The Fruit of the Spirit (DHOPADHOLA: Bible NT)

DHOPADHOLA: Bible NT

Galatians (Jogalasya) 5:22-23

22 To Chuny Maleŋ nyak gikipiny me: mar, kisangala, syem, diyo chuny, wor, bero, genirok,

23 mwolo, kodi kuro chuny. Ongoye chik ma pyemo gi gikipiny paka me!

Advertisements

The Armor of God (DHOPADHOLA: Bible NT)

Armor of God 2d

DHOPADHOLA: Bible NT

Ephesians (Joefeso) 6:10-18

10 Machowe, bedi win ma wichwiny i Ruoth, kanyachiel gi i men pere moasere.

11 Ruki win gilweny jye ma Were poko, aka nyaka winonyali chungo matek gi chiro bwo pa jwogi.

12 Ato wakilwenyi gi ji wadi wan, to gi jodhum mogo, gi ruodhe mogo, kodi jomeni ma cholo ma piny me, kodi jodhum marecho machuny, ma wi hongo malo.

13 Amomiyo ruki win gilweny pa Were gipi, ŋey ka ndelo ma racho otundi, wibino nyalo chiro lweny pa jakwor, aka ka wityeko lwenyo kir i gike, bino nwaŋo ni fuodi witek.

14 Amomiyo chungi win matek, aka adyeri ama wobedi del mothoko pyer win, tiro ama wiruki paka kwot ma nyweny i dakoriwin,

15 aka yikirok ma tito Wach Maber ma kelo syem wobedi war ma tyendi win.

16 Medo kwoŋ gikipiny no jye, tiŋi win yeyo paka kwot mewin; meno ama wibino geŋo gi kweyo gine asere malyel mach ma Ŋatarach obay.

17 Kethi win both paka junga ma gwoko wiy win, aka wach pa Were paka abor ma Chuny Maleŋ miyo win.

18 Aka bedi win i kwayo, munyo wikwayo kony pa Were i royo momore hongo jye, paka Chuny nyutho win. Amomiyo bedi win milengela aka wikiri wilachere ndir jye, to kwayi win ri ji pa Were.

The Beatitudes (DHOPADHOLA: Bible NT)

Beatitudes

DHOPADHOLA: Bible NT

Matthew (Mathayo) 5:3-12

3 “Josilwany a joma chandere i chuny gin, rupiri Ker ma polo obedo apa jo.

4 “Josilwany a joma ywak, rupiri ibino kweyo chuny jo.

5 “Josilwany a joma mwol, rupiri jobino lunjo piny.

6 “Josilwany a joma nitye g’awanya madwoŋ ma timo gima Were yenyo, rupiri ibino yeŋo jo.

7 “Josilwany a joma nyutho jowoti gin wor, rupiri Were bino nyutho jo bende wor.

8 “Josilwany a joma chuny gin olony, rupiri jobino neno Were.

9 “Josilwany joma kweyo piny, rupiri ibino lwoŋo jo ni nyithindho pa Were.

10 “Josilwany a joma ilwenyo gi jo ru timo gima Were yenyo, rupiri Ker ma polo obedo apa jo!

11 “Win wi josilwany ka ji joyeto win aka jolwenyo gi win, ka jowacho wach jye kwoŋ win rupiri wibedo joma luwan.

12 Yodere win aka wisangala, rupiri kemba mewin obedo moasere i polo. Me apaka chango jotimo kir ri jotuchi wach Were machon.

The Lord’s Prayer (DHOPADHOLA: Bible NT)

Round icon. Flag of Uganda

DHOPADHOLA: Bible NT

Matthew (Mathayo) 6:9-13

9 Me apaka wiripo kwayo, ‘Bawan mani polo, Nyingin wolwor

10 Ker perin wobin, Gima iyenyo wotimere i piny paka timere i polo.

11 Miyi waye konon chiemo mawan ma noknok;

12 Chwaki ri wan gimarecho mawan; Paka wachwako ri joma timo ri wan marach.

13 Ikiri iter wan ka ratem, to bothi wan ayino kwoŋ Ŋatarach, [rupiri ker obedo aperin, kodi men, kodi dwoŋ, chil gi chil.] Ameno.’