The Fruit of the Spirit (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Ammaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e meeɗen ɗuum woni njinngu e seyo e jam e munyal e moƴƴuki e mbooɗirka e hoolnaare

23 e leeƴinkinaare e nanngitaare. Sikke walaa, yamiroore fuu haɗataa kulle gaaɗe noon.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Kaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e men koo woni jilli e seyo e jam e muɲal e moƴƴuki e yurmeende e goonɗinal

23 e leyɗinkinaare, kaɲum e nantaare. Taƴoral, Sariya oo haɗataa kulle baaɗe non.

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Galatians (Galaatiya) 5:22-23

22 Amma ko Ruuhu Ceniiɗo rimata woni: yidde, seyo, jam, munyal, neɗɗaaku, yurmeene, goonɗinki,

23 ɗiggere e jogaago hoore mum. Tawreeta walaa gaccotooka iri kujje ɗee.

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Galatians (Galaatiyanko’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruuhu Allah e wadda yidde, e welwelo, e jonde jam, e munyal, e yurmeende, e ngikku boɗɗum, e waɗuki goonga,

23 e leynuki hoore, e suruki hoore. Walaa dooka ganyuɗum kuuɗe ɗe’e.