotrareo.

16 Amin’ny toe-javatra rehetra dia tano ny finoana ho ampinga fa izany no hahazoanareo mamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra alefan’ilay ratsy.

17 Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy.

18 Mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena amin’izany amin’ny faharetana sy ny fangatahana ho an’ny olona masina rehetra,

The Armor of God (LOMWE, MALAWI: Bible NT)

LOMWE, MALAWI: Bible NT

Ephesians (Afeso) 6:10-18

10 Voomallihani, mwiillipiheke mu eyaattano ni Apwiya ni masiviiwa uullupalli.

11 Muware ddoowara ddawiitetezera va ekhoto munavahiweenyu ni Mulluku, wi muwore wiiteteza o endale dda Satana.

12 Vawi khaninawana ni athu koma ninawana ni minepa ddoonanara, oolamulella ni masiva a epiphi ddooddullu.

13 Sika vano muware ddoowara ddawiitetezera ddittheddene nnddo muvahiweenyu ni Mulluku! Nllapo noonanara naphiya, muneerowora wiiteteza wa mudani nave mwamalliha owana, mukhallave oollipa.

14 Sika vano imellani mookhozeka ni yawoona wonanko laamba oomakelliwa moollipa muyuununi mwanyu nave echilungamo wonanko yoowara yootetezera ekhakaddaanyu,

15 nave okhozeka wanyu voollalleyani othenga waphaama wa murendelle wonanko esapato ddanyu.

16 Enthawi ddittheddene mukhalleke ni echikhulupililo wonanko echishango wi muwore otiipiha mipaamba ddookhara ddoovokhiwa ni Oonanarooyo.

17 Nave mwaakhelle ovullusa wonanko echipewa yootetezera omuruni nave mawu a Mulluku wonanko nsubata munavahiweenyu ni Munepa.

18 Mweereke ddenndda mu nivekello. Muvekelleke va ddirive ddaweereya, moohoollelliwa ni Munepa. Mukhalleke oowehera nave muvekelleke moohihiyerera, mwaavekellellekettho athu a Mulluku enthawi ettheene.

The Armor of God (MAASAI: Bible)

MAASAI: Bible

Ephesians (Ile Efeso) 6:10-18

10 Ore enabayie, entagol ti atua Olaitoriani naa te ngolon e nkidimata enye.

11 Enchopo iruparen pooki e Nkai, pee indimidimi aaitasho aairisha ilosekin pooki le sheitani.

12 Amu mikiarare iyiook osesen o sarge, kake ilaitoriak, nikiarare engolon oo mpukunot kumok, nikiarare ilaitoriak le nkop le na aimin taata, nikiarare lororani loo nkiyang’eta torrok too wuejitin e shumata.

13 Ore enkaraki ina, entudumu iruparen pooki e Nkai, pee indimidimi intae aairishisho te ina olong torrono, ore indipa aataas pooki, nintasheshe.

14 Entasheito naa, iterretena mpolosi inyi te sipata, ninchopo elong’o o lgoo e supatisho,

15 ninchopokito nkejek inyi inamuka oo Lomon Supati le seriani;

16 ore ene shumata nena pooki embung’a elong’o e nkirukoto naa ninye naidimie intae entushurie nena baa pooki e ilo torrono naayupuyup.

17 Naa embung’a emaupe e njeunoto, o lalem le Nkiyang’et laa ninye ororei le Nkai.

18 Entoomon inkatitin pooki te Nkiyang’et te nkomono pooki o eomonokinoto. Ore te ina enchololoto te ncheikinoto iomonokiki isinyat pooki,

The Armor of God (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Ephesians (ዔፕሶኔ ዓሶም) 6:10-18

10 ዓካሪ ጎዳና ዒዛኮ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዱዋቴ፤

11 ፃላሄኮ ጌኖ ማዾ ዒንሢ ባሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ቢያ ዓርቁዋቴ።

12 ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኮ ዖላ ዓሲናቱዋንቴ ሃያ ዹሞ ዓጮ ዎይሣ፥ ቢቶ ማዔያ፤ ሃሣ ሃያ ዓጮኮ ዎልቆ ማዔያ፥ ሳዖ ዑፃ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖናኬ።

13 ዬያሮ ፆኦሲ ዒንጋ ዖሎ ዓንጋሞ ጉቤ ዓርቁዋቴ! ዬያይዲ ፑርታ ኬሊ ዒንሢ ሄላኣና ዒንሢ ሞርካሢኮ ዎልቆ ቃዚ ጋፒንፆ ሄላኒ ዖሌስካፓ ዶዲ ዒንሢ ዔቃኒ ዳንዳዓኔ።

14 ዓካሪ ፂኢቶ ዓርቃ ቡራሾጉዲ ጎኑሞ ኬርና ቱኡቲ፥ ፂሉሞዋ ዖሎሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ማይንቲ፥

15 ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ቶካ ዱርሲጉዲ ዓኣሢ፥ ጊኢጊ ዔቁዋቴ፤

16 ሃሣ ታሚ ሎስቶጉዲ ዔኤታ፥ ፃላሄኮ ፓልዖ ሜንሣኒ ዳንዳዓንዳጉዲ ቢያፓ ዑሣ ማዔ ጉሙርቂፆ ጊቲማ ማሂ ዓርቁዋቴ።

17 ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂንቶ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ዓንጎ ቆኦቦጉዲ ዓጊ፥ ፆኦሲኮ ቃኣሎዋ ዓያና ጌኤሺ ጬንቻ ዓፓሮ ማሂ ዓርቁዋቴ።

18 ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዒንሢ ሺኢቃኣና ዓያና ጌኤሺና ቢያ ዎዴ ሺኢቁዋቴ፤ ዬያይዲ ዶዲ ጴጩዋቴ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶማኣ ቢያ ዋሉዋዖ ሺኢቁዋቴ፤

The Armor of God (KELE: Bible NT)

KELE: Bible NT

Ephesians (Baefeso) 6:10-18

10 Lioi lia tuu, mbo— Wangemaka ko la liwatemi amamwito la Ngɛnɛ wasu la bofoka wa isosha shande.

11 Wataka biɛla bitotina ya Mungu mbo okɔkɔlɛkɛ ndokɔkɔmɔ ani otonana la fuko ya tɔɔlɛ twa Satana.

12 Eoka nda bita-bi, toitonana la binyo la bakila, kangä la bekumi la tososha la bakakalesi ba wenda wa botutuku la ngendi ya belimo ibe ya use.

13 Eokao, undaka to biɛla bitotina ya Mungu mbo okɔkɔlɛkɛ ndokɔkɔmɛlɛ nda lise libe, la ani osonana la bofoka bototina, ko ndokɔkɔmɔ.

14 Kɔkɔmɔkɔ to kɔkɛ! Wataka bɔkɔli nda tɛta yanu la momongo, la libala lia liengani nda bokükü,

15 la tokwaka nda batindi, toko liendesi lia Mboli Ilau ya lilatemi;

16 undaka bitotina-bi, simbi to nguwa ya lilendelu, ko la yao bokɔkɔlɔkɔ ndotungelesa kɔkɔ ya bösä bitotina ya Ewa Bobe.

17 Aelaka imɔ kɔmɔ ya yeto eko liuwesi, la chaka eyefomu la Bolimo, eko Lioi lia Mungu.

18 Sombokolaka mbile bitotina la basomboli la baömbi batotina ko la Bolimo, eokao yalaka la botengu wosombokola la bofiili loasɔ loa ebüchomu batotina ba Masiya.