The Ten Commandments (MAALE: Bible 2008)

MAALE: Bible 2008

Exodus (ኬሲ ማፃኣፔ) 20:3-17

3 ታጊዳፓ ዓታዛ ሜሌ ፆኦዞ ካሽኪፖ፤

4 ጫሪንጮይዳ ማዖም ሳዓ፥ ሃሣ ሳዖኮ ዴማ ዓኣ ዋኣፆይዳ ናንጋ ባኮይዳፓ ዓይጌንዴ ባኣዚኮታዖ ማላታ ኔኤኮ ካኣሽኮ ባኣዚ ማሂ ማዢፖ፤

5 ታኣኒ፥ ኔኤኮ ፆኦሲ፥ ናንጊና ናንጋ ጎዳሢ ሜሌ ፆኦዛ ካኣሽኪንታንዳጉዲ ኮዑዋያ ማዔሢሮ ዓርሲንቲ ኮሺንቴ ዓይጎ ባኣዚታቴያ ካሽኪፖ፤ ሃሣ ዬያም ዚጊፖ፤ ታኣኒ፥ ታና ዒፃ ዓሶ ቢያይዳ ፑርታ ባኣዚ ዓጋያኬ፤ ዜርፆዋ ዔያቶኮ ዴንዲ ሃይሦና ዖይዶ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ኮሜ ታ ኮፃ ፆኦሲኬ።

6 ታና ናሽካዞንሢና ታኣኮ ዓይሢፆ ካፓዞንሢም ቢያ ጋዓንቴ ዴንዲ ሺያ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ታኣኮ ናንጊና ናንጋ ናሹሞ ታ ፔጋሲ ዻዋያኬ።

7 ታና፥ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ማዔ ኔ ፆኦዛሢኮ ሱንፆ ማዒባኣ ባኣዚና ዔኤሊፖ፤ ታ ሱንፆ ማዒባኣ ባኣዚና ዔኤላሢ ቢያ ዻቢንቴያ ማሂ ታ ፓይዳንዳኔ።

8 ሃውሾ ኬሎ ዱማሲ ቦንቼ፤

9 ኔ ማዾ ኔኤኒ ማዻንዳ ላሆ ኬሊ ኔኤም ዓኣኔ፤

10 ላንካሳ ኬላ ጋዓንቴ ታኣም ዱማዼ ሃውሾ ኬሊኬ፤ ዬኖ ኬሎና ዓይጎ ዓሲታቶዋ ማዾ ማዾፓ፤ ኔና ማዖም ኔ ናኣታ፥ ኔኤም ማዻ ዓሶዋ ማዖም ቆልማ፥ ኔ ዓጮይዳ ሙኬ ዓሲ ማዒ ናንጋ ዓሲ ማዔቴያ ፔቴታዖ ማዾ ማዺፖቴ።

11 ናንጊና ናንጋ ጎዳ ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ዼኤፖ ባዞንታ ዬያይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ላሆ ኬሊዳ ማዤኔ፤ ላንካሳ ኬሎና ጋዓንቴ ሃውሼኔ፤ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ሃውሼ ኬሎ ዓንጄሢና ዱማሴሢ ዬያሮኬ።

12 ኔ ዓዶና ኔ ዒንዶና ቦንቼ፤ ኔ ፆኦዛሢ ማዔ ናንጊና ናንጋ ጎዳ ኔኤም ዒንጋ ሳዖይዳ ዖዶሲ ሌዔ ኔ ናንጋያ ማዓንዳኔ።

13 ዓሲ ዎዺፖ፤

14 ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂፖ፤

15 ዉኡቂፖ፤

16 ዓይጌንዴ ዓሲዳታዖ ሉኡዙሞና ማርካዺፖ፤

17 ሜሌ ዓሲ ማኣሪ ዛጊ «ታኣሮ ማዓኣቢሽ ጌይፖ፤ ዓሲ ማቾታቴያ፥ ማዻ ዓሲታቴያ፥ ባኣቶታቴያ፥ ሃሮታቴያ፥ ዓሲኮ ቆሎ ማዔ ዓይጎ ባኣዚያ ቢያ ዛጊ ታኣሮ ማዓኣቢሽ ጌይፖ።»

Advertisements

The Ten Commandments – Dešimt Dievo įsakymų (LITHUANIAN-LIETUVIŲ: Biblija, arba Šventasis Raštas be Antrojo Kanono knygų)

LITHUANIAN-LIETUVIŲ: Biblija, arba Šventasis Raštas be Antrojo Kanono knygų

Exodus (Išėjimo) 20:3-17

3 Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

4 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme.

5 Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta,

6 bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

7 Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

8 Atmink ir švęsk šabo dieną.

9 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus,

10 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo gyvenvietėse.

11 Juk per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir pašventino.

12 Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.

13 Nežudysi.

14 Nesvetimausi.

15 Nevogsi.

16 Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

17 Negeisi savo artimo namų; negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui“.

The Ten Commandments – Desmit Baušļi (LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965)

LATVIAN-LATVIEŠU: Bībele 1965

Exodus (Otra Mozus) 20:3-17

3 Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

4 Netaisi sev tēlus vai dievekļus nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.

5 Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es tas Kungs, tavs Dievs, esmu taisnīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst,

6 Un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur manus baušļus.

7 Tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

8 Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.

9 Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.

10 Bet septītajā dienā ir sabats, tā Kunga, tava Dieva, dusēšana, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešniekam, kas ir tavos vārtos.

11 Jo sešās dienās ir tas Kungs radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā tas Kungs atdusējās; tāpēc tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.

12 Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas Kungs, tavs Dievs, ir tev devis.

13 Tev nebūs nokaut.

14 Tev nebūs laulību pārkāpt.

15 Tev nebūs zagt.

16 Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

17 Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.“

The Ten Commandments (KPELLE, LIBERIA: Bible)

KPELLE, LIBERIA: Bible

Exodus (Ɛsedɔ) 20:3-17

3 “Ífe ɣâla da kpɛ́ni fɛ́li é tée ḿbôlu.

4 “Ífe ɣâla da kpɛ́ni kpɛ̀tɛ ímɛni ma í ḿolôŋ sɛŋ nyii kélee gáa ŋ̀elei su da sɛŋ nyii kélee gáa ǹɔii ma da nyii kélee gáa ǹyái su ǹɔii sui dîa.

5 Ífe pɛ̀lɛ díkɔɔ mu kpaa máŋ í dífɛli. Kpɛ́ni fêi, ńyãai a Yâwɛɛ Íɣâlai, ŋ́gaa a tólo Ɣala. Ŋa lóŋ-naŋ-ŋa kélee dísɔnyɔ̂ŋ maa tɔ̂ŋ pú dílônii dîa. Ŋa bù dílônii díwɔ-lônii dîa da díwɔ lonii nyii-ŋai da ŋ́gbɔarai.

6 Kɛ́lɛ ŋa wála támaa malôŋ káa diai da ŋ́wɛ̂lii dí ŋatɔ̂ŋ-ŋai mɛi káai.

7 “Ífe Yâwɛɛ Íɣâla láa toli kpɛ́ni-kpɛni. Kpɛ́ni fêi, ǹúui a ǹáa toli kpɛ́ni-kpɛni, ŋa pâi tɔ̂ŋ kpɛ̂i ma.

8 “Vii-tɔɔ-ɣelei é lɛ́ɛ íkili ŋá í mɛi káa a maa waa.

9 Ítii-ŋai kélee kɛ́ fólo lɔ́ɔlu mɛi da yée mu.

10 Kɛ́lɛ mɛ̀i feerɛ ɣelei káa a fii tɔɔ ɣele Yâwɛɛ Íɣâla mɛni ma. Ífe tíi da kélee kɛ̀ a maa-ɣele tí, ƃía é pɛ́lɛ íloŋ-surɔ̂ŋ mâ da íloŋ-nɛnii, é pɛ́lɛ íyee mu-surɔ̂ŋ ma da íyee mu-nɛnii, da ítaa-tulɛi é pɛ́lɛ ŋɔ̃yai ma gáa ítaai sui.

11 Kpɛ́ni fêi, fólo lɔ́ɔlu mɛi da yée mu ƃé Yâwɛɛ è ŋ̀elei kpɛ̀tɛ la da ǹɔii da ǹyái da zɛŋ kélee gáa dísui é víi tɔ́ɔ a mɛi feerɛ ɣelei. Mɛni ƃé Yâwɛɛ è lûwa làa la Vii-tɔɔ-ɣelei mâ é maa wáa.

12 “Ƃâa kɛ́ ínâŋ ma da ílee a gɛɛ ífulu-laai su é kôyaa ǹɔii ma nyii Yâwɛɛ Íɣâla a dɛɛ ípɔi.

13 “Ífe núu pàa

14 “Ífe wulu-wulu kɛ̀.

15 “Ífe ŋúma kɛ̀.

16 “Ífe wôya sere-faa kɛ̀ a íbarâŋ-nuu.

17 “Ífe íƃarâŋ-nuu ŋɔpɛ́rɛ maa liî tèe. Ífe íƃarâŋ-nuu ŋɔnɛnîi maa liî tèe, é pɛ́lɛ ǹyée ŋá surɔ̂ŋ ma, ǹyée ŋá nɛnîi, ŋɔniŋa-ŋai, da ŋɔsoo-falaŋ é pɛ́lɛ gɔ̃liŋ kélee ma.”

The Ten Commandments (KOM: Bible)

KOM: Bible

Exodus (Sōksōt) 20:3-17

3 “Nangni’n Kei teilo pathen lak kamuk mak ruh.

4 “Nangni’n marvân chunga a-emak leh raleichunga, a-emak leh ralei thōia tui shunga ka-om neinâk heikhat lim nanbinga sik a syem mak ruh.

5 Lim inkhatbek hnenga inkun mak ruh, ajârchu kei Rōngpu nan-Pathen eng kha kae, Ke’n akaṭhamak-hei madimtor mak eng. Kei kahōt hei sōn leh pâr chunga khang 3 leh khang 4 katlunga karâkna kapek hei.

6 Tâk-kha kalungsetna hi kei inlungset leh kadân kajuihei khang lishing lishing hnenga katlung.

7 “Nangni’n Karahming kha ṭhat-mak mantlukna langa hmangmak ruh, ajârchu kei Rōngpu nan-Pathen eng kae, tu achang inum karahming akadik mak a kahmang kha karâkna kapek sik kae.

8 “Châmhngat kani ser ruh khana inthenga nit ruh.

9 Nangni’n ni 6 nanṭōn tlona sik nannei,

10 tâk ni 7 changna khachu kahnenga a’ntōksōt châmhngatna kani inkhat kae. Khava kani ning khan chu tûte’n ṭōn atlo mak sik kae — nangni, nansahei, nansōk-hei, nanranhei, nanram shunga aka-om khōhmehei anchanga.

11 Ni 6 shunga Rōngpu Ke’n raleichung, bōirōk, tuipui, khana anshunga ka-om rakip kaleisyem hei, tâk ni 7 ning khan chu châm le’nhngat eng. Khava jâra Rōngpu ke’n Châmhngat kani kha mahâmṭhat kapek khana a’nthenga kasyem jo kae.

12 “Ke’n kapek sik chei ram khan hringkhō kaseia nan-om theina sik a nanpa leh nannu kaja hei ruh.

13 “Mi that mak ruh.

14 “Jông mak ruh.

15 “Inru mak ruh.

16 “Tûte inkhat dik loa maher mak ruh.

17 “Mihlop inkhat innhlō chunga nanthang manset mak ruh, anuhmei, asōk-hei, aranhei, asakōrtung hei, a-emak leh akarōi hei-inkhat chunga madu mak ruh.”

The Ten Commandments (KOK BOROK: Bible)

KOK BOROK: Bible

Exodus (Lam Rwma) 20:3-17

3 “Ani bwskango norok tei kubun mwtairokno ta ton di.

4 “Norok sakni bagwi nokha sakani mungsa swkno kosol khe eba ha sakani eba khe twi bisingni mungsa swkno kosol khe mang ta tak di.”

5 Norok abórokno ta khulum di phiya tabo ta mon di; tamni hwn ba ang norokni Subraiyung Kaitor wng kha risi gwnang Kaitor ano khibinai buphasongni cha yani bagwi bwsarokno kusungtham tei kusung brwi majra rw-o.

6 Tamo khe ano hamjaknai tei ani kerongrokno tẃinairokno khe ang bosong kusungsara jora hamjago.

7 “Norok norokni Subraiyung Kaitorni mungno ahaino ta khu di; tamni hwn ba bini mungno ahai’-no nanairokno Subraiyung sátok yaui tong glak.”

8 “Sabat salno muitu ma khlainai tei kwthar khe ma tẃinai.”

9 Nokha saldok nwng sakni samungno tang di.

10 Tamo khe salsnini sal khe norokni Subraiyung Kaitorni bagwi sabat sal; a salo norok mungsa samung ta tang di, norokni sajla eba sajwk, norokni seleng eba selengjwk eba mal-matarok eba norokni nogo kubun phainairokbo samung ma tang glak.

11 Tamni hwn khe Subraiyung nokha saldogo ha, twijlang tei aro tongmarokno snam kha tei salsnini salo khe lengla kha; aboni bagwi Subraiyung sabat salno hamari rwui kwthar khlai kha.

12 “Nwma nwphano bórom khlai di, hakhe Subraiyung Kaitor norokno rwmani ha-o norok umor kwbáng thangwi mannai.

13 “Nwng borok ta buthar di.

14“Nwng buitali-buitala ta wng di.

15 “Nwng ta khok di.

16 “Nwng nini nok arini borokni bagwi tatal khe kók ta sa di.

17 “Nwng khoroksa swkni manwino phano ta khámai di; nwng buini bihikno ta khámai di, eba buini seleng eba selengjwkno eba bini musuk eba korai chirkano tei buini mungsa manwino ta khámai di.”

The Ten Commandments – Amri Kumi (KISWAHILI: Swahili Revised Union Version Bible)

KISWAHILI: Swahili Revised Union Version Bible

Exodus (Kutoka) 20:3-17

3 Usiwe na miungu mingine ila mimi.

4 Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia.

5 Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi, BWANA, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu; nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao,

6 nami nawarehemu maelfu wanipendao, na kuzishika amri zangu.

7 Usilitaje bure jina la BWANA, Mungu wako, maana BWANA hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure.

8 Ikumbuke siku ya Sabato uitakase.

9 Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote;

10 lakini siku ya saba ni Sabato ya BWANA, Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.

11 Maana, kwa siku sita BWANA alifanya mbingu, na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba; kwa hiyo BWANA akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa.

12 Waheshimu baba yako na mama yako; siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na BWANA, Mungu wako.

13 Usiue.

14 Usizini.

15 Usiibe.

16 Usimshuhudie jirani yako uongo.

17 Usiitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako; wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng’ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.

The Ten Commandments – Amri Kumi (KISWAHILI: Neno, Bibilia Takatifu 2014)

KISWAHILI: Neno, Bibilia Takatifu 2014

Exodus (Kutoka) 20:3-17

3 Usiwe na miungu mingine ila mimi.

4 Usijifanyie sanamu ya kuchonga katika umbo la kitu cho chote kilicho juu mbinguni, au duniani chini, au ndani ya maji.

5 Usivisujudie au kuviabudu; kwa kuwa Mimi, Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, ninayewaadhibu watoto kwa ajili ya dhambi ya baba zao hadi kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao,

6 lakini ninaonyesha upendo kwa vizazi elfu vya wale wanipendao na kuzishika amri zangu.

7 Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa Bwana hataacha kumhesabia hatia yeye alitajaye jina lake bure.

8 Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase.

9 Kwa siku sita utafanya kazi zako zote,

10 lakini siku ya saba ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Siku hiyo hutafanya kazi yo yote, wewe, wala mwana wako au binti yako, wala mtumishi wako wa kiume au wa kike, wala wanyama wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.

11 Kwa kuwa kwa siku sita, Bwana aliumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo ndani yake, lakini akapumzika siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato na kuifanya takatifu.

12 Waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi anayokupa Bwana Mungu wako.

13 Usiue.

14 Usizini.

15 Usiibe.

16 Usitoe ushuhuda wa uongo dhidi ya jirani yako.

17 Usiitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake wa kiume au wa kike, wala ng’ombe wake au punda wake, wala cho chote kile alicho nacho jirani yako.”

The Ten Commandments – Amri Kumi (KISWAHILI: Habari Njema Biblia – D)

KISWAHILI: Habari Njema Biblia – D

Exodus (Kutoka) 20:3-17

3 “Usiwe na miungu mingine ila mimi.

4 “Usijifanyie sanamu ya miungu wa uongo, au kinyago cha chochote kilicho mbinguni, katika nchi au majini chini ya dunia.

5 Usiisujudie wala kuitumikia; kwa kuwa mimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu. Nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha hao wanichukiao.

6 Lakini nawafadhili maelfu ya wale wanipendao na kuzishika amri zangu.

7 “Usilitaje bure jina langu mimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako. Maana mimi Mwenyezi-Mungu sitaacha kumwadhibu anayetumia jina langu vibaya.

8 “Usisahau kuiweka takatifu siku ya Sabato.

9 Siku sita fanya kazi na tenda mambo yako yote.

10 Lakini siku ya saba ni Sabato ya Mwenyezi-Mungu, Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, wala mwanao, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala watumishi wako wa kike, wala mnyama wako wa kufugwa, wala mgeni aliye nyumbani mwako.

11 Maana kwa siku sita mimi Mwenyezi-Mungu niliziumba mbingu na dunia, bahari na vyote vilivyomo, kisha nikapumzika siku ya saba. Kwa hiyo mimi Mwenyezi-Mungu niliibariki siku ya Sabato, nikaitakasa.

12 “Waheshimu baba yako na mama yako, ili uishi maisha marefu katika nchi ninayokupa mimi Mwenyezi-Mungu, Mungu wako.

13 “Usiue.

14 “Usizini.

15 “Usiibe.

16 “Usimshuhudie jirani yako uongo.

17 “Usiitamani nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala mtumwa wake wa kiume au wa kike, wala ng’ombe wake, wala punda wake, wala chochote kilicho mali ya jirani yako.”

The Ten Commandments (KINYARWANDA: Bibiliya Ijambo ry’imana – D)

KINYARWANDA: Bibiliya Ijambo ry’imana – D

Exodus (Ukuvanwa mu Misri) 20:3-17

3 “Ntugasenge izindi mana, ahubwo ujye unsenga jyenyine.

4 “Ntukiremere ikigirwamana cyangwa ishusho isengwa y’ibiri mu ijuru, cyangwa ku butaka, cyangwa mu mazi.

5 Ntukabipfukamire kandi ntukabiyoboke. Jyewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpana abanyanga n’abana babo n’abuzukuru babo ndetse n’abuzukuruza babo,

6 ariko abankunda bagakurikiza amabwiriza yanjye, mbagirira neza bo n’ababakomokaho imyaka itabarika!

7 “Ntugakoreshe izina ryanjye mu buryo budakwiriye, kuko jyewe Uhoraho Imana yawe ntazabura guhana ukoresha izina ryanjye atyo.

8 “Ujye wibuka umunsi w’isabato uwunyegurire.

9 Imirimo yawe yose ujye uyikora mu minsi itandatu,

10 ariko uwa karindwi ni isabato yanjye, jyewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire icyo ukora kuri uwo munsi, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga uba iwawe.

11 Uzaziririze isabato utyo, kuko jyewe Uhoraho naremye ijuru n’isi n’inyanja n’ibirimo byose mu minsi itandatu, ariko ku munsi wa karindwi nkaruhuka. Ni yo mpamvu nahaye umugisha umunsi wa karindwi nkawiyegurira.

12 “Ujye wubaha so na nyoko, bityo uzarama mu gihugu mbahaye, jyewe Uhoraho Imana yawe.

13 “Ntukice.

14 “Ntugasambane.

15 “Ntukibe.

16 “Ntukabeshyere abandi.

17 “Ntukifuze inzu y’undi muntu, cyangwa umugore we, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi cyose atunze.”