The Armor of God (NIMOA: Bible, Partial NT)

NIMOA: Bible, Partial NT

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 A pwamwao lo lihu sohode ti ya: humiu hobak hu miye Guyau heine, iyete wana gaisi lahine gen i pagaisimiu.

11 Gen hu sipo helolomaleke bwabwaligane hebwaden Helak i giyau heimiu, iloke bosowaimiu hu talmidi gaigaisi ge tab Seitan wana nuwotu i eyokapisimiu.

12 Hide taine tage he-bwaide wada pan bobode ta delomaleke, age he-bwaide yayaluwo bikbikine nate he hauhawal he-bwaidiye wedi todedei-yan ge wedi gaisi denan, henebwaden si logugui-yan panayawi gogogouine ya.

13 Helolomaleke hebwaden Helak i giyau heimiu bwabwaligane gen hu sipo, iloke bosowaimiu he sauge ngakngakine hei hu talmidi gaigaisi he maleke, ge sauge hu lomaleke mwao, humiu bwele mwage hu taltalmidi he habamiu.

14 Gen hu talmidi ge lemi siposipo sohode ti ya. Lihu tolosuwok hu lokin vetahe he luwamiu sohode hemi pan, ge page sapusapuine sohode wagwagamiu hana hehogane.

15 Lemi lovivine mimalum Wasane Dodohobine gen hu waseyan, gen sohode hu ho tukan hehemiu hana pase.

16 Sohedi hedi, hu howo goru sohode hemi yagove, ge hei hu hogane Seitan wana wamewame tautauidiye bwabwaligane ge hu pabode wedi dab.

17 Helak wana pwamwad hu howo sohode hemi pwapwahem gaigaisiine, ge Helak wana lihu hu howo sohode maleke kilepeine gane Yayaluwo Gagabubine i giyau heimiu.

18 Ge sauge hohoyowate Yayaluwo Gagabubine he wana gaisi hu ehauhawanun. Hu giyau lemi hawanun Helak heine puyowo bwabwaligadiye kaiwadiye ge hu liwo gen i labemiu. Iloke hu matalale ge hu mimi hauhawanun Helak wana bobode bwabwaligadiye kaiwadiye.

Advertisements

The Armor of God (NICOBARESE, CAR: Bible)

NICOBARESE, CAR: Bible

Ephesians (Efisös) 6:10-18

10 Ngëḵ yin yĕh im Mā, töngamuhöten, im kumlēḵ ngam minhôiṅyö Ò inrē,

11 Kē nup taṙòkhöre aṅtī aṅ im Tēv, hòṅ yīö kô haköpöre lā-al nup huneū-en ngam sī-ö.

12 Tön rö-ö in lā-al alaha, mahām inrē, öi tirīp; lā-al tö yip taṙòkhöre pöri sī-ö, yip mahayöng ngih sinngūlö lā-al yip tömaṙôngö tötlöök sī-ö lātulöng.

13 Lökten keuheūtlöretī, kēḵ minë aṅtī aṅ im Tēv; hòṅ yīö kô lā-al, ip tötlöök sakāmö, keuheūthëṙen pöichö ngaich haköpöre.

14 Lökten söklöre, nyëkṙatre tö ngam kanô-en, lanak elngòh tö ngam lanöökö;

15 Kunröplöre tö ngam lanënen aṅ im inhangkö lanāmö.

16 I nup tökeuheūttöre, kēḵ ngam mikah, nö lanaklö; hòṅ yīö kô hanyangngö kūö nup töhūkūö vöi ngam tötlöök sī-ö.

17 Kēḵ ngam inyööken nö sapīöv; ngam sanët ngam Töhet Fanöinylö inrē, ngam ṙô ngam Tēv.

18 Holtö vinë-eṅkūötēv, vinë-eṅlkui inrē, örheūheu vë-ekūötēv; īnu tö ngam Töhet Fanöinylö; hīnöre inrē, pītnyöre, vë-elkui taṙòkhöre inrē vē töhet;

The Armor of God (NEWAR: Revised version Bible NT)

NEWAR: Revised version Bible NT

Ephesians (Éfàsù) 6:10-18

10 Ndòngbú có mì ye ji yo énó máa, yo je mbí yo mítí bà dù toko ta Mbe tí ndoo kácá-kácá, yo delè ‘ví je mbí yo mítí wotí mì wó mbe me gbolò nô.

11 Yo ‘viindi tí yo ta ndâ zí’i-gó tí nó náa Mbíṛì njèè ji yo nó tí kpoò, wàa yo ‘ví ù ta Gba-vò-i.

12 Tacó ndâ ku’dì tí nó kpónó náa ndoo kû jòò tí ndoo gbí gó ta ndú nó me ndâ ‘duù lá. Ndoo kû jòò tí ndoo gbí gó a i ta ndâ kpo-kpò gba, tí ndâ ṛèngbó ‘dí’di’o muu to tí nô, tí ndâ vo-vò lilí mbe kû dù gbí bèṛi.

13 À má énò, yo yuu bòngo gó mì Mbíṛì! Tacó wàa ku’dì tí nò má tè yo ta gó tí bàndò, yí ‘ví ‘de yo tí ndâ ‘dakò, yo má gò gó ta ndú cee gî, yo bà zèè bàndò mì yo.

14 Nò wélé gí, yo ‘viindi tí yo, yo eṛe yúcó tí wú’dè á mì ṛè’dè yo, wàa yo ‘ví le bà bàkà ndâ i go ŋìnó náa à tí~ nó tí i-tàkòcò.

15 Tàmà tí kò yo ‘ví dù a go bà ma Banga-Ngú-Có gítí bà dù nìkì maa ji ndâ ‘duù.

16 Yo ta o ‘dáá gî ‘ví te bà tee njembí mítí Mbíṛì tí kùngù tacó bà lì gìṛì mì Vò-‘duù-tí-nò náa yí gba ta kpìṛì nò ‘do tí yo gî.

17 Yo ‘ví te bà njaanga miṛi yo mì Mbíṛì ‘do gbí vò i mítí muu yo tí tàgíyà, wàa có mì Mbíṛì náa Bèṛi-mì-Mbíṛì ‘dè ji ndoo nó ‘ví dù tí sìzò á tà ‘bì yo.

18 Y o ‘deke tí yo ji Mbíṛì ta wotí mì Bèṛi-mì-Mbíṛì ta o ‘dáá gî á tacó ndâ i ŋìnó ta go ndú tí yo nô. Wo yo ‘ví co ta bà dù tí zò’o kû ‘deke tí yo ji Mbíṛì á tacó tí ndâ ‘duù tí nó mbe kaa tí ndú ji Mbíṛì gî nó lá.

The Armor of God (NDAU: Bible)

NDAU: Bible

Ephesians (VaEfe) 6:10-18

10 Pakugumisira, itai vakagwinya munaMambo nomukugwinya kwesimba rake.

11 Pfekai nhumbi dzeshe dzokurwa ndidzo dzaMwari, kuti mukone kuema kurwisana nemazano akashata aDhiabhorosi.

12 Ngokuti atidzipani nenyama nengazi, asi tinodzipana noumambo nevane simba nevanotonga nyika yechidima chino nomweya yakashata yomundau dzomudenga.

13 Ndizvo torai nhumbi dzeshe dzokurwa ndidzo dzaMwari, kuti mukone kurwisa pazuva rakashata nokuramba mwakaema apo mwapedza zveshe.

14 Ndizvo emai, mwakasimira gwinyiso muzviunu zvenyu, mwaisa chihlangu chepaditi chokururama,

15 mwapfeka mutsoka dzenyu kunasirirwa kwevhangeri rokunyarara;

16 muneizvi zveshe torai chihlangu chokugonda, chomunozokona kudzima ndicho misee yeshe yemirazvu yomuriro youwo wakashata.

17 Ashirai chiqoko choruponeso neshoti yoMweya, iri izwi raMwari.

18 Mukumbire nguva dzeshe muMweya, nokukumbira kweshe nokupota. Muneizvi mumipinimidzo ngwarai nokusengerera kweshe nokukumbirira vakacheneswa veshe,

The Armor of God (NAWURI: Bible NT)

NAWURI: Bible NT

Ephesians (Efe) 6:10-18

10 Mɛ asɩn laalaalʋwɛ mʋ gyɛ yɛ, fan nyɛ ɔlʋn lɩɩ Ɔnyɩrɩpɛ yɛ mʋ ɔlʋn lala mʋ tɔ.

11 Fan taa adʋn tɔ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ sa fanɛ mʋ kpini bun, kɛ fan nyɛ taalɛ kɔ yɛ Sɩtaanɛ kanyaasɩn ɩkpa libi mʋ.

12 Lɩɩ fɛɛ man gyɛ anaa anyɩmɩsa ɩɩ kɔ. Amaa an kɔ yɛ awuragyipu yɛ alʋlʋnpʋ mʋ nɩɩ ba bʋ afuu tɔ. An kɔ yɛ n‐yaayu libi mʋ nɩɩ ii gyii kuwura dulinyaa kitentenbiri nɩmʋ tɔ.

13 Ɩmʋ sʋ fan taa adʋntɔ mʋ nɩɩ Ɩbwaarɛ sa fanɛ mʋ kpini bun. Saamʋ nɩɩ nkɛ libi kan ba mʋ, fɛn taalɛ nyɛ ɔlʋn kɔ tii Sɩtaanɛ ɩkpa libi mʋ. Nɩɩ fan kan kɔ lʋwɛ gbaa mʋ, fan yɩlɛ fanɛ ayaa sʋ.

14 Fan yɩlɛ tɔ kenken, kɛ fan taa kesintin waa kɩrɩsʋ ŋmina fanɛ nsɛ tɔ. Kɛ fan taa ɩkpa kigyiigi waa fɛɛ kɩbɩlɛ tɔ panpasan kun fanɛ nkɔlɔ sʋ.

15 Fan kʋʋla fanɛ n‐yɩɩ biti asɩn danbɩrasa mʋ nɩɩ ɩɩ bɩya keyuula mʋ kɩtɔwɛ fɛɛ fanɛ ayaa sʋ asɩbɩta.

16 Saŋa kʋmaa fan taa kɩkɔɔlɛ‐gyii kɩtaa fɛɛ kɩbaa tɔ kʋtɔ kunsa. Kɩmʋ nɩɩ fɛn taalɛ taa dunla Olibilibi fʋlɔn anyenbi mʋ nɩɩ ɛɛ tʋʋ fanɛ mʋ kɔnɔ.

17 Fan taa kamɔlɩgɛ fɛɛ abɩlɩtɔ kʋwʋrʋ bun, kɛ fan taa abwaarɛsɩn mʋ nɩɩ ɩ gyɛ kɩnaa tɔ sakunde, mʋ nɩɩ Kayaayu mʋ ɩɩ sa mʋ kɩtaa.

18 Kɛ fan taa Kayaayu mʋ ɔlʋn kʋlɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ kʋtɔ kʋmaa tɔ, kɛ Ɩbwaarɛ ɔ kyɛ fanɛ tɔ. Lɩɩ ɩnɩmʋ sʋ mʋ, fan baa fan da sʋ, kɛ fan waa aniya kʋlɛ kabwaarɛ‐kʋlɛ saŋa kʋmaa fɛn sa Ɩbwaarɛ asa mʋ kpini.

The Armor of God (NATUGU: Bible NT, Partial OT)

NATUGU: Bible NT, Partial OT

Ephesians (Efiszs) 6:10-18

10 Natqnge kx nzrmnr-ngrbzng nidr seleng. Mnctr-amqngibzmu mz Kxetu rgu, murde narngiscmu zmatq mz nzaxplr-krde nimu.

11 Vecku badr Setzn kc tqsuti drtwrde nzaovxio-krde nigu. Mz nzmu-krde lcde, yrlqbzmu dalr vea amrlx kcng tqkabz Gct bamu, murde natu-amqngi-ngrnamu mzli kc Setzn na-atalz-ngrde x naesabrti-ngrde nimu.

12 Mz vea lc trveckuu badr leplz. A’ vecku badr drka’ kxnzetung, kxnzrmailzng, x kxnzmatqng kcng tzmncng mrnyzdr. Murde sc tzrbatrpzng alwx x da kxtrka mz nrlc ka, mz nzrngisc-krdr zmatq kxdrka’ngr.

13 Mz nzmu-krde lcde, mzli ka nayrlqbzmu dalr vea amrlx kcng tqkabz Gct bamu, murde mzli kc navec-ngrgu badr, natu-pz’li-ngrnamu nidr. X natu-amqngiamu nakrlzbzle mzli kc nayrkrpxngr nzvecngr lc.

14 Oliqti-lzbqamu mz nzngini-krmu ncblo ngr vea neng Gct. Murde ncblo ngr vea nzamqngitrlr nrkalodr, murde naoliqng mz nzvecngr. X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu da angidrng amrlx kx nzvzpxmqng mz Gct na-apule nrkalomu, murde naoliqamu mz nzaovxio-krmu nzpokiangr amrlx. X ncblo ngr vea nzyrlqbzlr temz ngr lomrdr kc tqyrputrngr nipna, murde enqmi rdrng ma tzluplxtrpzlr lomrdr. Mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx tubqpebzmu mz nzobqkr Gct na-apule temz ngr lomrmu, murde Setzn ma tqbatrpzle nztalvzokr nabzmu, mzli kc tqrpi-ngrbzle bamu kx vz-rbramu.

15 X ncblo ngr vea nzyrlq-kzpzlr but ngr nanycdr, murde natu-amqngi-ngrdr mz mzli r vea. X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx mncamu mz nrwx badr Gct mz nzvz-nqblq-krde Nrpakxmrlz, na-apule but ngr nanycmu, murde natu-amqngiamu mz nzrlxngiti-krmu x mz nzpipx-krbzmu Nrpakxmrlz badr leplz.

16 X ncblo ngr vea nzaotr-kzng mz mqdr kxmc da kxmqngi scdr kc tqyrputrngr nipna. Mz nqmq lcpwz nzbrtikr drtwrmu Jiszs, na-apule da kxmqngi scmu kc tqyrputrngr nipna kxngc kc tqpnzngr Setzn nimu mz nzatrkati-krde nimu. Murde nzbrtikr drtwrmu Jiszs sa na-amz-zvzbzle nipna kxngc sc Krkc Tqdrka’ngr amrlx.

17 X ncblo ngr vea nzyrlq-kzpzlr abx ngr vea kc tqayrbqpxle nardr. X nzmale-kzlr toki r vea mz mqdr kxrtc mz nzvec-krdr badr enqmi rdrng. X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx Gct arlapxpele nimu na-apule da kxmqngi kx nalalvzle narmu, murde nzao-krmu drtwrmu natubq x naopx, murde ma tqesabrti Setzn nimu. X nzkrlz-krmu natq Gct x nzpipx-krbzmule na-apule toki r vea kc tqkabz Mqngrkxtr, nangi dalr nzaovxio-krmu Setzn.

18 X mz nzvec-krmu, krka’-zvz-ngrbzmu mz Gct nzokatr-krde nimu. X mz da amrlx krka’-zvzamu navz-nqblqle kxmu nzpi-krbz Mqngrkxtr le mz nabzmu. Mz nzkrka’-krmu aclvetio-angidramu, murde drtwrmu bzkq ma mz nzkrka’-krmu leplz neng Gct amrlx mrkang kqlu. X bzkq esaki nzkrka’-krmu, navz nakrlzbzle mzli kx ayzlu-ngrbz Gct natqmu.

The Armor of God (NATENI: Bible NT)

NATENI: Bible NT

Ephesians (Èfɛ́sípa) 6:10-18

10 N kó dehà n wɛmá è yɔ̀, nɛ́ n’tóńkú nɛ kpeèti Teó kpesàti mɛhɛká.

11 Nɛ́ tódá Weèdi ta̰nɛǹti wɛǹni é bádí, k’yé teha kà nɛ́ yee-nà nɛ cɔ̰́ɔ̰̀di Wɛɛ̀kupá wódo seúma wɛǹni mɛhɛká,

12 è yá̰á̰ nà mɛ̀m̀pà ti mɔù-pa, pà pú yòǹ ti niìtɔ̀pa. Àmá, ti mɔù-nà seèkpákpààka-dà mɛ̀ǹkà káá-ka kpeèti è káá nɔɔ̀ti, è mɔ̀ù-nà seèkpákpààka mɛ̀ǹkà tee-ká kà nìpa péé binìku mɛhɛká teǹka hḭ́ǹka, è mɔ̀ù-nà seèkpákpààka mɛ̀ǹkà péé-ka sèka fòùku mɛhɛká.

13 Ye kú kpɛ́mú-dà tee, nɛ yònà é tódá-ma Weèdi ta̰nɛǹti wɛǹni, k’yé teha dasḭ̀ǹni daadí, kà nɛ́ yee-nà nɛ cɔ̰́ɔ̰̀di, é màa háá é deèta, k’yèècḭ́ḭ̀ pú nɛ n’nampáà.

14 Ye kú kpɛ́mú, nɛ sɔ̀do é m’bii. Nɛ́ hɛɛ̀da wɛbeèdi é cɛ̰́ṵ́wá̰ nɛ kɔɔ̀ka kà nì ní n’yòǹ nɛ nawɔ̰̀ǹcɛ̰́ɔ̰́fa. Nɛ́ bádí coóma, kà má n’yòǹ nɛ ta̰báatí mɛ̀ǹtì kó nɛ piìka-tí .

15 Nɛ wɔ̰̀ǹti é n’wáhi Weèdi wɛmá cakàma hḭ́ǹka, mií-dà héé nɛ nɛ̀ùti nɛ kó tódá-ti é fḭ́ḭ́.

16 Nɛ́ tódá dandaní é n’toó wɔ̀ka wɛǹni, kà nì ní n’yòǹ nɛ dɔɔ̀poópìkèdi. Nà mɛni, Seúma yaǹn peǹci pú kó nɛ tɔ̀di, bá kà cì dɔ́sí kà cí n’cɔ́hú ha̰mú, nì kó mù kɔ̀ù-ú-ma.

17 Nɛ́ hɛɛ̀da fḭ́hìnamá kà má n’yòǹ nɛ wáḿpɔ̰̀ni, é hɛɛ̀da Weèdi wɛmá Weèdi Sèdi kɔ̰́ɔ̰̀-ma, kà má n’yòǹ nɛ sepɛ̰ɛ̰̀ɛ̰dí.

18 Nɛ́ m’pa̰kú weèdɔɔ̀pu wɔ̀ka wɛǹni. Nɛ́ nì n’sɛ́úkú é nì n’cɔɔ̀hu niìi wɛǹni hḭ́ǹka, kà Weèdi Sèdi nɛ túdí. Nɛ́ n’césí é n’wɛ̰́dì ye hḭ́ǹka. Nɛ́ n’dɔń Weèdi weèdɔɔ̀pa wɛǹni kpɛ́mú.

The Armor of God (NAHUATL, TATAHUICAPAN: Bible NT)

NAHUATL, TATAHUICAPAN: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Iwá̱n iná̱n nokni̱wa̱n, ximomela’confia̱ro̱ka̱n ipan toTe̱ko iga yéj nokta mitzpale̱wiáj iga iweyi poder.

11 Ximotaajaki̱ka̱n iga ken armadura yej kakiáj iga moma̱nawiáj yej yawij ka̱n momijmiktilo; e’ ini̱mpa ayá̱’ mo‑ita, iní̱n ipode̱r Dios yej mitzmakaj iga amo mamitzkajkaya̱waka̱n Tzitzimi’.

12 Iga ayá̱’ nemi tikchi̱waj iga matikta̱nili̱ka̱n agaj yej nakayoj iwá̱n omiyoj, sino que nemi tikchi̱waj iga matikta̱nili̱ka̱n Tzitzimi’ iwá̱n iya̱ngelejmej yej onokej pan cielo, yej manda̱rowaj ipan iní̱n ta̱jli ka̱n mochijto’ yej aye̱kti.

13 Inó̱n iga xikuíka̱nya nochi iga yej amoma̱nawiáj, yej Dios mitzmakaj, iga wel ximoma̱nawi̱ka̱n kua̱’ Tzitzimi’ mitzchi̱wili̱jnekij yej aye̱kti, iwá̱n kua̱’ nóchiya ankijyo̱wijkej, anye̱’isatoskej ipan iyojwi Dios.

14 Xiye̱’isatoka̱n; nochipa xikijto̱ka̱n yej mela’cie̱rtoj iwá̱n ijkó̱n kenkua̱’ antajko‑ilpitokej iga anmoma̱nawiáj, iwá̱n nochipa xikchi̱waka̱n yej ye̱kti iwá̱n ijkó̱n kenkua̱’ anmoe̱ltzakuaj iga kua̱chti de tepos.

15 Ken se̱ soldado nochipa kakijto’ iga’, ijkó̱n no̱ amejwa̱n nochipa xikpowaka̱n itájto̱l Dios yej kichi̱wa iga maonolo tamelá̱.

16 No̱ ximoconfia̱ro̱ka̱n pan Dios, iga ijkó̱n ken kua̱’ ankipiáj amoescu̱doj iga ximoma̱nawi̱ka̱n kua̱’ Tzitzimi’ kinekis mamitzmi̱maka̱n iga mitzikno̱chi̱waj.

17 Iwá̱n no̱ xikejla̱ntoka̱n pan amoa̱lmaj iga amejamej Dio̱sya mitzma̱nawijkej, ini̱nwa’ ken kua̱’ se̱ kita̱liá ika̱skoj ipan itzontekon iga moma̱nawiá. Xiknenti̱ka̱n itájto̱l Dios pan amoa̱lmaj, ino̱nwa’ espada yej iyEspí̱ritoj Dios mitzmakaj.

18 Nochipa xikte̱ne̱wi̱ka̱n Dios wa̱n xiktajtanili̱ka̱n ken iyEspí̱ritoj mitztajto̱lmakaj. Ijko̱nsan nochipa xikchijtoka̱n, wa̱n xiktajtanilijtoka̱n Dios iga nochi yej kicre̱dojtokej pan yéj maye̱’onoka̱n.

The Armor of God (NAHUATL, SIERRA NEGRA: Bible NT)

NAHUATL, SIERRA NEGRA: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Iva axka, noknivah, xikmokavilikah ke in wei ivelitilis in toTeko ma imechchikava.

11 Ximotzakuilikah ika nochi in tepostlapalevili tlen toYejwatzi imechmaka, para ximoyekketokah iva amo ma imechtlamotla in Amo Kuali Tlakatl ika itlakajkayavalis.

12 Porke amo tikmomagah invan tlen kipiah inmesso iva innakayo kemi tejvah. Tikmomagah invan tlen amo kuali ejekameh tlen tlanavatiah, tlen kipiah chikavalistli iva kipiah tekivajkayotl tlen kateh kan tlayova itech nin tlaltikpaktli. Tikmomagah invan tlen amo kuali ejekameh tlen kipiah velitilistli tlen nemih ejekatipa.

13 Por eso, ximotzakuilikah ika nochi in tepostlapalevili tlen toYejwatzi imechmaka, para velis inkixikoskeh in tonali ijkuak inkipanoskeh tlen amo kuali, iva ijkuak yotlanki in momagalistli, imejvah ok kuali inmoyekketoskeh.

14 Tonses kuali ximoyekketokah, ximotlajkoilpikah ika tlajkoilpikatl de melajkayotl, iva inmotlakamelajkayo ma yeto kemi se tepostli tlen kimotlalilia ielpa se soldado.

15 Sa ximoyektlalijtokah para inyaskeh intetlapovitivih tlen yankuik kuali tlajtoli tlen kitemaka yolsevilistli, ijkó kemi se soldado moyejyektlalia ijkuak mokaktia.

16 Iva aparte de nochi yejón, noijki ximotzakuilikah ika inmotlaneltokalis kemi oyeskia inmotzakuiliah ika se tepostlatzakuilili, para ika inkintzakuiliskeh nochtin flechas xotlatokeh tlen kintlamotla in Amo Kuali Tlakatl.

17 In temakixtilistli ma imechtzakuili kemi se kasko, iva ma imechpalevi itlajtol in toYejwatzi, tlen mochijtok kemi espada tlen techmaka in Tioijyotzintli.

18 Nochipa ximodiostzajtzilikah ika itlapalevilis in Tioijyotzintli, por nochi tlen inkitlajtlaniskeh ika netlatlavtili. Xitlachixtokah iva amo xikavakah de inmodiostzajtziliskeh por nochtin tlen toYejwatzi iaxkavah.

The Armor of God (NAHUATL, MECAYAPAN: Bible NT)

NAHUATL, MECAYAPAN: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Iwá̱n iná̱n nokni̱wa̱n, ximomela’confia̱ro̱ka̱n ipan toTe̱ko iga yéj nokta mitzpale̱wiáj iga iweyi poder. 

11 Ximotaajaki̱ka̱n iga ken armadura yej kakiáj iga moma̱nawiáj yej yawij ka̱n momijmiktilo; e’ ini̱mpa ayá̱’ mo‑ita, iní̱n ipode̱r Dios yej mitzmakaj iga amo mamitzkajkaya̱waka̱n Tzitzimi’.

12 Iga ayá̱’ nemi tikchi̱waj iga matikta̱nili̱ka̱n agaj yej nakayoj iwá̱n omiyoj, sino que nemi tikchi̱waj iga matikta̱nili̱ka̱n Tzitzimi’ iwá̱n iya̱ngelejmej yej onokej pan cielo, yej manda̱rowaj ipan iní̱n ta̱jli ka̱n mochijto’ yej aye̱kti.

13 Inó̱n iga xikuíka̱nya nochi iga yej amoma̱nawiáj, yej Dios mitzmakaj, iga wel ximoma̱nawi̱ka̱n kua̱’ Tzitzimi’ mitzchi̱wili̱jnekij yej aye̱kti, iwá̱n kua̱’ nóchiya ankijyo̱wijkej, anye̱’isatoskej ipan iyojwi Dios.

14 Xiye̱’isatoka̱n; nochipa xikijto̱ka̱n yej mela’cie̱rtoj iwá̱n ijkó̱n kenkua̱’ antajko‑ilpitokej iga anmoma̱nawiáj, iwá̱n nochipa xikchi̱waka̱n yej ye̱kti iwá̱n ijkó̱n kenkua̱’ anmoe̱ltzakuaj iga kua̱chti de tepos.

15 Ken se̱ soldado nochipa kakijto’ iga’, ijkó̱n no̱ amejeme̱n nochipa xikpowaka̱n itájto̱l Dios yej kichi̱wa iga maonolo tamelá̱.

16 No̱ ximoconfia̱ro̱ka̱n pan Dios, iga ijkó̱n ken kua̱’ ankipiáj amoescu̱doj iga ximoma̱nawi̱ka̱n kua̱’ Tzitzimi’ kinekis mamitzmi̱maka̱n iga mitzikno̱chi̱waj.

17 Iwá̱n no̱ xikejla̱ntoka̱n pan amoa̱lmaj iga amejemej Dio̱sya mitzma̱nawijkej, ini̱nwa’ ken kua̱’ se̱ kita̱liá ika̱skoj ipan itzontekon iga moma̱nawiá. Xiknenti̱ka̱n itájto̱l Dios pan amoa̱lmaj, ino̱nwa’ espada yej iyEspí̱ritoj Dios mitzmakaj.

18 Nochipa xikte̱ne̱wi̱ka̱n Dios wa̱n xiktajtanili̱ka̱n ken iyEspí̱ritoj mitztajto̱lmakaj. Ijko̱nsan nochipa xikchijtoka̱n, wa̱n xiktajtanilijtoka̱n Dios iga nochi yej kicre̱dojtokej pan yéj maye̱’onoka̱n.