The Beatitudes (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Matthew (Mat) 5:3-12

3 «Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ cibhlili ‘lɛ mala ŋaazɩa Laagɔ ‑deliin na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua* ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

4 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ pɔɔwɔtɛ na, sa ma cɩ ‘ka ‑dʋdʋa ‑aja ‘kʋ lili.

5 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ tu ‘lɛ na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa pɔlɛɛn zʋ.

6 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la ŋɔmʋ ɩya ɩla ‘tʋ bhla ‘lɛ na, sa ma cɩ ‘ka lo.

7 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑glɩ ‘lɛ ŋaazɩɩnlɩnya na, sa Laagɔ cɩ ‘ka maa ŋaazɩɩn ‘lɩ.

8 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ ‑ka ‘lɛ ‑kplɔkplɔpɔlɛ na, sa ma cɩ ‘ka Laagɔ ‘ciinlɩ.

9 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ‑ɔ lamʋ ‘lɛ pupue na, sa ma cɩ ka maa Laagɔ ‘la ‘cuo la.

10 Ma ‑kʋ ‘nanɩ, maa ma sa ‘lɛ gbaylɩ ‘kʋnylugolulɩɛ ‘la gbʋ na, sa ‑laagɔɔn ‘la Nyɩbhɛlɩdua ‑kʋ ʋ ‑nyɩɔ maa.

11 A ‑kʋ ‘nanɩ, daa ma vla ‘lɛ anyɩ, ma sa ‘lɛ anyɩ gbaylɩ ‘nyɩ ma nyumo ‘lɛ anyɩ ‘ŋlɩ ‑amʋ ‘wluku na.

12 A kʋ pɔlɛkʋmɛnɔɔn ɩya a nʋ ‑jaka sa ala dluuplʋlɩɛa ‘ghli ‘yɛpɩ ‑laagɔɔn. ‘Sɛtɛɛ bhlogbɩɩ ma ‑saa ‘lɛ Laagɔnekʋnyɩtɛnyaa* ‑ma pʋ ‘lɛ anyɩ ‘kʋklʋʋn na gbaylɩ.

Advertisements