The Lord’s Prayer (TAKUU: Bible NT)

TAKUU: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 Teenaa kootou ki taku peenei: ‘Tamana maatou i te lani; too inoa e tapu naa ki hakanauria;

10 kau no noho ma se tuku i maatou; too hiihai raa ki hakasuratia i te kerekere nei, e mee pee ko i-ana takoto i te lani.

11 Kaumai ni kaikai maa maatou i te aso nei.

12 Hanaa naa haisara maatou ni ppena, e mee pee ko maatou e hanaa maatou naa haisara naa tama hakkaatoa ni ppena ki maatou.

13 See tiiake maatou ki lavaa te usuhia ni vana e hakallika, aa ku hakassaoria maatou i naa mahi te tipua e hakallika. [I te aa, te Nohorana raa, teenaa se nohorana aau; naa mahi e llasi raa, teenaa ni mahi aau; aa te henua hakkaatoa ki hakanau iaa koe, i naa saaita hakkaatoa. Amen.’]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s