The Ten Commandments (TUCANO: Bible NT, Partial OT)

TUCANO: Bible NT, Partial OT

Exodus (Éxodo) 20:3-17

3 ”Yʉꞌʉ niꞌcʉ̃rẽta ẽjõpeoya. Ne ãpẽrãnojõrẽ ẽjõpeoticãꞌña.

4 ”Ne queosere yee, ẽjõpeoticãꞌña. Ʉꞌmʉarõ cjase queosere, ne docapʉ aꞌti diꞌtapʉ nisere, maa pajiri maajopʉ nise queose quẽꞌrãrẽ yee ẽjõpeoticãꞌña.

5 Ne narẽ ẽjõpeorã, paamuꞌrĩqueꞌaticãꞌña. Ne narẽ ñubuepeoticãꞌña. Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ mʉsã wiogʉ niꞌi. Mʉsã ãpẽrãrẽ ẽjõpeosirutucã, ne ʉaweꞌe. Yʉꞌʉre ĩꞌasĩꞌrĩtirã tojo weema. Tojo weegʉ na põꞌrãrẽ, na pãrãmerãrẽ, na pãrãmerã nituriarãrẽ buꞌiri daꞌregʉsaꞌa.

6 Yʉꞌʉre mairã, yʉꞌʉ dutiꞌquere queoro weerã́ peꞌema peje turiri beꞌrocjãrãrẽ maꞌinuꞌcũgʉ̃saꞌa.

7 ”Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃, mʉsã wiogʉre wiopesase meꞌrã wãcũtimirã, wãmepeomaꞌaticãꞌña. Tojo ucũmaꞌarãrẽ buꞌiri daꞌregʉsaꞌa.

8 ”Yʉꞌʉ soodutigʉ cũuca nʉmʉ saurure wãcũña. Ya nʉmʉ, yʉꞌʉre ẽjõpeori nʉmʉ niꞌi.

9 Seis nʉmʉrĩta daꞌraya. Te nʉmʉrĩrẽ nipeꞌtise mʉsã daꞌrase cʉosere daꞌraweꞌocãꞌña.

10 Siete nʉmʉ nirĩ nʉmʉ peꞌema, yʉꞌʉ mʉsã wiogʉre wãcũ, soodutigʉ cũuca nʉmʉ niꞌi. Ti nʉmʉrẽ ne cãꞌrõ daꞌraticãꞌña. Mʉsã macʉ̃, mʉsã macõ, mʉsãrẽ daꞌracoꞌtegʉ o daꞌracoꞌtego, mʉsã yarã waꞌicʉrã, ape diꞌtacjãrã mʉsã tiropʉ nirã́ ne daꞌraticãꞌto.

11 Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃, mʉsã wiogʉ seis nʉmʉrĩta ʉꞌmʉsere, diꞌtare, pacase maarĩrẽ, nipeꞌtise tepʉ nisere weewʉ. Tuꞌajanʉꞌcõ, siete nʉmʉ nirĩ nʉmʉrẽ soowʉ. Tojo weero ti nʉmʉ sauru, ya nʉmʉ niꞌi. ‘Yʉꞌʉre ẽjõpeori nʉmʉ niato’, ni soodutigʉ cũuwʉ̃.

12 ”Mʉsã pacʉre, mʉsã pacore añurõ wejepeoya. Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃, mʉsã wiogʉ mʉsãrẽ oꞌori diꞌtare yoacã catirãti nírã, tojo weeya.

13 ”Masãrẽ wẽjẽcõꞌaticãꞌña.

14 ”Mʉsã nʉmosãnumia nitirãrẽ, mʉsã marãpʉsʉmʉa nitirãrẽ aꞌmetãrãticãꞌña.

15 ”Yajaticãꞌña.

16 ”Beseropʉ ãpẽrãrẽ ñaꞌarõ waꞌadutirã, na ye cjasere nisooticãꞌña.

17 ”Ãpẽrã ya wiꞌire ne ʉoticãꞌña. Cʉ̃ nʉmorẽ, cʉ̃rẽ daꞌracoꞌtegʉre, cʉ̃rẽ daꞌracoꞌtegore, cʉ̃ yagʉ wecʉre, cʉ̃ yagʉ burrore, nipeꞌtise cʉ̃ cʉosere ʉoticãꞌña” ni, dutise oꞌocʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.

Advertisements

The Ten Commandments (TORAJA-SA’DAN: Bible, Revised Ed.)

TORAJA-SA’DAN: Bible, Revised Ed.

Exodus (Katassuran) 20:3-17

3 Da’ naden kapenomban senga’ dio oloKu.

4 Da’ mugaraga rapang-rapang dipodeata dipa’, sia rapang-rapang apa dao lu langi’ ba’tu apa dao kuli’na padang nasambo langi’, ba’tu apa diong to’ uai diongna lu lino.

5 Da’ mutukku umpenombai sia da’ mupengkaolai, belanna Akumo PUANG, Kapenombammu, Kapenomban manoka ditimba oloNa, tu umpapakkanni kakelokanna mintu’ ambe’ lako anakna, sae lako osso’ ma’pentallunna sia ma’penna’pa’na tu mintu’nato ungkabiri’Na’,

6 apa umpa’pekitananNa’ kamasokanangKu lako massa’bu’-sa’bu tu to ungkamali’Na’ sia ungkaritutui mintu’ pepasanKu.

7 Da’ musa’bu’ punala bangi tu sanganNa PUANG, Kapenombammu, belanna tae’ Nabilang maseroi PUANG dio mai kasalan tu to ussa’bu’ punala bangi tu sanganNa.

8 Pengkilalai tu allo katorroan, ammu pamadatui;

9 annan allona la munii mengkarang sia ungkarangi tu mintu’ pengkarangammu;

10 apa allo ma’pempitu iamo allo katorroanNa PUANG, Kapenombammu, allo iato da’ mumengkarang, la iko, la anakmu muane, ba’tu anakmu baine, ba’tu solamu muane, ba’tu solamu baine, ba’tu patuoammu, ba’tu to sae tu torro lan kotamu.

11 Belanna annan allona Nanii PUANG umpadadi tu langi’ sia lino sia tasik sola mintu’ issinna, anNa torroi tonna allo ma’pempitu; iamoto Napassakkei PUANG tu allo katorroan sia Napamadatu.

12 Kasiri’i tu ambe’mu sia indo’mu, anna dipamalambe’ tu sunga’mu lan tu tondok Nakamaseangko PUANG, Kapenombammu.

13 Da’mupapatean.

14 Da’mupasandak salu lako rampanan kapa’.

15 Da’ muboko.

16 Da’ musa’bi tang tongan lako padammu ma’rupa tau.

17 Da’ mukailui banuanna padammu ma’rupa tau, da’ mukailui bainena padammu ma’rupa tau, ba’tu solana muane, ba’tu solana baine, ba’tu sapinna, ba’tu keledainna, ba’tu barang apanna padammu ma’rupa tau.

The Ten Commandments (TONGAN: Revised West Translation Bible)

TONGAN: Revised West Translation Bible

Exodus (ʻEkisotosi) 20:3-17

3 “ʻOua naʻa ke maʻu mo au ha ʻotua kehe ʻi hoku ʻao.

4 “ʻOua naʻa ke ngaohi kiate koe ha fakatātā, pe ha meʻa fakatatau ʻe taha ʻi ha meʻa ʻi he langi ʻi ʻolunga, pe ha meʻa ʻoku ʻi he fonua ʻi lalo ni, pe ki ha meʻa ʻoku ʻi he vai ʻi he lalo fonua:

5 “ʻOua naʻa ke punou hifo koe kiate kinautolu, pe tauhi ki ai: he ko au Sihova ko ho ʻOtua ko e ʻOtua fuaʻa au, ʻoku ou totongi ʻae hia ʻae ngaahi tamai ki he fānau, ʻo aʻu ki hono tolu mo hono fā ʻoe toʻutangata ʻokinautolu ʻoku fehiʻa kiate au;

6 Pea u fakahā ʻae ʻaloʻofa ki he ngaahi toko afe ʻokinautolu ʻoku ʻofa kiate au mo tauhi ʻeku ngaahi fekau.

7 “ʻOua naʻa ke takuanoa ʻae huafa ʻo Sihova ko ho ʻOtua; koeʻuhi ʻe ʻikai lau ʻe Sihova ko e taʻehalaia ia, ʻaia ʻoku ne takuanoa hono huafa.

8 “Manatu ki he ʻaho Sāpate, ke tauhi ia ke māʻoniʻoni.

9 Ko e ʻaho ʻe ono ke ke ngāue ai, ʻo fai ai hoʻo ngāue kotoa pē:

10 Ka ko hono fitu ʻoe ʻaho ko e Sāpate ia ʻo Sihova ko ho ʻOtua: ʻoua naʻa ke fai ʻi ai ha ngāue ʻe taha, ʻa koe, pe ko ho foha, pe ko ho ʻofefine, ko hoʻo tamaioʻeiki, pe ko hoʻo kaunanga, pe ko hoʻo fanga manu, pe ko e muli ʻoku nofo ʻi ho lotoʻā;

11 He naʻe ngaohi ʻe Sihova ʻi he ʻaho ʻe ono, ʻae langi, mo e fonua, mo e tahi, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai, pea ne mālōlō ʻi hono fitu ʻoe ʻaho: ko ia naʻe tāpuakiʻi ai ʻe Sihova ʻae ʻaho Sāpate ʻo ne fakatapui ia.

12 “Fakaʻapaʻapa ki hoʻo tamai mo hoʻo faʻē: koeʻuhi ke fuoloa ho ngaahi ʻaho ʻi he fonua ʻoku foaki ʻe Sihova ko ho ʻOtua kiate koe.

13 “ʻOua naʻa ke fakapō.

14 “ʻOua naʻa ke tono fefine.

15 “ʻOua naʻa ke kaihaʻa.

16 ‌ʻOua naʻa ke tukuakiʻi ʻa ho kaungāʻapi.

17 “ʻOua naʻa ke manumanu ki he fale ʻo ho kaungāʻapi, ʻoua naʻa ke manumanu ki he mali ʻo ho kaungāʻapi, pe ki heʻene tamaioʻeiki, pe ki heʻene kaunanga, pe ki heʻene fanga pulu, pe ki heʻene asi, pe ki ha meʻa ʻe taha ʻoku ʻa ho kaungāʻapi.

The Ten Commandments (TONGA: Moulton Bible 2011)

TONGA: Moulton Bible 2011

Exodus (Ko ‘Ekisoto) 20:3-17

3 ‘Oua na‘a ai hao ‘Otua kehe, ‘o ua ‘aki Au.

4 ‘Oua te ke ngaohi ma‘au ha tamapua, pe ha momo‘i fakatātā ‘o ha me‘a ‘o e langi ‘i ‘olunga na, pe ‘o māmani ‘i lalo ni, pe ‘o e tahi ‘i lolofonua.

5 ‘Oua te ke hū ki ai, pea ‘oua te ke tauhi ki ai, he ko Au Sihova ko ho ‘Otua ko e ‘Otua fua‘a au; ‘oku ou ‘eke ‘a e kovi ‘a e mātu‘a ki he fānau, ‘o a‘u ki he tolu mo e faa‘i to‘utangata, ‘a kinautolu ‘oku fakafili mai;

6 ka ‘oku ou fai meesi ki he afe‘i to‘utangata, ‘a kinautolu ‘oku ‘ofa kiate au, mo tauhi ‘eku ngaahi fekau.

7 ‘Oua te ke takuanoa ‘a e huafa ‘o Sihova ko ho ‘Otua: he ‘e ‘ikai lau ‘e Sihova ‘oku ta‘ehalaia ia ‘a ia ‘oku ne takuanoa hono huafa.

8 Manatu ‘a e ‘aho Sāpate ke tauhi ia ke tapu.

9 Ko e ‘aho ‘e ono te ke ngāue, ‘o fai ai ho ngaahi nafa kehekehe;

10 ka ko hono ‘aho fitu ko e Sāpate ia ‘a Sihova ko ho ‘Otua: tapu ho‘o fai ai ha momo‘i ngāue, ‘a koe mo ho‘o fānau tangata pe fānau fefine, ko ho‘o tamaio‘eiki, pe ko ho‘o kaunanga, pe ko ho‘o fanga manu, pe ko ha ‘āunofo ‘oku ‘i ho kolo.

11 He ko ha ono‘i ‘aho na‘e ngaohi ai ‘e Sihova ‘a e langi mo e fonua, ‘a e tahi pea mo honau ngaahi me‘a kehekehe, pea ne mālōlō ‘i hono ‘aho fitu; ko ia na‘e tāpuaki‘i ai ‘e Sihova ‘a e ‘aho Sāpate, mo ne tapui ia.

12 Faka‘apa‘apa ki ho‘o tamai mo ho‘o fa‘ē; koe‘uhi ke lahi ho ngaahi ‘aho ‘i he kelekele, ‘a ia ‘e foaki kiate koe ‘e Sihova ko ho ‘Otua.

13 ‘Oua na‘a ke fakapō.

14 ‘Oua na‘a ke tono ‘unoho.

15 ‘Oua na‘a ke kaiha‘a.

16 ‘Oua na‘a ke tu‘u ko e fakamo‘oni loi ki ho kaungā‘api.

17 ‘Oua te ke mānumanu ki he fale ‘o ho kaungā‘api. ‘Oua te ke mānumanu ki he uaifi ‘o ho kaungā‘api, pe ki ha‘ane tamaio‘eiki, pe ki ha‘ane kaunanga, pe ki ha‘ane pulu, pe ki ha‘ane ‘asi, pe ki ha me‘a ‘e taha ‘oku ‘a ho kaungā‘api.

The Ten Commandments – บัญญัติสิบประการ (THAI-ภาษาไทย: Bible-ไบเบิล 1940)

THAI-ภาษาไทย: Bible-ไบเบิล 1940

Exodus (เอ็ก​โซ​โด) 20:3-17

3 “อย่า​ได้​มี​พระเจ้า​อื่น​ต่อหน้า​เรา​เลย.”

4 “อย่า​ทำ​รูป​เคารพ​สำหรับ​ตน, เป็น​สัน​ฐาน​รูป​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่งใด​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ฟ้า​อากาศ​เบื้องบน, หรือ​ซึ่ง​มี​อยู่​ที่​แผ่น​ดิน​เบื้อง​ล่าง, หรือ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่น​ดิน,

5 อย่า​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรนนิบัติ​รูป​เหล่านั้น; ด้วย​เรา​คือ​ยะโฮ​วา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​เป็น​ผู้​หวงแหน, ให้​โทษ​ของ​บิดา​ที่​ชัง​เรา​นั้น​ติด​เนื่อง​จน​ถึง​ลูกหลาน​กระทั่ง​สาม​ชั่ว​สี่​ชั่วอายุคน;

6 แต่​แสดง​ความ​กรุณา​แก่​ผู้​ที่​รัก​เรา, และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา, ถึง​หลาย​พัน​ชั่ว​อายุ.”

7 “อย่า​ออก​พระ​นาม​พระ​ยะ​โฮ​วา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​เปล่าๆ; ด้วย​ผู้​ที่​ออก​พระ​นาม​พระองค์​เล่น​เปล่าๆ นั้น, พระ​ยะ​โฮ​วา​จะ​ถือ​ว่า​ไม่​มี​โทษ​หามิได้.”

8 “จง​ระลึก​ถึง​วัน​ซะบา​โต, ถือ​เป็น​วัน​บริสุทธิ์.

9 จง​ทำ​การงาน​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า​หก​วัน;

10 แต่วัน​ที่​เจ็ด​นั้น​เป็น​ซะบา​โต​แห่ง​พระ​ยะ​โฮ​วา​พระเจ้า​ของ​เจ้า: ใน​วัน​นั้น​อย่า​กระทำ​การงาน​สิ่งใดๆ, คือ​เจ้า​เอง, หรือ​บุ​ตรา​บุตรี​ของ​เจ้า, หรือ​ทา​สา​ทา​สี​ของ​เจ้า, หรือ​สัตว์​ใช้​ของ​เจ้า, หรือ​แขก​ที่มา​อาศัย​อยู่​ภายใน​ประตูเมือง​ของ​เจ้า:

11 เพราะ​ใน​หก​วันพระ​ยะ​โฮ​วา​ได้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​และ​แผ่น​ดิน, และ​ทะเล, และ​สรรพ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ที่​เหล่านั้น, แต่​ใน​วันที่​เจ็ด​ได้​ทรง​งด​การงาน​ไว้: เหตุ​ฉะนั้น​พระ​ยะ​โฮ​วา​ได้​ทรง​อวยพร​แก่​วัน​ซะบา​โต, และ​ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน​บริสุทธิ์.”

12 “จง​นับถือ​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า, เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน​นาน​บน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยะ​โฮ​วา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ประทาน​ให้แก่​เจ้า.”

13 “อย่า​ฆ่า​คน.”

14 “อย่า​ล่วง​ประเวณี​ผัวเมีย​เขา.”

15 “อย่า​ลัก​ทรัพย์.”

16 “อย่า​เป็น​พะ​ยาน​เท็จ​ต่อ​เพื่อนบ้าน.”

17 “อย่า​โลภ​เรือน​ของ​เพื่อนบ้าน, อย่า​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อนบ้าน, หรือ​ทา​สา​ทา​สี​ของ​เขา, หรือ​โค​ลา​ของ​เขา, หรือ​สิ่งใดๆ ซึ่ง​เป็น​ของๆ เพื่อนบ้าน.”

The Ten Commandments (TATAR: Bible 2015)

TATAR: Bible 2015

Exodus 20:3-17

3 Сездә Миннән башка аллалар булмасын.

4 Үзегезгә һичнинди потлар ясамагыз. Югарыда, күктә, һәм түбәндә, җирдә, яисә җир асты суларында булган нәрсәләргә охшатып, сын-сурәтләр ясамагыз.

5 Аларга табынмагыз, сәҗдә кылмагыз, чөнки Мин, сезнең Раббы Аллагыз, бары тик Үземә генә тугры булып калуны таләп итүче Затмын. Миннән йөз чөергән аталарының гөнаһлары өчен өченче, дүртенче буынгача балаларына җәза бирүчемен.

6 Ә Мине яраткан һәм әмерләремне үтәгәннәрнең меңенче буынына кадәр мәрхәмәт күрсәтүчемен.

7 Раббы Аллагызның исемен кирәкмәскә телгә алмагыз: Аның исемен кирәкмәскә телгә алган кешегә Раббы җәза бирми калмас.

8 Шимбә көнне изге көн буларак билгеләп үтегез.

9 Алты көн дәвамында бөтен эшләрегезне эшләгез,

10 ә җиденче көн – Раббы Аллагызга багышланган ял көне. Ул көнне сезгә эшләргә ярамый – үзегез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатын-кыз колларыгыз да, шәһәрләрегездәге килмешәкләр дә, терлегегез дә эшләмәсен.

11 Чөнки Раббы, алты көн буе эшләп, күкне, җирне, диңгезне һәм анда булган барлык нәрсәләрне булдырды, ә җиденче көнне ял итте. Шуңа күрә шимбә көнне Раббы мөбарәк кылды. Аны изге бер көн итәрәк аерды.

12 Ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, Раббы Аллаң сиңа бирәсе җирдә гомерең озын булыр.

13 Кеше үтермә.

14 Зина кылма.

15 Урлашма.

16 Якыныңа каршы ялган шаһитлык итмә.

17 Башка берәүнең өенә, хатынына, ир яки хатын-кыз колына, үгезенә яки ишәгенә – гомумән, кеше малына нәфесеңне сузма. 18Күк күкрәвен һәм мөгез быргы тавышын ишетеп, яшен яшьнәвен һәм төтенле тауны күреп, кешеләр, куркудан калтырана-калтырана, артка чигенделәр.

The Ten Commandments (TASE, NAGA: Bible)

TASE, NAGA: Bible

Exodus (Atsuq Wan) 20:3-17

3 “Ngi tlea laüta ahin phra shomnoq maimak.

4 “Ümnaq maiqmii miitu ramungtan na siti lo riimakla mangjong hiq na sitilo, riimakla kham mong na sitilo kra sumla thun kiiwa jamlai phan sumla li jiimin naq klokiq.

5 Jamlai phan sumla khaki na jiimin naq bumkiq. Riimakla kra shomnoq maimak. Jamkhano ngukla Ngi ka Tatiwe üm Shiikeawe. Kiimaq Ngi rai riilongti ka ashi min thümang phan. Ngi ngengti ma mo tiiho tiikang. Kra mo ka asetiim kiimaq asaütiim maiq pat tsam nai patblai na saüli mo mitiihoha.

6 Shatmaq Ngi lungwiiti nai Ngi aming thun wokhong na siti miika Ngi lungwiitsii ka maiqpat ahing ahing na saüli mitiichhi kuqha.

7 “Imang ka abi kiimung miitu naq shaphaqkiq. Jamkhano ngukla Ngi, Tatiwe üm Shiikeawe raq imang atu na shaphaqti ka juli jiimin mo mitiihoha.

8 “Asii Niitiitsak Ranaiq ka aheawiq maq langlaq. Laüta asii thülaq.

9 Ümniima üm minshiiq miitu ka ratrok asi.

10 Shatmaq ramiishi ranaiq ka Ngi ma akiinongkuq niitiitsak ranaiq. Kra ranaiq ka jurmin minshiiqkai maimak. Ümniiraq lo, ümsetiim raq lo, üm disetiim raq lo, üm nyamsekong raq lo, riimakla pong mungti thun üm mung na siti raq lo jiimin minshiiqkai maimak.

11 Ratrok na saüli Ngi, Tatiwe raq, mangjong hiq ara, ra ara, kiimaq khamjong chum kra kiimaq arthun na siti phanrap sitlaq kra phansang kang. Shatmaq ramiishi ngo ranaiq na Ngi ka niitiitsak ahai riikang. Kra ningkhan na, Ngi, Tatiwe raq Asii Niitiitsak Ranaiq ka shiiman kuq kang. Lata kra ranaiq ka asii tiijakang.

12 “Ümwe nai ümnyung ka shrenglaq. Kra riihaüla ümniika Ngi raq kuq tiikang mung kiijaq rilung luhea misihaü.

13 “Maiq miisaq naq tiithumkiq.

14 “Maiqchak rai naq srakiq.

15 “Ahuk naq jakiq.

16 “Maiq ma arot kha naq nyankiq.

17 “Maiq jam chhi laüta naq süramkiq; achak ma, adise kong ma, anyamse kong ma, akumtoq kong ma, riimakla apaiq hupsam phan shi ra ma jiimin naq süramkiq.”

The Ten Commandments (TANGKHUL, NAGA: Bible)

TANGKHUL, NAGA: Bible

Exodus (Shongzā) 20:3-17

3 “I maningla vare katei maleimana,

4 “Nathumna nathum khalattawui vang rukkakhuia ama̱ lah atungshong kazingramlila, azingshong okathuilila, okathuiwui azingli khalei lah ngayili khalei otli khangamāna ama̱ masakhuipaimara;

5 athumli khayāmashipaimara lah makhorumpaimara; khikhalajila Proho nathumwui Vare iya mikpaikashe Varena, ili ningkakachaiali avāva̱ ngarāwui naongarāli naothot kakathuma kala khamate eina tangda tandi khame,

6 kha ili leishida ningkhami saikora khamayonabing thingthingli makhangachei leikashi chitheikhamena.

7 “Leimamāngli Proho nawui Varewui ming masingpaimana; kaja Prohona awui aming leimamangli kasinga chili mayonmana majimara.

8 “Sabbath zimiksho mamalaihaila tharda mayonlu.

9 Tharukthang nathumna yāng chishotta nathumwui ot saikora sāra;

10 kha kashinethang Proho nathumwui Varewui sabbathna; chithang nala, nanaomayarala, nanaongalava̱la, rao mayarnaola, rao sha̱naola, sha̱keila, kha̱lungli khalei kha̱mi saikora ot akhala masāmara;

11 khikhalajila Prohona tharukthangwui alungli kazingram, kala okathui, ngayi kala chiwui alungli khalei saikora sai, kha kashinethang ngasāmkhui; chieina Prohona sabbaththang somida tharchikata.

12 “Nava̱ navāli khayāshilu, chithākha Proho nathumwui Varena khami ram chili okpeira.

13 “Mi mashaothatpaimana.

14 “Maphophāpaimana.

15 “Maleepaimana.

16 “Nawui khongnainaoli makhamayāwui mikhanam shakhi masāpaimana.

17 “Nawui khongnaiwui shim maningchangpaimana; nawui khongnaiwui preiva̱, awui rao mayarnao, rao sha̱nao, mukkā, gadhā, awui khaleilei maningchāngpaimana.”

The Ten Commandments (TAKWANE: Bible NT, Partial OT)

TAKWANE: Bible NT, Partial OT

Exodus (Okuma) 20:3-17

3 Ohukalena mulugu mmohi, ahili miyo.

4 Ohiisasanyedhege engamuthu yoosemiwa, naari yoofwanafwaniha emohi ya yego eli odhulu, naari va elabo ya vati, naari dha mmahinjeni vati va elabo.

5 Ohukokorelege dhedho naari weebedha; vowi miyo gili Nabwiya, Mulugu aawo, Mulugu ahaje. Ginowawooniha goyi ayene enagithegela ofiyedha wa ahima, a aniiwa teto ni aniiwa.

6 Mbwenye ginowawooniha odhivela waaga woororomeleya wa athu ajinji enagifuna ni ohariha malamulo aaga.

7 Kuromolege ndina na Nabwiya, Mulugu aawo ebeweene, vowi Nabwiya onomooniha goyi oyene onaromola ebeweene ndina naaye.

8 Wuubuwelege weeliha nlabo noovuma.

9 Malabo matanu nammohi ohidde ni omariha mabasa aawo maatene.

10 Mbwenye nlabo na neetanu nabiili thi nlabo noovuma na Nabwiya, Mulugu aawo. Kuhiddege mabasa: naari weevo, naari mwaanawo mwaana-mulobwana naari mwaana-mwihiyana, naari mwiimeleli aawo a mwaana-mulobwana ni a mwaana-mwihiyana, naari aneenyama aawo naari namadha onakala ni we.

11 Sowi mwa malabo matanu nammohi Nabwiya ahisasanya dha odhulu ni dha elabo ya vati, nyaza ni dhaatedhene dhili mwemo, vano ahivumaga nlabo na neetanu nabiili. Vowindala Nabwiya ahireeliha nlabo ndde wi nikale noweela.

12 Waariihege ababo ni amaayo wi malabo aawo yinjive mwiilaboni Nabwiya, Mulugu aawo yuuvahiliiye.

13 Kumpe muthu.

14 Kuraruwe.

15 Kawiiye.

16 Kumwiinkedhe mukwaawo.

17 Kukalelege nrima nyuba ya mukwaawo. Kumukalelege nrima mwadha mukwaawo, naari mwiimeleli aaye a mwaana-mulobwana, naari a mwaana-mwihiyana, naari ng’ombe yaaye, naari buuru aaye, naari yego emohi ya mukwaawo>>.

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

“Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito nang walang kabuluhan.

8 “Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

9 Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin.

10 Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito’y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.

11 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya’t ito’y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo’y mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”