The Fruit of the Spirit (JO’RAI: Bible NT)

JO’RAI: Bible NT

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Samơ̆ boh mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam jing: Tơlơi khăp, tơlơi hơ̆k mơak, tơlơi rơnŭk rơnua, tơlơi gir tŭ, tơlơi klă djrưng, tơlơi hiam klă, tơlơi tŏng ten, tơlơi tơdu rơun, tơlơi djơ̆ hnơ̆ng.

23 Ƀu hmâo ôh tơlơi juăt khă khul tơlơi kar hăng anŭn.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (JO’RAI: Standard Version Bible)

JO’RAI: Standard Version Bible

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ƀing gơmơi khăp kơ ƀing arăng, hơ̆k mơak, rơnŭk rơno̱m, gir run, ngă klă djrưng, ngă hiam klă, dŏ tŏng ten,

23 tơdu rơun laih anŭn pơkhư̆ pô gơmơi pô. Ƀu hơmâo tơlơi juăt pă ôh dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi kar hăng anŭn.

The Fruit of the Spirit (JOLA, KASA: Bible NT)

JOLA, KASA: Bible NT

Galatians (Kata Galasi) 5:22-23

22 Bale wahawu wan Buyinumabu busenemuu wo wommuu: húbooli, ésuumansuum, kásuumaay, kabeben, másuum, ésuum buyinum, káwoolu,

23 kájoobi buyinum, li hujokoo. Wahawu unwu feh, eluwaayi éhilut wó.

The Fruit of the Spirit (JOLA, FOGNY: Bible NT)

JOLA, FOGNY: Bible NT

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Bare Búyegetab Bátienaab bukammi man jibaj woo eenomi, kamaŋ, kamaayoor, kásuumaay, kamuutenoor, kalegeno, majak, kakammi kufiumaay,

23 búyeget bajinlene, di kasofooro. Bajut sílinga sáfirene wo’owu búrom.

The Fruit of the Spirit (JINGPHO: Jinghpaw Common Language Bible)

JINGPHO: Jinghpaw Common Language Bible

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Rai ti mung dai Wenyi a asi chyawm gaw, tsaw ra ai, kabu gara ai, ngwi pyaw ai, myit galu kaba ai, matsan dum ai, mai kaja ai,

23 shagrit shanem ai, hte tinang a myit hpe hkang lu ai lam ni rai nga ai. Dai lam hte hpe hkum lu na tara mi n nga ai.

The Fruit of the Spirit – Déné Wohing Roh (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Dene wohing Roh yaiku: katresnan, kabungahan, tentrem-rahayu, sabar-sareh, paramarta, kabecikan, setya,

23 alusing bebuden, bisa ngemudheni dhiri. Ora ana angger-angger kang nglawan bab-bab kang mangkono iku.

The Fruit of the Spirit – Déné Wohing Roh (JAVANESE, CARIBBEAN: Bible NT)

JAVANESE, CARIBBEAN: Bible NT

Galatians (Galasia) 5:22-23

22- 23 Nanging nèk Roh Sutyi sing ngwasani uripé awaké déwé, awaké déwé bakal bisa trésna, bungah, tentrem, sabar, gemati, nindakké betyik, temen, andap-asor lan bisa ngendek hawa sing ora apik. Ora ènèng wèt siji-sijia sing menging barang kaya ngono kuwi.

The Fruit of the Spirit (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Samơ̆ boh mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam jing: Tơlơi khăp, tơlơi hơ̆k mơak, tơlơi rơnŭk rơnua, tơlơi gir tŭ, tơlơi klă djrưng, tơlơi hiam klă, tơlơi tŏng ten, tơlơi tơdu rơun, tơlơi djơ̆ hnơ̆ng.

23 Ƀu hmâo ôh tơlơi juăt khă khul tơlơi kar hăng anŭn.

The Armor of God (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Ephesians (Êphêsô) 6:10-18

10 Hnal tuč, brơi kơ ƀing gih jing kơtang amăng Khua Yang laih anŭn kơnang kơ tơlơi kơtang mơyang Ñu.

11 Ƀing gih buh mă bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai, kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi plư plač yang sat.

12 Yua kơ ƀing ta pơblah, ƀu djơ̆ pơblah glaĭ hăng asar đeh laih anŭn drah ôh, samơ̆ ƀing ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua wai lăng, ƀing hmâo tơlơi dưi, ƀing khua pơtao lŏn tơnah rơnŭk kơnăm mơmot anai, hăng ƀing yang sat ƀai dŏ amăng khul tal adai.

13 Y ua kơ anŭn yơh, mă yua bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai brơi, kiăng kơ ƀing gih dưi pơkơdơ̆ng glaĭ amăng rơnŭk sat, laih anŭn tơ dưi hĭ abih bang laih, ƀing gih ăt či dŏ kơjăp.

14 Tui anŭn yơh, dŏ kơjăp bĕ, mă tơlơi sĭt jing hơdrăng kơiăng, buh tơlơi tơpă jing ao pơsơi,

15 yua tơlơi hur har ră ruai Tơlơi Phrâo Hiam rơnŭk rơnua kar hăng čŭt čơkhŏ.

16 Hăng abih khul tơlơi anai, mă bĕ khiơl jing tơlơi đaŏ. Hăng gơnam anŭn ƀing gih dưi pơdjai abih bang ƀrŏm apui yang sat.

17 Buh bĕ tơlơi pơklaih jing mŭk pơsơi, laih anŭn djă đao gưm Yang Bơngăt Hiam, jing boh pơhiăp Ơi Adai.

18 Amăng Yang Bơngăt Hiam iâu laĭ nanao laih anŭn kơwưh rơkâo. Kiăng kơ truh tơlơi kơñăm, brơi kơ ƀing gih gir run, dŏ răng, laih anŭn iâu laĭ brơi kơ abih bang ƀing rơgoh hiam.

God’s Love (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

John (Yôhan) 3:16

16 Yua kơ Ơi Adai khăp biă mă kơ lŏn tơnah , tơl Ñu brơi Ană Ñu hmâo kơnơ̆ng sa čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn ñu ƀu răm rơngiă ôh samơ̆ ñu hmâo tơlơi hơdip hlŏng lar.