The Beatitudes (TANGKHUL, NAGA: Bible)

TANGKHUL, NAGA: Bible

Matthew 5:3-12

3 “Manglāli kachāmbing chi sokhamina, khikhalajila kazing wungram chi athumwuina!

4 Chapkhangachābing chi sokhamina, khikhalajila athumli Varena ringphā ngasakra!

5 Khanimabing chi sokhamina, khikhalajila athumna okathui chi mathunkhuira!

6 Khamashung khangarongwui vang kathai ra̱kachangbing sokhamina, khikhalajila athumli ningyang ungngasakra!

7 Lumashankatha̱bing chi sokhamina, khikhalajila athumna lukhamashan samphangra!

8 Wuklung tharzāri kahaibing chi sokhamina, khikhalajila athumna Vareli theira!

9 Chingrihai khavai kasābing chi sokhamina, khikhalajila athumli Varewui naongarā hora!

10 Khamashung khangarongwui vang rekharek kahaibing chi sokhamina, khikhalajila kazing wungram chi athumwui ngasāra!

11“ Iwui vang eina mibingna minamda khamashāt, rekakharek kala phenphāphāda morei chiphunkahaibing nathum sokhamina.

12 Mathānlu kala ringphālu, khikhalajila kazingramli nathumwui sāman haklaka, kaja hikathāwui vang eina nathumli rida leikasā marānbinglila rekhareksai.

Advertisements

The Beatitudes (TAKWANE: Bible NT, Partial OT)

TAKWANE: Bible NT, Partial OT

Matthew (Matewuzhi) 5:3-12

3 <<Ooreelihiwa baale yinna muneba wowiiyeviha, vowi Omwene wa Odhulu bweewa.

4 Ooreelihiwa baale enaandda, vowi binatodoliwe.

5 Ooreelihiwa baale eli owiiyeviha, vowi binaakele elabo ya vati wona yookalana yeewa.

6 Ooreelihiwa baale yinna dala ni nthona dha efunelo ya Mulugu, vowi binaarubale.

7 Ooreelihiwa baale enaweeddiwela thagaraga akwiiwa, vowi Mulugu onoodha aweeddiwele thagaraga.

8 Ooreelihiwa baale eli oweela mirima, vowi binamoone Mulugu.

9 Ooreelihiwa baale eneerana murenddele, vowi bineethaniwe ahima a Mulugu.

10 Ooreelihiwa baale enaharahariwa mwaha woohara efunelo ya Mulugu, vowi Omwene wa Odhulu bweewa.

11 <<Munakala ooreelihiwa mwaaruwaniwaga, mwaaharahariwaga ni owogeliwa dhootakala dhoohiyana-hiyana mwaha wa miyo.

12 Muhagalale, muthabe mwaha wi yootthettheeliwana yeenyu si yuulubale odhulu teto mwa mukalelo mmohive yahaaharahara anamavuhulela yadhiile nyo muhunakalewo.

The Beatitudes (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 “Naa tama teelaa e illoa maa laatou ni tama e nnoho hakaaroha raa i te vasi TeAitu Tapu, naa tama naa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa te Nohorana te Lani raa se kina naa tama peenaa!

4 Naa tama e ppari raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki hakaaneane laatou!

5 Naa tama e meemee seemuu raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki too naa mee TeAtua ni purepure ake ki laatou!

6 Naa tama e oti manava ki haia laatou naa heuna TeAtua e fiffai raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki kauake naa mee katoo laatou e ssee!

7 Naa tama e manava aroha i aaraa tama raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa TeAtua ma ki manava aroha i laatou!

8 Naa tama e mataffua naa hatumanava laatou raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki kkite i TeAtua.

9 Naa tama e penapena ki sura te taukareka raa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa naa tama naa ma ki taapaa TeAtua ma ni tamalliki aana.

10 Naa tama e taaia te henua i laatou e heheuna naa vana e fiffai ai TeAtua raa, naa tama naa ma ki hakahiahiaria TeAtua; i te aa te Nohorana te Lani raa se kina naa tama naa.

11 “Te saaita kootou e sasaakiria te henua ka ffuri atu no taaia kootou aa ka taratara hakallika i kootou, i kootou ni tama e tautari kiaa nau raa, kootou ma ki hakahiahiaria TeAtua.

12 Kootou ki fiaffia no mannava, i naa tuuhana e llasi kootou raa e takkoto mai i te lani. Naa pure TeAtua imua raa ni mee pakavaina peenei hoki.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

4 “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

5 “Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig.

6 “Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila’y bibigyang kasiyahan ng Diyos.

7 “Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.

8 “Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila’y ituturing na mga anak ng Diyos.

10 “Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

11 “Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan] nang dahil sa akin.

12 Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

4 “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

5 “Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig.

6 “Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila’y bibigyang kasiyahan ng Diyos.

7 “Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.

8 “Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 “Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila’y ituturing na mga anak ng Diyos.

10 “Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit.

11 “Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan [na pawang kasinungalingan] nang dahil sa akin.

12 Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo.”

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Filipino Standard Version Bible)

TAGALOG: Filipino Standard Version Bible

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit.

4 Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaliwin.

5 Pinagpala ang mga maamo,  sapagkat mamanahin nila ang lupa.

6 Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila’y bibigyang-kasiyahan.

7 Pinagpala ang mga mahabagin,  sapagkat sila ay kahahabagan.

8 Pinagpala ang mga dalisay ang kalooban,  sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 Pinagpala ang mga nagsisikap para sa kapayapaan,  sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos.

10 Pinagpala ang mga inaapi nang dahil sa katuwiran, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit.

11 Pinagpala kayo kapag dahil sa akin, kayo’y inaalipusta, inaapi at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan.

12 Magalak kayo at matuwa, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayundin nila inusig ang mga propetang nauna sa inyo.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

4 “Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.

5 “Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa.

6 “Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin.

7 “Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila’y kahahabagan.

8 “Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

9 “Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos.

10 “Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

11 “Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.

12 “Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayundin nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo.

The Beatitudes – Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.

4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka’t sila’y aaliwin.

5 Mapapalad ang maaamo: sapagka’t mamanahin nila ang lupa.

6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin.

7 Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka’t sila’y kahahabagan.

8 Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios.

9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka’t sila’y tatawaging mga anak ng Dios.

10 Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.

11 Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

12 Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka’t malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka’t gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

The Beatitudes – Saligprisningarna (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Matthew (Matteus) 5:3-12

3 ”Lyckliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.

4 Lyckliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

5 Lyckliga är de ödmjuka, för de ska få ärva jorden.

6 Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

7 Lyckliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.

8 Lyckliga är de renhjärtade, för de ska få se Gud.

9 Lyckliga är de som strävar efter frid, för de ska kallas Guds barn.

10 Lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.

11 Lyckliga är ni när man hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

12 Jubla och var glada, för ni får en stor lön i himlen. Så förföljde de ju profeterna före er.

The Beatitudes (SUNWAR: Bible)

SUNWAR: Bible

Matthew (मत्ती) 5:3-12

3 “महिक्‍सीशो मुरपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना स्‍वर्ग ङा राज्‍य मेको आन केन बाक्‍ब।

4 आन थुं खाइश्‍शोपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना आन थुं नाइक्‍चा ताइनीम।

5 ब्रेम्‍शोपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना रागी आन केन दुम्‍ब।

6 ठीक पशो तचा दाक्‍बपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना आन दाक्‍शो ताइनीम।

7 शिशी पाइबपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना आं यो शिशी ताइनीम।

8 आन पाप क्‍याम्‍चा पुंइसीशा, रिम्‍शो थुं दुम्‍शोपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना परमप्रभु यावे कली ताइनीम।

9 दुशा गारशा बाक्‍बपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना परमप्रभु यावे आ तमी तौ देंचा पुंइसीनीम।

10 ठीक पशा यो खेदा पचा पुंइसीबपुकी आसीक राइनीम। मारदे हना स्‍वर्ग ङा राज्‍य मेको आन केन बाक्‍ब।

11 आं पर्बम मुरपुकीमी इन कली हेला पा, खेदा पा, जोल पा, मरिम्‍शो लोव़ पाम्‍तेक्‍म हना यो, आसीक राइनीनी।

12 ग्‍येरसीने। मारदे हना स्‍वर्गमी इन कली ठेयब इनाम वोइश्‍शो बाक्‍ब। साइ नेसी रे मुल सम्‍म परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन कली खेदा पा श्‍येत गेस ङा गेस पाम्‍तेक्‍म।