God’s Love (IZII: Bible)

IZII: Bible

John (Jiọnu) 3:16

16 Lẹ Chileke yekwarụ ndiphe obu; yetabe iya k’ọphu ọ nụru Nwa lanụ, o nweru kpoloko: g’ọoburu onye kwetarụ nkiya; onye ono taa ladụ l’iswi; o nwechiaru ndzụ ojejoje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s