The Lord’s Prayer – Ang Panalangin ng Panginoon (TAGALOG: Filipino Standard Version Bible)

TAGALOG: Filipino Standard Version Bible

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Manalangin nga kayo tulad nito: ‘Ama naming nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.

10 ‘Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.

12 Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong nagpatawad kami sa mga nagkakautang sa amin.

13 At huwag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok, sa halip ay iligtas mo po kami mula sa masama.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s