The Armor of God (IZII: Bible)

IZII: Bible

Ephesians (Efesọsu) 6:10-18

10 Iphe, mu e-gude kpọchia ya ishi ụnwunna mu bụ; unu nọshia ike l’ẹka Nnajịuphu; g’ike iya, nyịberu anyịbe mekwa unu g’unu shihu ike.

11 Unu tụko ngwọgu, shi l’ẹka Chileke kwaa onwunu; g’unu adụkwanu ike pfụru pfụshia ike l’ẹjo ụgho kẹ Obutuswe.

12 L’ọ tọ bụkwa nemadzụ mmanụ bẹ anyi l’ẹphe alwụ ọgu. Ndu anyi l’ẹphe alwụ bụkwa ndu ọchi-ọha imigwe; mẹ ndu ọ-nọ-l’oke-ọkwa imigwe; mẹ ndu imigwe, nwe mgboko ọwa-a, agba ọchii-a; mẹkpoo igwerigwe ẹjo ojọgu, nọkota l’imigwe.

13 Ọo ya bụ; unu chilikọta ngwọgu ono, shi l’ẹka Chileke ono g’ọ ha! Ọo ya bụ; ẹjo mbọku ono -rwuẹpho g’unu adụ ike pfụru pfụshia ike; mbụ unu -lwụghechaa ya; unu akpọo abara g’unu kpọru.

14 Sụ-a; unu kwakọbe! Unu woru ire-lanụ kee onwunu l’upfu. Unu eworu apfụbekoto mee uwe-ígwè ndu l’eje ọgu.

15 Unu gudeshia ozi-ọma k’ẹhu-guu ono g’ọ bụru akpọkpa, unu yeru g’ẹturu ata alọdu unu.

16 Unu gudefụkwaapho ekweta, unu kwetarụ kẹ Jizọsu g’ọ bụru iphe unu e-gbobeje gude zeru onwunu; gude iya nashịje apfụ, Onye-Njọ ono, bụ Obutuswe agba unu; mbụ apfụ ono, enwu ọku, shi l’ẹka Nsetanu.

17 Unu anata ndzọta dobe g’ọ bụru okpu-ígwè, unu e-kpuru. Unu atsụa opfu Chileke l’ẹka g’ọ bụru ogu-echi, Unme Chileke yeru unu l’ẹka.

18 L’iphemiphe ono bẹ unu a-nọduje epfuru Chileke sụ g’o yeru unu ẹka. Unu pfuje-kpọekwapho nụ Chileke gẹ Unme-dụ-Nsọ edu unu. Noo g’o gude unu je l’anwụjeru ẹnya mkpụrumkpuru. Unu ta ahakwa epfu anụ Chileke l’iswi ẹhu ndu-nsọ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s