The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii.

10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo laatorii dow kammu.

11 Hokku men nyaamdu keƴannu men hanne.

12 Yaafana men hakke amen, hande no minon bo men jaaforanto woofananɓe men.

13 Taa accu men naata der jarbeeji, amma hisin men diga e Kalluɗo. [Gam an nun laamaare, e baawɗe, e tedduŋal fu woodani faa abada. Aami!]”

Advertisements

The Lord’s Prayer (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Round icon. Flag of Mali

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Nii kaan-ɗon duworaade: Baabiraaɗo amen gonɗo dow kammu, yo innde maa teddine.

10 Yo Laamu maa war. Yo muuyɗe maa ngaɗe dow leydi no ngaɗiraa dow kammu nii.

11 Hokku min hannde ɲaamdu heƴooru min.

12 Yaafa min luutti amen, hono no min njaaforii tooɲuɓe min nii.

13 Pati accu min ceytee, hisin min e Bonɗo oo. [Sabi laamu e baawɗe e teddeengal ana ngoodan maa faa abada. Aamiina.]

The Lord’s Prayer (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Benin

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Onon le, inan no ndu’ortoɗon: Baaba amin gonɗo dow kammuuli, innde maa laatoo seniinde.

10 Laamu maa wara. Muuyɗe maa ngaɗee dow leydi ɗo hono no ngaɗirtee dow kammuuli ni.

11 Kokkaa min hannden nyaamdu heƴooru min.

12 Njaafonoɗaa min hakkeeji amin, hono no min njaafortoo waɗooɓe min hakkeeji ni.

13 Taa accu min njarribee, ammaa hisin min e Bonɗo oon. [Sabo laamu e baawɗe e teddeengal ina ngoodani maa faa abada. Aamiina.]

The Lord’s Prayer (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Round icon. Flag of Niger

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 To eɗon mbaɗa do’aare, mbi’ee~: Yaa Baabiraawo amin gonɗo toon dow asama, innde maaɗa seniinde teddinee.

10 Laamu maaɗa wara. Ko ngiɗɗaa ɗum waɗee nder duuniyaaru kama noon no ɗum wa’aretee toon dow asama.

11 Hokku min nyaamannde heƴeynde min hannde.

12 Ya’afana min hakkeeji amin, kama noon no min nja’aforantoo waɗaneyɓe min hakkeeji.

13 Ta’a woor min, min ndo”oo nder teppinirgol hakke, ammaa hisnu min e junngo Ganyo. [Gam aan jeyi laamu e baawɗe e manngu fuu faa abadaa. Aamiin.]

The Lord’s Prayer (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Matthew (Maatiyu) 6:9-13

Raa no ngaɗirton do’aare, ‘Yaa Allah Nyaako amin Mo Dow, inde maaɗa ceniinde mawninee.  

10 Laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗaa waɗee nder duuniyaaru, no ɗum waɗirtee e dow.  

11 Hokkumin ko min nyaamata hande.  

12 Yaafanamin hakkeeji amin no min njaaforantoo gaɗanɓemin ko wooɗaa.  

13 Taa’ alu min njaha to min ngaɗata hakke, ammaa hisnumin daga Kalluɗo.’