The Lord’s Prayer – Das Gebet des Herrn (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

Matthew (Matthäus) 6:9-13

9 Ihr aber sollt also beten: ‘Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name.

10 Zu uns komme Dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.

11 Unser tägliches Brot gib uns heute.

12 Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.’

The Lord’s Prayer (GBAGYI: Bible NT)

GBAGYI: Bible NT

Matthew (Matta) 6:9-13

9 Fye zhin aduwa ge “Eye Dada n ho dna eshe nyi ayi ho eye gyi-gyi-yi.

10 Yi ye oho ebe kwa ɓe wolo. Fa azhin ho ɓeye dna nu anyi ye, ngye shi a zhin dna eshemi.

11 Gayi nyagyi n jesun naiye ngye shi ho shin yi ga.

12 Ha zhin yi alaifi gafara ngye shi yi zhin ɓa n ɓa zhin yi laifi nyi.

13 To lo n yi n jaraba mi m, ama ha gniyi n Eza nukwoyi. Amin.

The Lord’s Prayer (GALLONG: Bible NT)

GALLONG: Bible NT

Matthew (Moti) 6:9-13

9 Nonu sëmbë den kumtoka, “Ngonuk taayo tolokë duunë Abo: Nokë amin ë duuyar kaalaka,

10 Nokë mooko bë rümo laka; Taayo mooko yo bë rüdu dü, Ëmbëi tani mooko simkom nokë mëënam bë rümolaka.

11 Ngonuk loodak bë dossëm silo jilaka.

12 Ngonnuëm alë maanëm rüka moyoka. Ngonuk ajë gënnëm, Ngonu yo bë ëpak duudü. Ëmbë dada ngonuk ajë ëm kom ëpak jilaka,

13 Okkë dërëk maanë yaloh lokkëm gaktu laka, Yo rüla nokë mooko ë okkë dërëk nëla tornamë korum lokkë duuyar runë.”

The Lord’s Prayer – Tha Ùrnaigh an Tighearna (GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017

Matthew (Soisgeul Matha) 6:9-13

9 Air an adhbhar sin dèanaibh-se ùrnaigh air a’ mhodh seo: Ar n‑Athair (Ròm 8:15) a tha air nèamh, Gu naomhaichear d’ainm. (Salm 111:9; 139:20)

10 Thigeadh do rìoghachd (Mat 16:28; Tais 11:15). Dèanar do thoil air an talamh (Salm 103:20, 21), mar a nìthear air nèamh.

11 Tabhair dhuinn an‑diugh ar n‑aran làitheil. (Gnà 30:8; Isa 33:16)

12 Agus maith dhuinn ar fiachan (Mat 18:21-35; Lùc 7:40-48), amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

13 Agus na leig ann am buaireadh sinn (Mat 26:41; Lùc 22:40, 46); ach saor sinn o olc (Eòin 17:15): oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ ghlòir (Tais 5:12, 13), gu sìorraidh. Amen.

The Lord’s Prayer – Tha Ùrnaigh an Tighearna (GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992

Matthew (Soisgeul Matha) 6:9-13

9 Air an adhbhar sin dèanaibh-se ùrnaigh air a’ mhodh seo: Ar n‑Athair a tha air nèamh, Gu naomhaichear d’ainm.

10 Thigeadh do rìoghachd. Dèanar do thoil air an talamh, mar a nìthear air nèamh.

11 Tabhair dhuinn an‑diugh ar n‑aran làitheil.

12 Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

13 Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc: oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a’ ghlòir, gu sìorraidh. Amen.

The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii.

10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo laatorii dow kammu.

11 Hokku men nyaamdu keƴannu men hanne.

12 Yaafana men hakke amen, hande no minon bo men jaaforanto woofananɓe men.

13 Taa accu men naata der jarbeeji, amma hisin men diga e Kalluɗo. [Gam an nun laamaare, e baawɗe, e tedduŋal fu woodani faa abada. Aami!]”

The Lord’s Prayer – La Prière du Seigneur (FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1844)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1844

Matthew (Matthieu) 6:9-13

9 Vous donc priez ainsi: notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié.

10 Ton Règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

12 Et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi les dettes à nos débiteurs.

13 Et ne nous induis point en tentation; mais délivre-nous du mal. Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire à jamais. Amen.

The Lord’s Prayer – La Prière du Seigneur (FRENCH-FRANÇAIS: Bible King James Française 2006)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible King James Française 2006

Matthew (Matthieu) 6:9-13

9 Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié;

10 Ton royaume vienne; Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel;

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;

12 Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos débiteurs.

13 Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal; car à toi appartiennent le royaume, la puissance, et la gloire pour toujours. Amen.

The Lord’s Prayer – La Prière du Seigneur (FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1707)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1707

Matthew (Matthieu) 6:9-13

9 Vous donc priez ainsi; Notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié.

10 Ton Règne vienne. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel.

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

12 Et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi les dettes à nos débiteurs.

13 Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du Malin. Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire à jamais. Amen.

The Lord’s Prayer – La Prière du Seigneur (FRENCH-FRANÇAIS: Bible de l’Épée 2010)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible de l’Épée 2010  

Matthew (Matthieu) 6:9-13

9 Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié; ton règne vienne;

10 Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel;

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;

12 Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,

13 Et ne nous amène point dans les épreuves, mais délivre-nous du malheur; car à toi appartiennent le règne, la puissance, et la gloire à jamais. Amen!