The Ten Commandments (TANGKHUL, NAGA: Bible)

TANGKHUL, NAGA: Bible

Exodus (Shongzā) 20:3-17

3 “I maningla vare katei maleimana,

4 “Nathumna nathum khalattawui vang rukkakhuia ama̱ lah atungshong kazingramlila, azingshong okathuilila, okathuiwui azingli khalei lah ngayili khalei otli khangamāna ama̱ masakhuipaimara;

5 athumli khayāmashipaimara lah makhorumpaimara; khikhalajila Proho nathumwui Vare iya mikpaikashe Varena, ili ningkakachaiali avāva̱ ngarāwui naongarāli naothot kakathuma kala khamate eina tangda tandi khame,

6 kha ili leishida ningkhami saikora khamayonabing thingthingli makhangachei leikashi chitheikhamena.

7 “Leimamāngli Proho nawui Varewui ming masingpaimana; kaja Prohona awui aming leimamangli kasinga chili mayonmana majimara.

8 “Sabbath zimiksho mamalaihaila tharda mayonlu.

9 Tharukthang nathumna yāng chishotta nathumwui ot saikora sāra;

10 kha kashinethang Proho nathumwui Varewui sabbathna; chithang nala, nanaomayarala, nanaongalava̱la, rao mayarnaola, rao sha̱naola, sha̱keila, kha̱lungli khalei kha̱mi saikora ot akhala masāmara;

11 khikhalajila Prohona tharukthangwui alungli kazingram, kala okathui, ngayi kala chiwui alungli khalei saikora sai, kha kashinethang ngasāmkhui; chieina Prohona sabbaththang somida tharchikata.

12 “Nava̱ navāli khayāshilu, chithākha Proho nathumwui Varena khami ram chili okpeira.

13 “Mi mashaothatpaimana.

14 “Maphophāpaimana.

15 “Maleepaimana.

16 “Nawui khongnainaoli makhamayāwui mikhanam shakhi masāpaimana.

17 “Nawui khongnaiwui shim maningchangpaimana; nawui khongnaiwui preiva̱, awui rao mayarnao, rao sha̱nao, mukkā, gadhā, awui khaleilei maningchāngpaimana.”

Advertisements

The Ten Commandments (TAKWANE: Bible NT, Partial OT)

TAKWANE: Bible NT, Partial OT

Exodus (Okuma) 20:3-17

3 Ohukalena mulugu mmohi, ahili miyo.

4 Ohiisasanyedhege engamuthu yoosemiwa, naari yoofwanafwaniha emohi ya yego eli odhulu, naari va elabo ya vati, naari dha mmahinjeni vati va elabo.

5 Ohukokorelege dhedho naari weebedha; vowi miyo gili Nabwiya, Mulugu aawo, Mulugu ahaje. Ginowawooniha goyi ayene enagithegela ofiyedha wa ahima, a aniiwa teto ni aniiwa.

6 Mbwenye ginowawooniha odhivela waaga woororomeleya wa athu ajinji enagifuna ni ohariha malamulo aaga.

7 Kuromolege ndina na Nabwiya, Mulugu aawo ebeweene, vowi Nabwiya onomooniha goyi oyene onaromola ebeweene ndina naaye.

8 Wuubuwelege weeliha nlabo noovuma.

9 Malabo matanu nammohi ohidde ni omariha mabasa aawo maatene.

10 Mbwenye nlabo na neetanu nabiili thi nlabo noovuma na Nabwiya, Mulugu aawo. Kuhiddege mabasa: naari weevo, naari mwaanawo mwaana-mulobwana naari mwaana-mwihiyana, naari mwiimeleli aawo a mwaana-mulobwana ni a mwaana-mwihiyana, naari aneenyama aawo naari namadha onakala ni we.

11 Sowi mwa malabo matanu nammohi Nabwiya ahisasanya dha odhulu ni dha elabo ya vati, nyaza ni dhaatedhene dhili mwemo, vano ahivumaga nlabo na neetanu nabiili. Vowindala Nabwiya ahireeliha nlabo ndde wi nikale noweela.

12 Waariihege ababo ni amaayo wi malabo aawo yinjive mwiilaboni Nabwiya, Mulugu aawo yuuvahiliiye.

13 Kumpe muthu.

14 Kuraruwe.

15 Kawiiye.

16 Kumwiinkedhe mukwaawo.

17 Kukalelege nrima nyuba ya mukwaawo. Kumukalelege nrima mwadha mukwaawo, naari mwiimeleli aaye a mwaana-mulobwana, naari a mwaana-mwihiyana, naari ng’ombe yaaye, naari buuru aaye, naari yego emohi ya mukwaawo>>.

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

“Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito nang walang kabuluhan.

8 “Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

9 Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin.

10 Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito’y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.

11 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya’t ito’y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo’y mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”

 

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

6 Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.

7 “Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito nang walang kabuluhan.

“Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

9 Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin.

10 Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito’y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.

11 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Kaya’t ito’y aking pinagpala at inilaan para sa akin.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo’y mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.

“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.

5 Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin;

6 ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

7 “Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang-sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan.

8 “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal.

9 Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain;

10 ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan;

11 sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya’t binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal.

12 “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.

13 “Huwag kang papatay.

14 “Huwag kang mangangalunya.

15 “Huwag kang magnanakaw.

16 “Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa.

17 “Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa; huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa.”

The Ten Commandments – Ang Sampung Utos (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

6 At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

7 Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.

8 Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.

9 Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.

10 Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan:

11 Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.

12 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

13 Huwag kang papatay.

14 Huwag kang mangangalunya.

15 Huwag kang magnanakaw.

16 Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.

17 Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.

The Ten Commandments – De Tio Budorden (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Exodus (2 Moseboken) 20:3-17

3 Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig.

4 Du ska inte tillverka några avgudar, inga bildstoder som föreställer något i himlen, på jorden eller i vattnet under jorden.

5 Du ska inte tillbe eller tjäna sådana, för jag, Herren din Gud, är en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas synder drabba också barn intill tredje och fjärde generationen när man hatar mig.

6 Men jag visar nåd mot tusenden när man älskar mig och lyder mina befallningar.

7 Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, för Herren låter ingen som missbrukar hans namn undgå att bli straffad.

8 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

9 Sex dagar ska du arbeta och uträtta dina sysslor,

10 men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Du ska inte utföra något arbete på den dagen, varken du eller dina söner eller dina döttrar, dina slavar eller dina slavinnor, din boskap eller främlingen innanför dina portar.

11 På sex dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där, men på den sjunde dagen vilade han. Därför välsignade Herren sabbatsdagen och avskilde den som en helig dag.

12 Visa respekt för dina föräldrar, så ska du få ett långt liv i det land som Herren, din Gud, ger dig.

13 Du ska inte mörda.

14 Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap.

15 Du ska inte stjäla.

16 Du ska inte vittna falskt mot en medmänniska.

17 Du ska inte ha begär till din nästas egendom, eller ha begär till hans hustru, hans slav eller slavinna, oxe, åsna eller något annat som tillhör honom.”

The Ten Commandments (SUNWAR: Bible)

SUNWAR: Bible

Exodus 20:3-17

3 गे आं कली ला बाप्‍शा सेउ पने, देवी देवता आन कली बाप्‍शा सेउ मपने।

4 मूर्ति मसेलीन। सरीङम बाक्‍ब, रागीम बाक्‍ब नु ब्‍वाक्‍कु गाम बाक्‍ब तेकोइ जन्‍तु आन मूर्ति मसेलीने।

5 मेको आन कली बाप्‍शा सेउ मपने। मेको आन कली ठेयब मसेलीने। मारदे हना गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। गो रुश पाइब परमप्रभु नङ। आं कली काइ मदाक्‍ब नु आ अरेशो मटीब मुर आन आल, चच, युइ नु युइ आन युइ आन पाला सम्‍म यो सजाइ गेब परमप्रभु नङ।

6 तन्‍न सु सुमी आं कली दाक्‍नीमी, आं शेंशो लोव़ टीनीमी, मेको आन आल, चच युइ नु युइ आन युइ आन पाला सम्‍म कली ला ममाइ, हजार हजार पाला सम्‍म गेना हना यो शिशी पाइक्‍नुङमी।

7 गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आं नें, मो मथिने। मारदे हना सुम परमप्रभु यावे आं नें मो थीबा, मेको कली सजाइ मगेथु, मप्रोंइब।

8 सन्‍चरबार नाइक्‍तीक नाक्‍ती आं नाक्‍त बाक्‍ब। मानेचा माल्‍नीनी।

9 गे ६ नाक्‍त इन गेय नेल्‍ल पचा माल्‍नीनी।

10 तन्‍न मेको आ नोले ङा नाक्‍त परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ नाइक्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मेको नाक्‍ती गेपुकी काइ गेय मपने। इन तमी तौ, इन वाइलीम वाइल, इन बस्‍तु भाव, इन रागीम बाक्‍शो अर्को रागी ङा मुर आन कली यो काइ गेय मपपतीन।

11 मारदे हना परमप्रभु यावेमी ६ नाक्‍तीमी सरीङ नु रागी, ठेयब समुन्‍द्र नु ठेयब समुन्‍द्रमी बाक्‍शो नेल्‍ल आन कली सेल्‍तु। मिनु नोले ङा नाक्‍त नांइसाक्‍व। मोपतीके परमप्रभु यावेमी ‘मेको आं नाक्‍त बाक्‍ब’ दे मेको नाक्‍त कली आसीक गेशो बाक्‍ब।

12 इन आम आफ आन कली मान पने। मो पाइतीनी हना, परमप्रभु यावेमी, इन परमप्रभु इन कली गेशो रागीम शुश ब्रोंइचा गेब।

13 मुर मसतीन।

14 मुर आन मीश वोंइश नु मइपीन।

15 खुइ मपने।

16 जोल पा सांकछी मबाक्‍कीन।

17 इन नेक्‍था बाक्‍ब मुर आ खिं, आ मीश आ वाइलीम वाइल, आ बी ब्‍यफ नु आ गधा, मेको के मार बाक्‍त हना यो, मेको तशा मबाल्‍दीन। एको परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ बाक्‍ब” दे मोसामी इस्राएली आन कली देंत।

The Ten Commandments (SUMI, NAGA: Bible)

SUMI, NAGA: Bible

Exodus (Ipekulu) 20:3-17

3 “Nonguye inguno kutau lhouqo mllamoni.

4 “Nonguye atsutsulo akeu, ayeghilo akeu momu ayeghi qhou azulo akeu julho kiumu nongu ghenguno shipe qhimoni.

5 Kiu kiu suatu julho lau pinamu itsaiqi tsumoni momu tipau mllamoni kughengu niye nongu Lhou AMPEU ke eno isasu kusuxanikemi qhimoke. Ijumithikemi shou eno panoqo polo kughukomi akuthuu eno abidiu tiqheli kutolo ino ghimeqhi tsu cheni.

6 Ikemu iqhuivulayi kemi eno iyezah gholuche kemiqo shou tiqheli qhethonhe kutolo ino qhuivulayi keu piye cheni.

7 “Alhoksa kimiji ghenguno ije peithamoni kughengu khunono ije peitha pusani keno Ni, nongu Lhou AMPEU no ghimeqhi nanike.

8 “Sabat tsala ikhilulo eno tipau akimthe shi pelulo.

9 Atsala tsugho nonguno akumla mla itha nani,

10 ikemu atsala akutsuniye akulho kiqhi tsala ikhiphepe tsuvekeu ke. Tipa tsalaloye khuunomu akumla shimoni, no pina, otianuli pina, oqemi pina, atsu-aqu pina momu noghakhulo inaghami aghikeu pinamu akumla shimoni.

11 Atsala tsugho lono Ni, AMPEU no ayeghi, atsutsu, azughi eno tipaqolo akeu kumtsu lhoke ikemu atsala akutsuniulo ino akulho qhike. Tighenguno Ni AMPEU no Sabat tsala kumghatsu eno tipau akimthe shitsuke.

12 “Opu ngo Oza gihulo, tishianguno ino otsu akeu yeghilo noye axushulu penike.

13 “Noye timi ghiqhi kevilo.

14 “Noye shupu salha kevilo.

15 “Noye puka kevilo.

16 “Noye akimki lono kutami nguku kevilo.

17 “Noye kutami ki-alu jumine kevilo; momu kutami nipu, paqemi, patsu-aqu, pawu gadaha momu pawu kiu kiu aghi pinamu jumine kevilo.”

The Ten Commandments (SUKUMA: Bible 2015)

SUKUMA: Bible 2015

Exodus (Kūfuma) 20:3-17

3 Yaya kūbiza na bamulungu bangī, alīyo nene wike.

4 Yaya kwibeegeja shiikolile shose shose, nūūlū shibize shiikolile na shikolo shose shose mu īsho shilī ng’wigūlū kwigūlya, nūūlū īsho shilī mu sī ha sī, nūūlū mu minzī mu gatī ya sī.

5 Yaya kūshiinamīla, nūūlū kūshitugīja mazwi, nguno ū nene SEEBA Mulungu wako nalī Mulungu wa wilu; nakabagwisījaga nsango baana kūlwa būbi wa babyaji babo abo banikolilwe, kūshisha shibyalīlwe sha kadatū na sha kanè.

6 Alīyo nakoolekejaga būtogwa būtaale no kū banhū mashihūmbī na mashihūmbī, abo banitogilwe na bashidimile ī shilagīlo shane.

7 Yaya kūlītūmamīla mu būtūdīlīla ī lina lya ng’wa SEEBA Mulungu wako; nguno ū SEEBA atūng’wisaaba kūbiza ntūngīlīja ūyo akūlītūmamīlaga ī lina lyakwe mu būtūdīlīla.

8 Lwizūkagwe ū lūshikū lwa sabato, ūlūlang’hane lwikale lwela.

9 Tūmamaga ng’wikanza lya shikū itandatū, ūmalamaje pyī ī milīmo yako.

10 Alīyo ū lūshikū lwa mpungatī lwene sabato ya ng’wa SEEBA, Mulungu wako. Ū mu lūshikū lwenūlo yaya kūtūmama nīmo gose gose: Ū bebe ng’wenekīlī, nūūlū ng’witūnja wako, nūūlū nshīke wako, pyī nū ntūmami wako ngosha nūūlū mkīma, nūūlū mitugo jako, nūūlū ngeni wako wakūgenihaga.

11 Nguno ū SEEBA akabeeja ī ligūlū nī sī, nī shose īsho shilīmo, ūmala mu shikū itandatū; alīyo ū mu lūshikū lwa mpungatī wifuula. Hūna lūūlū ū SEEBA ūlūfuuha ū lūshikū lwa sabato, ūlweja.

12 Bakūjage so na noko, ūlame shikū ningī ū mu sī īyo alīkwinha ū SEEBA Mulungu wako.

13 Yaya kūbūlaga munhū.

14 Yaya kūshihya.

15 Yaya kwiba.

16 Yaya kūfunya būkaanīji wa būlomolomo kūlwa nzenganwa ng’wiyo.

17 Yaya kwikūmva numba ya nzenganwa ng’wiyo. Yaya kūng’wikūmva nke wa nzenganwa ng’wiyo; nūūlū ntūmami wakwe ngosha nūūlū nkīma, nūūlū nzobe yakwe yaya; yaya nūūlū shikolo shingī shose shose sha nzenganwa ng’wiyo.