The Fruit of the Spirit (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Galatians (Galaatiya) 5:22-23

22 Amma ko Ruuhu Ceniiɗo rimata woni: yidde, seyo, jam, munyal, neɗɗaaku, yurmeene, goonɗinki,

23 ɗiggere e jogaago hoore mum. Tawreeta walaa gaccotooka iri kujje ɗee.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Ephesians (Efesu) 6:10-18

10 Ko horii wi’ugo on woni: Accee baawɗe Joomiraawo mawɗe semmiɗina on.

11 Ettee kaɓirɗum ɗum Alla hokki on fu, gam baawon daraago yeeso dabareeji Seyɗan.

12 Gam e himɓe bane kaɓidinten, amma e ruuhuuji kalluɗi, tawaaɗi dow kammu, gooduɗi baawɗe e semme, e laamanii duuniyaaru nu niwre.

13 Gam majjum, ettee kaɓirɗum ɗum Alla fu, gam baawon ko darii to nyalaaɗe kalluɗe warii, keɓon semme ɓaawo to hawre heennyii.

14 To non, ummee daree. Kaɓɓee gooŋa hande ɓelɓelol e punŋuli mooɗon. Ɓornee foonnitaare hande toggoore janni ne konu.

15 Tinnaare waajaago linjiila ka jam laatoo paɗe mooɗon.

16 Wakkati fu, jogee goonɗinki hande taɓɓorɗum kure. E makki nyifirton kure Ibiliisa ɗe yiite.

17 Kuunee kisidam hande huuneere janni, jogee haala Alla hande kaafahi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata.

18 Wakkati fu gaɗee du’aaje feere feere. Eelee ballal Alla hande no Ruuhu Ceniiɗo hollitirta on. Deenee e tinnaare! To on accee du’anaago himɓe Alla.

The Beatitudes (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 5:3-12

3 «Barke laatanii ɓe yonki mum humpaa Alla, gam kamɓe nun jey Laamaare Alla!

4 Barke laatanii wullooɓe, ɓerɗe maɓɓe fewtinte!

5 Barke laatanii ɗigguɓe, gam ɓe donan leydi!

6 Barke laatanii rafaaɓe, e ɗonɗaaɓe foonnitaare, gam ɓe kaaran!

7 Barke laatanii enɗotooɓe, gam ɓe enɗete!

8 Barke laatanii ɓe ɓerɗe mum laaɓi, gam ɓe ji’an Alla!

9 Barke laatanii daartooɓe jam, gam ɓe noddete ɓiɓɓe Alla!

10 Barke laatanii tooraaɓe gam sabbu foonnitaare, gam kamɓe nun Laamaare Alla laatanii!

11 Barke laatanii on, to himɓe yennii on, toorii on, takki on gaccee baaɗey fu, sabbu am.

12 Ceyee, belbeltee, gam riiba mawka e heɗii on dow kammu. Hande non annabiiɓe ardiiɓe on tooriraa.»

The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii.

10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo laatorii dow kammu.

11 Hokku men nyaamdu keƴannu men hanne.

12 Yaafana men hakke amen, hande no minon bo men jaaforanto woofananɓe men.

13 Taa accu men naata der jarbeeji, amma hisin men diga e Kalluɗo. [Gam an nun laamaare, e baawɗe, e tedduŋal fu woodani faa abada. Aami!]”