The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,

23 Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

Advertisements

The Armor of God (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Sa katapustapusa’y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan.

11 Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.

12 Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.

13 Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay.

14 Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran,

15 At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan;

16 Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama.

17 At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios:

18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Psalms (Mga Awit) 23

Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.

2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan,

3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.

4 Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, Wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.

5 Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; Ang aking saro ay inaapawan.

6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: At ako’y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man.

God’s Love – Ang Pag-ibig ng Diyos (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

John (Juan) 3:16

16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.

4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka’t sila’y aaliwin.

5 Mapapalad ang maaamo: sapagka’t mamanahin nila ang lupa.

6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin.

7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka’t sila’y kahahabagan.

8 Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios.

9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka’t sila’y tatawaging mga anak ng Dios.

10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.

11 Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka’t malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka’t gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

6 At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

7 Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

8 Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.

9 Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.

10 Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan:

11 Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.

12 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

13 Huwag kang papatay.

14 Huwag kang mangangalunya.

15 Huwag kang magnanakaw.

16 Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.

17 Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.

The Lord’s Prayer – Ang Panalangin ng Panginoon (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.

10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.

11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.

12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.

13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

The Beatitudes-Saligprisningene (NORWEGIAN-NORSK: En Levende Bok NT 1978)

BeatitudesNORWEGIAN: En Levende Bok Bible NT 1978

Matthew (Matteus) 6:9-13

3 Ydmyke mennesker er meget lykkelige!» sa han til dem. «For himmelriket er gitt dem.

4 De som sørger er lykkelige! For de skal trøstes.

5 De saktmodige er lykkelige! For hele verden tilhører dem.

6 Lykkelige er de som lengter etter rettferdighet, for de skal i sannhet oppleve det.

7 Lykkelige er de vennlige og barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet.

8 Lykkelige er de som har rene hjerter, for de skal se Gud.

9 Lykkelige er de som kjemper for fred – de skal bli kalt Guds sønner.

10 Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de er gode, for himmelriket er deres.

11 Når dere blir spottet og forfulgt og baktalt fordi dere er mine etterfølgere – skal dere fryde og glede dere.

12 Vær lykkelige når det skjer! Vær glade! Dere skal få stor lønn i himmelen. Og husk, de gamle profetene ble også forfulgt.

The Lord’s Prayer – Herrens bøn (NORWEGIAN-NORSK: En Levende Bok NT 1978)

NORWEGIAN-NORSK: En Levende Bok NT 1978

Matthew (Matteus) 6:9-13

9 Be på denne måten: ‘Vår Far i himmelen, vi ærer ditt hellige navn.

10 Vi ber om at ditt rike må komme snart. Må din vilje skje her på jorden, akkurat som den skjer i himmelen.

11 Gi oss mat også i dag, slik som du alltid har gjort.

12 Tilgi oss syndene våre, akkurat som vi har tilgitt dem som har syndet mot oss.

13 Før oss ikke ut i fristelse, men fri oss fra den onde. Amen.’