The Lord’s Prayer (TAKWANE: Bible NT, Partial OT)

TAKWANE: Bible NT, Partial OT

Matthew (Matewuzhi) 6:9-13

9 Voolobela mwiirege ayi: <Babiihu a odhulu, ndina neenyu noweela nthithimihiwege.

10 Omwene weenyu odhe. Ofuna weenyu wiireyege vati vano wona muneereyeliiwa odhulu.

11 Munivahe peeno yooja yeehu yowaakwana malabo maatene.

12 Munilevelelege dhoothega dheehu, wona hiyo nnaalevelela athu enanthegela.

13 Vano kamurumeedhele wi nimorele moweehiwani, mbwenye munivulumuse mwa dhabure.> [Vowi weenyu bu Omwene, owodha, ni nthithimiho na okala ni okala. Ameni.]

Advertisements