The Fruit of the Spirit (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyan’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruhu Ceniiɗo e rima yiɗde e velvelo e jam e munyal e gikku mbooɗngu e yurmeende e goonɗinki

23 e leestinki hoore e reengo hoore. Walaa dooka nganyeyka ɗe’e kuuɗe.

Advertisements

The Armor of God (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Ephesians (Efesu) 6:10-18

10 Ko horii wi’ugo on woni: Accee baawɗe Joomiraawo mawɗe semmiɗina on.

11 Ettee kaɓirɗum ɗum Alla hokki on fu, gam baawon daraago yeeso dabareeji Seyɗan.

12 Gam e himɓe bane kaɓidinten, amma e ruuhuuji kalluɗi, tawaaɗi dow kammu, gooduɗi baawɗe e semme, e laamanii duuniyaaru nu niwre.

13 Gam majjum, ettee kaɓirɗum ɗum Alla fu, gam baawon ko darii to nyalaaɗe kalluɗe warii, keɓon semme ɓaawo to hawre heennyii.

14 To non, ummee daree. Kaɓɓee gooŋa hande ɓelɓelol e punŋuli mooɗon. Ɓornee foonnitaare hande toggoore janni ne konu.

15 Tinnaare waajaago linjiila ka jam laatoo paɗe mooɗon.

16 Wakkati fu, jogee goonɗinki hande taɓɓorɗum kure. E makki nyifirton kure Ibiliisa ɗe yiite.

17 Kuunee kisidam hande huuneere janni, jogee haala Alla hande kaafahi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata.

18 Wakkati fu gaɗee du’aaje feere feere. Eelee ballal Alla hande no Ruuhu Ceniiɗo hollitirta on. Deenee e tinnaare! To on accee du’anaago himɓe Alla.

The Armor of God (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Ephesians (Aafisanko’en) 6:10-18

10 Ko mbi’aymi cakitiiɗum woni alee bawɗe mawɗe ɗe Joomiraawo meeɗen sembiɗina’on.

11 Ɓornee fuu kolte konu ɗe Allah hokki’on ngam mbaawon daraaki, nganyon ƴoyre Ceyɗan.

12 Ngam naa’ yimɓe kondeten, ammaa en konda e ginni gonɗi dow, laamotooɗi, e gooduɗi bawɗe, e jogiiɗi laamu duuniyaaru ndu’u ndu jaamanu nyiwre.

13 Ngam non, ɓornee fuu kolte konu ɗe Allah, ngam to nyalnde kallunde warii, mbaawon daraaki nganyon ƴoyre Ceyɗan. Gaɗa on njottinii koo ɗume, ɗum tawa on ndarii.

14 Ngam non, ndaree on ciryii. Goonga warta taadorde mooɗon, aadilaaku warta toggoore njamndi mooɗon nde konu.

15 Siryaaki yaaruki Habaru Belɗum dow Yeesu Almasiihu ɗum jam warta bo paɗe to koyɗe mooɗon.

16 Gaɗa maajum maa, hoolaaki Yeesu warta ko njogotooɗon taɓɓoo nyifa hiite piɗille ɗe ganyo kalluɗo on ɗon fiɗoyi.

17 Kumnee humneere njamndi nde konu, waato kisndam. Koccee kaafahi Ruuhu Allah, waato Wolde maako.

18 Koo ndeye ngaɗee ka waɗuki do’aare no Ruuhu Allah holliri’on nder koo ɗume ɗum ngaɗoton. Kadin ngaɗon ka toraaki Allah walla’on. Ngam fii ɗu’um, paamee, to’ on njaɓu comon, koo ndeye ngaɗee ka waɗanki yimɓe Allah fuu do’aare.

The Armor of God (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii so wanaa wiide on keewon semmbe e ley haɓɓagol mon e Joomiraaɗo, tuugo-ɗon baawɗe makko mawɗe ɗee.

11 Ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa daraade faa cakko-ɗon dabareeji Ibiliisa ɗii.

12 Sabi wanaa yimɓe kaɓaten, ko kaɓaten dee, laamu e baawɗe e hooreyaaku ley oo ɗoo aduna niɓɓuɗo, kaɲum e seyɗaani’en bonɓe wonɓe e mbeeyu ɓee.

13 Saabe ɗum, ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa haɓaade nde ɲalaande bonnde ndee warii, keɓon kasen ɲiiɓude caggal nde kaɓi-ɗon fuu faa timmi.

14 Ndennoo, ndaree, kumo-ɗon goonga, ɓoorno-ɗon fooccitaare no saaya ndeenaagu nii.

15 Lanndinaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oo laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu yo goonɗinal laatano on wawaade nde mbaaw-ɗon sakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oo wedotoo on ɗee fuu.

17 Yo kisindam laatano on kufina njamndi, nanngon kaafaawi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata kii, kanki ki konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗee duwaawuuji e ɲaagundeeji ley haɓɓagol mon e Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee pati on ŋoottu ɲaaganaade seniiɓe ɓee fuu Laamɗo.

The Armor of God (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efeesunkooɓe) 6:10-18

10 Walaa ko heddii si wanaa wiide on keewon semmbe e ley kawtal mooɗon e Joomiraaɗo, tiigoɗon baawɗe makko mawɗe ɗeen.

11 Kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon daraade de cakkoɗon dabareeji Ibiliisa.

12 Sabo wanaa yimɓe kaɓeten, ko kaɓeten dey, wo laamuuji e baawɗe e hoorewaaku ley adunaaru niɓɓundu ndu, kam e seyɗaani’en bonɓe wonɓe hakkunde kammu e leydi ɓeen.

13 Saabe majjum, kooƴee kaɓitirɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗeen fuu, faa mbaawon dartaade nde nyalaande bonnde ndeen wari, tawee caggal haɓo mooɗon ngoon on keddoto on dartiiɓe.

14 Ndelle, ndaroɗon wo on segiliiɓe. Goonga laatanoo on kaɓɓorgol, ɓornoɗon fonnditaare hono saaya ndeenaagu.

15 Segilanaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oon laatanoo on paɗe.

16 Wakkati fuu wo goonɗinal laatanoo on wawaade nde mbaawɗon jakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oon faɗɗata on ɗeen fuu.

17 Wo kisindam laatanoo on kufune njamndi. Nanngon kaafaahi Ruuhu Ceniiɗo kiin, kanki woni konngol Laamɗo.

18 Wakkati fuu ngaɗon du’aawuuji e nyaagundeeji e ballal Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee taa on celu waɗande seniiɓe ɓeen fuu du’aare.

The Armor of God (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Armor of God 2d

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Ephesians (Efesu’en) 6:10-18

10 Raa ko timminireymi vi’igo on~: cemmbiɗee nder kawtal mooɗon e Jawmiraawo. Ngooree baawɗe ma’ako mawɗe cemmbiɗina on.

11 Ɓornee konruɗumji ɗi Allah hokkata on fuu, gam faa mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan.

12 Gam wanaa yimɓe konkontirten, ammaa en konkontira e ginnaaji kalluɗi gonɗi hakkunde dow e lees, goonɗi baawɗe e semmbee, laamaniiɗi ndu’u duuniyaaru ndu niɓre.

13 Gam ma’ajum, kooƴee konruɗumji Allah fuu, gam to nyalaande hallunde warii mbaawon dartanaago dabareeji Ceyɗaan. Ɓaawo on njottini koo ɗume, ɗum tawa on ndari.

14 To noon, ummee ndaree. Taadee goonga kama taadorde, ɓornee aadilaaku kama toggoore njamndi nde konu.

15 Siri wa’ajingo Habaru Belɗum ɗum jam laatanoo on paɗe.

16 Wakkaci fuu njogee goonɗinki kama vavaade. E ma’aki nyifroton cenye ɗe yiite ɗe Kalluɗo fiɗroyta on.

17 Kuufnee kisndam kama huufneere njamndi nde konu. Kooƴee voliinde Allah kama kaafahi ki Ruhu Ceniiɗo hokkata on.

18 Wakkaci fuu mbaɗee do’aaje e torɗe noon no Ruhu Ceniiɗo hollirta on. Kakkilee to’ on com waɗango yimɓe Allah fuu do’aare dum.