God’s Love (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

John (Yuhaana) 3:16

16 Gam Alla yiɗii duuniyaaru sanne faa hokki Ɓiɗɗo mum bajjo, gam goonɗinɗo mo fu to halku, amma heɓa yonki tabitiiki.

Advertisements

God’s Love (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

John (Yahaya) 3:16

16 Ngam yidde nde Allah yiɗi duuniyaaru haa o hokkii Ɓiɗɗo maako bajjo, ngam koo moye kooliiɗomo to’ halka ammaa heɓa yonki ki re’ataa.

God’s Love (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.

God’s Love (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

John (Yahanna) 3:16

16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.

God’s Love (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

Jesus-and-Earth

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

John (Yahayya) 3:16

16 Gam Allah yiɗii duuniyaaru korey, faa o hokkii Ɓiyiiko bajjo, gam goonɗinɗo mo fuu to’ halku, ammaa heɓa yonki ɗum faa abadaa.