The Fruit of the Spirit (IZII: Bible)

IZII: Bible

Galatians (Galeshiya) 5:22-23

22 Obekwanu l’iphe shigbaa lẹ Unme Chileke bụ: n-yemobu; ẹhu-ụtso; nchị-adụ-doo; nshirima; eme odoo; eme ọma; ekweta;

23 eme gelee; mẹ esede onwonye. Ọ tọ dụdu ekemu, a tụru swibe ndu k’ono.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s