The Fruit of the Spirit (COPTIC: Bible NT)

COPTIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲁϩϯ.

23 ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲟⲩ.

Advertisements

The Armor of God (COPTIC: Bible NT)

Armor of God 2d

COPTIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

11 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

12 ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϯ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

14 ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲏⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϯⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ.

15 ⲙⲁ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

16 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲱϣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

17 ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ.

18 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

God’s Love (COPTIC: Bible NT)

Jesus-and-Earth

COPTIC: Bible NT

John 3:16

16 ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

The Beatitudes (COPTIC: Bible NT)

10 Beatitudes

COPTIC: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

4 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

5 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

6 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟⲃⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲓ.

7 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

8 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫϯ.

9 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛ⳿ⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10 ⳿ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

11 ⳿ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

12 ⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲩϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ.

The Lord’s Prayer (COPTIC, Bible NT)

COPTIC: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ.

10 ⲙⲁⲣⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉ⳿ϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

11 ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏ ⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ.

12 ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲱⲟⲩ ϣⲁ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲁⲙⲏⲛ.