The Beatitudes (IZII: Bible)

IZII: Bible

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu wozetaru onwophẹ alị l’iphu Chileke; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

4 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aphụ byaru; Kẹle Chileke e-mechakwaa dụa phẹ obu!

5 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu dụ àgù; kẹle ọo phẹ l’e-mechaa nweru mgboko.

6 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu ono, apfụbekoto agụje g’ẹgu nri mẹ ẹgu mini ono; kẹle Chileke e-mechaa mee g’ẹpho ji phẹ!

7 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu nweru obu-imemini; kẹle Chileke a-phụkwaru phẹ phọ obu-imemini!

8 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu obu gụru ìphóró; kẹle ẹphe e-mechaa hụma Chileke!

9 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu eme gẹ nchị dụ do; kẹle ọo phẹ bẹ ee-ku ụnwu kẹ Chileke!

10 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aakpa ẹhu; l’opfu l’ẹphe eme iphe, dụ Chileke ree; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

11 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ unu teke ndiphe nọdu akọ unu ọnu; akpa unu ẹhu; adzụkota ẹjo ụka, adụdu k’anụma ekpu unu opfu l’unu kweru nkemu.

12 G’ẹhu tsọje unu ụtso; unu teje ẹswa; kẹle obunggo unu parụ ẹka l’imigwe. Ọ bụkwapho g’ẹphe akpa unu ẹhu ono bụ g’ẹphe kpakwaru iya phọ ndu mpfuchiru Chileke, vu unu ụzo.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s