The Fruit of the Spirit (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Ammaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e meeɗen ɗuum woni njinngu e seyo e jam e munyal e moƴƴuki e mbooɗirka e hoolnaare

23 e leeƴinkinaare e nanngitaare. Sikke walaa, yamiroore fuu haɗataa kulle gaaɗe noon.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii si wanaa wiide on keewon semmbe e ley kawtal mooɗon e Joomiraaɗo, tiigoɗon baawɗe makko mawɗe ɗeen.

11 Kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon daraade de cakkoɗon dabareeji Ibiliisa.

12 Sabo wanaa yimɓe kaɓeten, ko kaɓeten dey, wo laamuuji e baawɗe e hoorewaaku ley adunaaru niɓɓundu ndu, kam e seyɗaani’en bonɓe wonɓe hakkunde kammu e leydi ɓeen.

13 Saabe majjum, kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon dartaade nde nyalaande bonnde ndeen wari, tawee caggal haɓo mooɗon ngoon on keddoto on dartiiɓe.

14 Ndelle, ndaroɗon wo on segiliiɓe. Goonga laatanoo on kaɓɓorgol, ɓornoɗon fonnditaare hono saaya ndeenaagu.

15 Segilanaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oon laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu wo goonɗinal laatanoo on wawaade nde mbaawɗon jakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oon faɗɗata on ɗeen fuu.

17 Wo kisindam laatanoo on kufune njamndi. Nanngon kaafaahi Ruuhu Ceniiɗo kiin, kanki woni konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗon du’aawuuji e nyaagundeeji e ballal Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee taa on celu waɗande seniiɓe ɓeen fuu du’aare.

God’s Love (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.

The Beatitudes (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Beatitudes

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 5:3-12

3 —Barke woodanii annditinɓe yonkiiji muɓɓen ina lokkiɗi, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

4 Barke woodanii suniiɓe, sabo Laamɗo waaltinan ɓerɗe muɓɓen.

5 Barke woodanii leeƴinkiniiɓe, sabo kamɓe ndonata adunaaru.

6 Barke woodanii filotooɓe fonnditaare hono no yolbuɓe e ɗomɗuɓe pilortoo neema, sabo ɓe kaaran, ɓe ɗomɗitan.

7 Barke woodanii yurmotooɓe, sabo Laamɗo yurmoto ɓe.

8 Barke woodanii laaɓuɓe ɓerɗe, sabo ɓe nji’an Laamɗo.

9 Barke woodanii waddooɓe jam, sabo ɓe noddirte ɓiɓɓe Laamɗo.

10 Barke woodanii torraaɓe saabe fonnditaare, sabo kamɓe njeyi laamu Laamɗo.

11 Barke woodanii on si yimɓe mbonkake on, torrii on, njowii on sii bonanda fuu saabe am.

12 Ceyee, mbeltee, sabo mbarjaari mawndi ina doomi on dow kammu. Sabo hono noon annabaaɓe artiiɓe on ɓeen torriraa.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Benin

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Onon le, inan no ndu’ortoɗon: Baaba amin gonɗo dow kammuuli, innde maa laatoo seniinde.

10 Laamu maa wara. Muuyɗe maa ngaɗee dow leydi ɗo hono no ngaɗirtee dow kammuuli ni.

11 Kokkaa min hannden nyaamdu heƴooru min.

12 Njaafonoɗaa min hakkeeji amin, hono no min njaafortoo waɗooɓe min hakkeeji ni.

13 Taa accu min njarribee, ammaa hisin min e Bonɗo oon. [Sabo laamu e baawɗe e teddeengal ina ngoodani maa faa abada. Aamiina.]