The Fruit of the Spirit (IZII: Bible)

IZII: Bible

Galatians (Galeshiya) 5:22-23

22 Obekwanu l’iphe shigbaa lẹ Unme Chileke bụ: n-yemobu; ẹhu-ụtso; nchị-adụ-doo; nshirima; eme odoo; eme ọma; ekweta;

23 eme gelee; mẹ esede onwonye. Ọ tọ dụdu ekemu, a tụru swibe ndu k’ono.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (IZERE: Bible NT)

IZERE: Bible NT

Galatians (aGalati) 5:22-23

22 Amma kuse kuri kufe Kabik nye: kushim ne riy rikan be kameneng riy ne ku naka tsesek ne kuse kutek be kunye kutek ne kunye katsak,

23 be kuse whiwh ne ku yiir rice. Itsi ikak kuse i ta roon ikr na ba.