The Fruit of the Spirit (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Galatians (Galati) 5:22-23

22 Samơ̆ boh mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam jing: Tơlơi khăp, tơlơi hơ̆k mơak, tơlơi rơnŭk rơnua, tơlơi gir tŭ, tơlơi klă djrưng, tơlơi hiam klă, tơlơi tŏng ten, tơlơi tơdu rơun, tơlơi djơ̆ hnơ̆ng.

23 Ƀu hmâo ôh tơlơi juăt khă khul tơlơi kar hăng anŭn.

Advertisements

The Armor of God (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Ephesians (Êphêsô) 6:10-18

10 Hnal tuč, brơi kơ ƀing gih jing kơtang amăng Khua Yang laih anŭn kơnang kơ tơlơi kơtang mơyang Ñu.

11 Ƀing gih buh mă bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai, kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi plư plač yang sat.

12 Yua kơ ƀing ta pơblah, ƀu djơ̆ pơblah glaĭ hăng asar đeh laih anŭn drah ôh, samơ̆ ƀing ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua wai lăng, ƀing hmâo tơlơi dưi, ƀing khua pơtao lŏn tơnah rơnŭk kơnăm mơmot anai, hăng ƀing yang sat ƀai dŏ amăng khul tal adai.

13 Y ua kơ anŭn yơh, mă yua bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai brơi, kiăng kơ ƀing gih dưi pơkơdơ̆ng glaĭ amăng rơnŭk sat, laih anŭn tơ dưi hĭ abih bang laih, ƀing gih ăt či dŏ kơjăp.

14 Tui anŭn yơh, dŏ kơjăp bĕ, mă tơlơi sĭt jing hơdrăng kơiăng, buh tơlơi tơpă jing ao pơsơi,

15 yua tơlơi hur har ră ruai Tơlơi Phrâo Hiam rơnŭk rơnua kar hăng čŭt čơkhŏ.

16 Hăng abih khul tơlơi anai, mă bĕ khiơl jing tơlơi đaŏ. Hăng gơnam anŭn ƀing gih dưi pơdjai abih bang ƀrŏm apui yang sat.

17 Buh bĕ tơlơi pơklaih jing mŭk pơsơi, laih anŭn djă đao gưm Yang Bơngăt Hiam, jing boh pơhiăp Ơi Adai.

18 Amăng Yang Bơngăt Hiam iâu laĭ nanao laih anŭn kơwưh rơkâo. Kiăng kơ truh tơlơi kơñăm, brơi kơ ƀing gih gir run, dŏ răng, laih anŭn iâu laĭ brơi kơ abih bang ƀing rơgoh hiam.

God’s Love (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

John (Yôhan) 3:16

16 Yua kơ Ơi Adai khăp biă mă kơ lŏn tơnah , tơl Ñu brơi Ană Ñu hmâo kơnơ̆ng sa čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn ñu ƀu răm rơngiă ôh samơ̆ ñu hmâo tơlơi hơdip hlŏng lar.

The Beatitudes (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Matthew (Mathiơ) 5:3-12

3 “Mơyun hiam yơh kơ ƀing ƀun rin amăng bơngăt jua, yua kơ dêh čar pơtao plei hiam lơ̆m kơ gơñu!

4 Mơyun hiam yơh kơ ƀing čok hia, Yua kơ Ơi Adai či pơalum gơñu!

5 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo luă gŭ, Yua kơ gơñu či mă tŭ lŏn tơnah!

6 Mơyun hiam yơh kơ ƀing rơpa laih anŭn mơhao kơ tơlơi tơpă, Yua kơ Ơi Adai či pơhrăp brơi gơñu!

7 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo pap drap, Yua kơ Ơi Adai či pap drap kơ gơñu!

8 Mơyun hiam yơh kơ ƀing hmâo pran jua rơgoh, Yua kơ gơñu či ƀuh Ơi Adai!

9 Mơyun hiam yơh kơ ƀing thâo pơjing tơlơi rơnŭk rơnua, Yua kơ Ơi Adai či iâu gơñu jing ƀing ană Ơi Adai!

10 Mơyun hiam yơh kơ ƀing tŭ tơlơi arăng ngă sat kơ gơñu yua kơ tơlơi tơpă, Yua kơ dêh čar pơtao plei hiam lơ̆m kơ gơñu!

11 Mơyun hiam yơh kơ ƀing gih tơdah arăng hơtoh djraĭ, ngă sat laih anŭn pơčeh lu mơta tơlơi sat pơkơdơ̆ng glaĭ ƀing gih yua kơ Kâo.

12 Hơ̆k mơak bĕ, yua kơ pri ƀing gih prŏng biă mă amăng adai, yua kơ arăng hmâo ngă sat laih kơ ƀing pô laĭ lui hlâo, hlâo kơ ƀing gih kar kaĭ mơ̆n.”

The Lord’s Prayer (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Matthew (Mathiơ) 6:9-13

9 Tui anŭn iâu laĭ bĕ tui anai: ‘Ơ ama gơmơi dŏ amăng adai adih hơi; Brơi kơ anăn Ih hmâo tơlơi pơpŭ hiam rơgoh.

10 Rơkâo kơ dêh čar pơtao Ih truh, Tơlơi Ih kiăng dưi jing, ƀơi lŏn tơnah kar hăng amăng adai!

11 Pha brơi kơ gơmơi mơnơ̆ng ƀŏng huă djŏp kơ rĭm hrơi;

12 Pap brơi tơlơi soh gơmơi, Kar hăng gơmơi hmâo pap brơi laih kơ ƀing mơnuih ngă soh kơ gơmơi.

13 Anăm lui gơmơi lĕ amăng tơlơi plư ôh, Samơ̆ pơklaih gơmơi mơ̆ng Pô Sat Ƀai. [Yua kơ dêh čar pơtao, tơlơi mơyang, laih anŭn tơlơi ang yang pioh kơ Ih Pô nanao hlŏng lar. Amen.]’

The Fruit of the Spirit (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ƀing gơmơi khăp kơ ƀing arăng, hơ̆k mơak, rơnŭk rơno̱m, gir run, ngă klă djrưng, ngă hiam klă, dŏ tŏng ten,

23 tơdu rơun laih anŭn pơkhư̆ pô gơmơi pô. Ƀu hơmâo tơlơi juăt pă ôh dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi kar hăng anŭn.

The Armor of God (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Ephesians (Ephesos) 6:10-18

10 Hơnăl tuč, tŭ dŏ kơtang kơjăp bĕ amăng Khua Yang laih anŭn amăng tơlơi dưi mơyang Ñu.

11 Čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi mơneč yang sat.

12 Yuakơ ƀing ta pơblah ƀu djơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng asar laih anŭn drah ôh, samơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi mơyang lŏn tơnah kơnăm mơmŏt anai laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing yang sat bơngăt mơyang amăng khul adai adih.

13 Yuakơ anŭn yơh, čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ tơdang hrơi sat ƀai truh, ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng kơjăp yơh. Laih anŭn tơdơi kơ ƀing gih hơmâo prap pre pioh hĭ laih abih bang tơlơi, ƀing gih ăt dŏ dơ̆ng kơjăp mơ̆n.

14 Tui anŭn dŏ kơjăp bĕ, prap rơmet bĕ gih pô hăng hơdrăng kơiăng tơlơi sĭt hruă jum dar kơiăng gih, hăng ao pơgang tơlơi tơpă hơnơ̆ng buh hơô djơ̆ anih,

15 laih anŭn čut bĕ ƀơi tơkai tơkhŏ tơlơi prap pre, jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam rơnŭk rơno̱m.

16 Thim mŭt amăng abih bang tơlơi anŭn, mă tŭ bĕ khiơl tơlơi đaŏ. Mơ̆ng gơnam anŭn yơh, ƀing gih dưi pơthăm hĭ abih bang khul ƀrŏm apui yang sat pơnăh rai.

17 Mă tŭ bĕ muk pơgang tơlơi pơklaih laih anŭn đao gưm Yang Bơngăt, jing Boh Hiăp Ơi Adai.

18 Laih anŭn iâu laĭ tŭ pơgit bĕ yua mơ̆ng Yang Bơngăt ƀơi abih bang anih hơdip hrŏm hăng abih bang khul tơlơi iâu laĭ laih anŭn tơlơi kwưh rơkâo. Hơmâo tơlơi anŭn amăng jua pơmĭn, ƀing gih răng bĕ laih anŭn gir iâu laĭ nanao kơ abih bang ƀing đaŏ hiam klă.

The Lord is my Shepherd (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Psalms (Adoh Bơni Hơơč) 23

1 Yahweh jing Pô wai triu kâo; tui anŭn kâo, jing triu Ñu, ƀu či kơƀah hơget gĕt ôh.

2 Ñu brơi kâo dŏ pơdơi amăng đang rơ̆k mơda; Ñu dui ba kâo nao jĕ ƀơi dơnao ia jơngeh hơđơ̆ng.

3 Ñu pơkơtang glaĭ jua bơngăt kâo; Ñu dui ba kâo amăng khul jơlan djơ̆ tơpă yuakơ Ñu jing Pô Wai Triu hiam klă.

4 Ơ Yahweh ăh, wơ̆t tơdah kâo găn nao amăng tơlơi huĭ hyưt dơnung tơu tơlơi djai, kâo ƀu či huĭ kơ tơlơi sat ƀai ôh yuakơ Ih dŏ hăng kâo. Gai hơnuăt hăng gai jra wai triu Ih yơh pơgang hăng pơjuh pơalum kâo.

5 Gah anăp kơ ƀing ayăt kâo Ih prap rơmet gơnam ƀơ̆ng huă brơi kơ kâo, Ih trôč ia jâo ƀơi akŏ kâo kiăng kơ ju̱m mơak kâo, Ih brơi kâo mơñum hăng kơčŏk bă blai yơh.

6 Sĭt kâo thâo tơlơi hiam klă laih anŭn tơlơi khăp hiam Ih či dŏ hăng kâo amăng abih tơlơi hơdip kâo; laih anŭn kâo či dŏ amăng sang Ih, Ơ Yahweh ăh, tơl abih tơlơi hơdip kâo yơh.

God’s Love (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

John (Yôhan) 3:16

16 “Ơi Adai khăp biă mă kơ abih bang mơnuih mơnam tơl Ñu pha brơi Ană Ñu kơnơ̆ng hơmâo ha čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn, ñu anŭn ƀu či răm rơngiă hĭ ôh samơ̆ či hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai amăng plei hiam yơh.

The Beatitudes (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Matthew (Mathiơ) 5:3-12

3 “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hơmâo pran jua ƀu đaŏ kơnang kơ gơñu pô ôh, yuakơ ƀing gơñu či hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Ơi Adai hơmâo yơh.

4 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih čŏk hia, yuakơ ƀing gơñu či hơmâo tơlơi pơjuh alum yơh.

5 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih tơdu rơun amăng pran jua, yuakơ ƀing gơñu či tŭ mă anih lŏn kŏng ngăn yơh.

6 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing rơpa mơhao kơ ngă bruă tơpă hơnơ̆ng, yuakơ ƀing gơñu či dưi trơi hrăp yơh.

7 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing mơnuih thâo pap drap kơ arăng, yuakơ Ơi Adai či pơrơđah tơlơi thâo pap kơ ƀing gơñu yơh.

8 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hơmâo pran jua jơngeh mă bruă kơ Ơi Adai, yuakơ ƀing gơñu či ƀuh Ơi Adai amăng plei hiam yơh.

9 Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing thâo pơrơno̱m glaĭ, yuakơ Ơi Adai či yap ƀing gơñu jing ană bă Ñu yơh.

10 Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô tŭ tơlơi arăng kơtư̆ juă kơpĭ kơpe̱t yuakơ kiăng ngă tui bruă tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai, yuakơ Dêh Čar Adai jing lŏm kơ ƀing gơñu yơh.

11 “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing gih tơdang ƀing arăng mưč mač kơpĭ kơpe̱t ƀing gih laih anŭn pơhiăp djŏp mơta tơlơi gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yuakơ ƀing gih đuaĭ tui Kâo.

12 Tui anŭn, hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai bĕ, yuakơ gơnam bơni gih pơ plei hiam adih či jing prŏng biă mă yơh. Hơdơr bĕ, ăt amăng hơdră jơlan kar hăng anŭn mơ̆n, arăng mưč mač kơpĭ kơpe̱t kơ ƀing pô pơala jing ƀing hơdip hlâo kơ rơnŭk gih.”