The Fruit of the Spirit (TATAR: Bible NT 2001)

TATAR: Bible NT 2001

Galatians (Гәләтиялеләргә) 5:22-23

22- 23 Изге Рух исә мәхәббәт, шатлык, иминлек, сабырлык, игелеклелек, изгелек, тугрылык, басынкылык, тотнаклылык тудыра. Мондыйларга каршы бернинди канун юк.

Advertisements

The Armor of God (TATAR: Bible NT 2001)

TATAR: Bible NT 2001

Ephesians (Эфеслеләргә) 6:10-18

10 Нићаять, Раббы белән тыгыз бәйләнештә булуыгыз аркылы ћәм Аныњ кодрәтенењ кµче белән ныгыгыз.

11 Иблиснењ мәкерле ниятләренә каршы тора алу µчен, Аллаћы биргән махсус хәрби киемнәр белән коралланыгыз.

12 Чµнки без кешеләргә каршы түгел, бәлки күкләрдәге явыз рухи кµчләргә, башлыкларга ћәм хакимлекләргә, бу карањгы дµнья белән идарә итүчеләргә каршы кµрәшәбез.

13 Шуныњ µчен, начар кµннәрдә дошманга каршылык күрсәтеп, ахыр чиккә кадәр кµрәшкәч тә, бирешмичә нык тора алу µчен Аллаћы биргән махсус хәрби киемнәр белән коралланыгыз.

14 Шулай итеп, билегезне хакыйкать билбавы белән буып ћәм тәкъвалык кµбәсе киеп нык торыгыз,

15 иминлек турында Яхшы хәбәр белдерергә әзерлекне аяк киемнәре итеп киегез,

16 ћәрчак иман калканын кулларыгызга алыгыз, аныњ ярдәмендә явыз иблиснењ утлы укларын сүндерә алырсыз.

17 Коткаруны тимер башлык итеп киегез ћәм Рух кылычын – Аллаћы сүзен кабул итегез.

18 Ћәртµрле дога вә үтенеч белән Изге Рухныњ кµче аркылы ћәрвакыт дога кылыгыз. Бу максат µчен, уяу булып, бар изгеләр µчен армый-талмый догада булыгыз.

The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan,

23 kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan.

The Armor of God – Ang Baluti ng Diyos (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kanyang lakas.

11 Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo’y makatagal laban sa mga pakana ng diyablo.

12 Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di-nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.

13 Kaya’t kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kayo’y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag.

14 Kaya’t tumindig kayo, na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran,

15 at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan.

16 Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama.

17 At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos.

18 Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Psalms (Mga Awit) 23

1 Ang Panginoon ay aking pastol; hindi ako magkukulang;

2 pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan.

3 Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan.

4 Bagaman ako’y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito.

5 Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway; iyong binuhusan ng langis ang aking ulo,    umaapaw ang aking saro.

6 Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay; at ako’y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman.

God’s Love – Ang Pag-ibig ng Diyos (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

John (Juan) 3:16

16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

4 “Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.

5 “Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa.

6 “Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin.

7 “Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila’y kahahabagan.

8 “Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 “Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos.

10 “Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

11 “Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.

12 “Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayundin nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo.

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.

“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.

5 Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin;

6 ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

7 “Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang-sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan.

8 “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal.

9 Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain;

10 ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan;

11 sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya’t binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa; huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa.”

The Lord’s Prayer – Ang Panalangin ng Panginoon (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Manalangin nga kayo nang ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo.

10 Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.

12 At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin.

13 At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.

The Fruit of the Spirit (REIMER: Bible NT 2001 – Psalms & Proverbs)

REIMER: Bible NT 2001 – Psalms & Proverbs

Galatians (Galata) 5:22-23

22-23 Oba daem Jeist siene Frucht es Leew, Freid, Fraed, Jedult, Frintlichkjeit, Goots, Gloowe, Saunftmoot, Selfstbeharschunj; jaeajen soont es daut Jesats nich.