The Fruit of the Spirit (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Galatians (Galécha-a) 5:22-23

22 Mé Lèspwi Bondyé ka baʼw lanmityé, tjè kontan, lapé an tjèʼw, pasyans, i ka fèʼw dous, i ka fèʼw vini an bon moun, i ka fèʼw sé an moun ki ka tjenn pawòl ou,

23 i ka fèʼw abésé kòʼw épi i ka fèʼw kondwi kòʼw byen. La pa ni pyès lwa ki kont sé bagay sala.

Advertisements

The Armor of God (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Ephesians (Èfésòs-la) 6:10-18

10 Avan mwen fini lèt sala mwen vlé zòt chonjé pou doubout fò an Senyè-a ki ka viv andidanʼw-lan épi ki fò tout fò-a.

11 Mété tout bagay Bondyé baʼw pou ou sa goumen kont movèzté. Mannyè sala ou kay sa doubout épi goumen kont Denmou-an épi tout sé vyé planʼy-lan.

12 Paski nou pa ka goumen kont lézòm, mé nou ka goumen kont fòs sé mové lam-lan ki ka wèsté an lézè-a, kont sé mèt-la, kont sé sa ki ni lotowité-a épi kont sé mové lèspwi-a ki ka kondwi latè nwèsè sala.

13 Bon, mété asouʼw sé bagay-la Bondyé ja potjiwé pou ou sa pwotèkté kòʼw-la, épi asou jou-a movèzté kay fwapé-a, ou kay sa doubout fò, épi lè ou ja fini goumen tout sé batay sala, ou kay doubout fò toujou.

14 Doubout fò épi abiyé kòʼw épi lavéwité-a akwèdi i sé sanng-lan ou ka mawé oliwon wenʼw-lan, épi sé pou ou asiwé laviʼw nèt menm kon sòlda ni pou asiwé i ni on bagay asou lèstonmak li pou pwotèkté kòʼy an ladjè.

15 Épi mannyè-a ou ja pawé pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné lapé-a, akwèdi i sé soulyé-a ou ka mété an pyéʼw-la.

16 Apa di tout sa, tjenbé lafwa-a wèd akwèdi i sé bawad-la an sòlda ka tjenbé an lanmenʼy-lan lè i ka goumen ladjè. Lafwa sala kay tenn tout sé fèman difé-a Satan ka voyé dèyèʼw-la.

17 Épi mété salvasyon menm kon an sòlda ka mété kastòʼy asou tèt li lè i ka alé an ladjè, épi sèvi Pawòl Bondyé-a Lèspwiʼy ka bay-la menm kon on sòlda ka sèvi sab li lè i ka goumen ladjè.

18 Épi an lapwiyèʼw, mandé Bondyé pou édéʼw. An népòt bagay ou ka fè sé pou ou pwédyé kon Lèspwi Bondyé-a ka édéʼw pou fèʼy-la, épi kon sa an lidéʼw-la sé pou ou toujou ka véyé épi kontiné pwédyé bay tout sé ich Bondyé-a.

The Lord is my Shepherd (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Psalms (Samz-la) 23

1 Bondyé Senyè-a sé bèwjé mwen. Mwen pa ka mantjé anyen.

2 I ka kité mwen pozé koté zèb-la pli bèl.I ka mennen mwen bwè koté dlo-a pli dous.

3 I ka viwé ban mwen kouway nèf.I ka mennen mwen an chimen dwèt-la,paski sé kalité gadyenn sala i yé.

4 Menm si mwen ka pasé an fon-an ki pli fènwè-a,mwen pa kay pè anyen ki mové,paski ou la épi mwen.Ou ni boutouʼw épi batonʼw pou pwotèkté mwen.

5 Ou pwépawé an tab ban mwendouvan zyé tout lèlmi mwen.Ou vidé lwil asou tèt mwen. Ou plen pòt mwen, i ka débondé.

6 Mwen asiwé bontéʼw épi mizéwikòd ou kay la épi mwen tout lavi mwen.Èk mwen kay wèsté lakay ou, Bondyé Senyè, pou tout tan.

God’s Love (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

Jesus-and-Earth

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

John (Jan) 3:16

16 Bondyé té tèlman enmen sé jan latè-a, i bay sèl Gasonʼy-lan pou yo. Tout moun ki kwè an li pa kay pèd lavi yo, mé yo kay ni lavi étonnèl.

The Beatitudes (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

10 Beatitudes

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Matthew (Mafyou) 5:3-12

3 “Pa dé bon i bon pou moun ki sav yo bizwen Bondyé,paski Bondyé ka kondwi yo èk tout pwonmèt li sé sa yo.

4 Pa dé bon i bon pou moun ki an lapenn,paski Bondyé kay konfòté yo.

5 Pa dé bon i bon pou moun ki abésé kò yo douvan Bondyé,paski yo kay éwityé tout sa Bondyé ja pwonmèt.

6 Pa dé bon i bon pou moun ki anvi fè sa ki dwèt,paski Bondyé kay plen tjè yo èk bontéʼy.

7 Pa dé bon i bon pou moun ki ni konpasyon asou lézòt moun,paski Bondyé kay ni konpasyon asou yo tou.

8 Pa dé bon i bon pou moun ki ni tjè nèt,paski yo kay wè Bondyé.

9 Pa dé bon i bon pou moun ki ka twavay pou fè moun viv an lapé èk yonn èk lòt,paski Bondyé kay di, ‘Ou sé ich mwen.’

10 Pa dé bon i bon pou moun ki ka jwenn pèsikasyon paski yo ka viv dwèt.Bondyé ka kondwi yo épi tout pwonmèt li sé sa yo.

11 “Pa dé bon i bon pou ou lè moun ka ensiltéʼw épi ka pèsikitéʼw épi ka manti anlèʼw pou lapéti mwen.

12 Sé kon sa yo té pèsikité sé pwòfèt-la ki té avanʼw-lan. Sé pouʼw kontan épi wéjwi, paski Bondyé ni péyimanʼw an syèl ka tjenbé baʼw.”

The Lord’s Prayer (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Matthew (Mafyou) 6:9-13

9 “Mi kalité lapwiyè-a pouʼw pwédyé:‘Papa nou ki an syèl,nou ka pwédyé pou tout moun onnowéʼw kon Bondyé.

10 Nou ka pwédyé pou tout moun vini anba kondwit ou,épi pou tout moun obéyiʼw asou latè-amenm kon tout sa ki an syèl ka obéyiʼw.

11 Ban nou jòdi-a manjé-a nou bizwen-an.

12 Pawdonnen nou péché noumenm kon nou ka pawdonnen moun ki fè nou mové.

13 Pa kité nou tonbé anba tantasyon,mé délivwé nou anba lanmen Denmou-an.’