The Fruit of the Spirit (IZII: Bible)

IZII: Bible

Galatians (Galeshiya) 5:22-23

22 Obekwanu l’iphe shigbaa lẹ Unme Chileke bụ: n-yemobu; ẹhu-ụtso; nchị-adụ-doo; nshirima; eme odoo; eme ọma; ekweta;

23 eme gelee; mẹ esede onwonye. Ọ tọ dụdu ekemu, a tụru swibe ndu k’ono.

Advertisements

The Armor of God (IZII: Bible)

IZII: Bible

Ephesians (Efesọsu) 6:10-18

10 Iphe, mu e-gude kpọchia ya ishi ụnwunna mu bụ; unu nọshia ike l’ẹka Nnajịuphu; g’ike iya, nyịberu anyịbe mekwa unu g’unu shihu ike.

11 Unu tụko ngwọgu, shi l’ẹka Chileke kwaa onwunu; g’unu adụkwanu ike pfụru pfụshia ike l’ẹjo ụgho kẹ Obutuswe.

12 L’ọ tọ bụkwa nemadzụ mmanụ bẹ anyi l’ẹphe alwụ ọgu. Ndu anyi l’ẹphe alwụ bụkwa ndu ọchi-ọha imigwe; mẹ ndu ọ-nọ-l’oke-ọkwa imigwe; mẹ ndu imigwe, nwe mgboko ọwa-a, agba ọchii-a; mẹkpoo igwerigwe ẹjo ojọgu, nọkota l’imigwe.

13 Ọo ya bụ; unu chilikọta ngwọgu ono, shi l’ẹka Chileke ono g’ọ ha! Ọo ya bụ; ẹjo mbọku ono -rwuẹpho g’unu adụ ike pfụru pfụshia ike; mbụ unu -lwụghechaa ya; unu akpọo abara g’unu kpọru.

14 Sụ-a; unu kwakọbe! Unu woru ire-lanụ kee onwunu l’upfu. Unu eworu apfụbekoto mee uwe-ígwè ndu l’eje ọgu.

15 Unu gudeshia ozi-ọma k’ẹhu-guu ono g’ọ bụru akpọkpa, unu yeru g’ẹturu ata alọdu unu.

16 Unu gudefụkwaapho ekweta, unu kwetarụ kẹ Jizọsu g’ọ bụru iphe unu e-gbobeje gude zeru onwunu; gude iya nashịje apfụ, Onye-Njọ ono, bụ Obutuswe agba unu; mbụ apfụ ono, enwu ọku, shi l’ẹka Nsetanu.

17 Unu anata ndzọta dobe g’ọ bụru okpu-ígwè, unu e-kpuru. Unu atsụa opfu Chileke l’ẹka g’ọ bụru ogu-echi, Unme Chileke yeru unu l’ẹka.

18 L’iphemiphe ono bẹ unu a-nọduje epfuru Chileke sụ g’o yeru unu ẹka. Unu pfuje-kpọekwapho nụ Chileke gẹ Unme-dụ-Nsọ edu unu. Noo g’o gude unu je l’anwụjeru ẹnya mkpụrumkpuru. Unu ta ahakwa epfu anụ Chileke l’iswi ẹhu ndu-nsọ.

The Lord is my Shepherd (IZII: Bible)

IZII: Bible

Psalms (Ebvu-ọma) 23

1 Chipfu eche mu g’onye eche atụru; ọphu ọ dụkpodaa iphe, ụko iya bya adụru mu.

2 Oomeje gẹ mu zẹe tụta unme l’ẹka irwu ẹswa dụ. Ọ nọdu eduje mu eje l’agụga mini, dọru nyịmunyimu.

3 Oomeje g’obu gụ-zeta mu. Ọ bụru ụzo, pfụru ọto bẹ oodujeru mu shia g’ee-shi g’ẹpha iya apfụru.

4 Obetakpọo ọ bụru ụzo, dụ lẹ nsụda, gbahụru tsụkiribaa bẹ mu eshi ọ tọ dụdu ẹjo-iphe, mu atsụ ebvu iya; kẹle ị nọ swiru mu eswiru. Mgbọro mẹ oshi-mpalẹka ngu anọduje adụ mu obu.

5 Iigweshijeru mu nri gẹ mu ria l’iphu ndu achị mu lẹ njọ. Ị nọdu eteje mu manụ, eshi mkpọ l’ishi g’eemeje onye a kwarụ ẹbyaa. Okoro mu bẹ iimeje; l’o ji pyịmu pyịmu ebushihu ebushihu.

6 Ọ bụepho k’ọma waa n-yemobu Chipfu a-nọdu etso mu jasụkpoo gẹ mu a-nọ-beru. Mu ebuerupho l’ụlo Chipfu jasụwaruroya.

The Beatitudes (IZII: Bible)

IZII: Bible

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu wozetaru onwophẹ alị l’iphu Chileke; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

4 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aphụ byaru; Kẹle Chileke e-mechakwaa dụa phẹ obu!

5 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu dụ àgù; kẹle ọo phẹ l’e-mechaa nweru mgboko.

6 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu ono, apfụbekoto agụje g’ẹgu nri mẹ ẹgu mini ono; kẹle Chileke e-mechaa mee g’ẹpho ji phẹ!

7 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu nweru obu-imemini; kẹle Chileke a-phụkwaru phẹ phọ obu-imemini!

8 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu obu gụru ìphóró; kẹle ẹphe e-mechaa hụma Chileke!

9 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu eme gẹ nchị dụ do; kẹle ọo phẹ bẹ ee-ku ụnwu kẹ Chileke!

10 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aakpa ẹhu; l’opfu l’ẹphe eme iphe, dụ Chileke ree; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ!

11 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ unu teke ndiphe nọdu akọ unu ọnu; akpa unu ẹhu; adzụkota ẹjo ụka, adụdu k’anụma ekpu unu opfu l’unu kweru nkemu.

12 G’ẹhu tsọje unu ụtso; unu teje ẹswa; kẹle obunggo unu parụ ẹka l’imigwe. Ọ bụkwapho g’ẹphe akpa unu ẹhu ono bụ g’ẹphe kpakwaru iya phọ ndu mpfuchiru Chileke, vu unu ụzo.”

The Ten Commandments (IZII: Bible)

IZII: Bible

Exodus (Awụfu) 20:3-17

3 “Unu ta adụkwa iphe, unu a-bajẹru ẹja; gbahaa mụbe Chileke kpụrumu.

4 “Unu te emetakwaru onwunu ntẹkpe, e meru; o yee iphe, nọ l’imigwe; ọzoo iphe, nọ lẹ mgboko-a; mẹ iphe, bu lẹ mini-ime-alị.

5 Unu ta abajẹkwaru phẹ ẹja; ọphu unu ejejekwaru phẹ ozi. Noo kẹle mụbe Chipfu, bụ Chileke unu eko okophoo. Mu nọdu anụje ndu mu dụ ashị aphụ k’iphe, dụ ẹji, ẹphe meru mu; gude iya nụa ụnwu phẹ aphụ; mẹ ụnwu nwanwa phẹ; mẹ ụnwu nwanwanwaranwa phẹ.

6 Obenu l’iphe, bụkpoo ndu yeru mu obu bya emeje iphe, mu pfuru bẹ mu emejekwanụ gẹ n-yemobu mu bụru o-je-lẹ-nwanwa l’ẹhu phẹ.

7 “Unu te ekujekwa ẹpha mụbe Chipfu, bụ Chileke unu l’ụzo, apfụduru-ọto. Noo kẹle mụbe Chipfu ta ahakwa ndu eme nno; gẹ mu ta nụ phẹ aphụ.

8 “Unu nyatajẹ mee mbọku Sabatụ, bụ eswe-atụta-unme g’ọ dụ nsọ.

9 Ọo ujiku ishii bẹ unu e-seje akanya; jekọta ozi unu;

10 Obenu lẹ mbọku k’ẹsaa bụ eswe atụta-unme kẹ Chipfu, bụ Chileke unu. G’ọ tọ dụkwa ozi, unu e-jeje mbọku onoya. Ọphu unu ekwekwa gẹ nwa unu; m’onye unu gbaru ohu; mẹ iphe-edobe unu; m’onye lwarụ alwalwa, bu l’ibe unu; jee ozi mbọku ono.

11 Noo kẹle ọo ujiku ishii bẹ mụbe Chipfu meru igwe; bya emee eliphe; yẹe eze-ẹnyimu; mẹ iphemiphe, dụkota iya nụ. O be lẹ mbọku k’ẹsaa; mu tụta unme. Ọ bụru iphe ono kparụ iphe, mụbe Chipfu gọru ọnu-ọma nụ eswe-atụta-unme; bya emee ya; ọ dụ nsọ.

12 “Unu kwabẹjekwa ne unu mẹ nna unu ùbvù. Ọo ya bụ g’unu enweru ndzụ ogologo; buru l’alị ono, Chipfu, bụ Chileke unu abya unu anụnu ono.

13 “Unu te egbujekwa ọchi.

14 “Unu te erijekwa ogori.

15 “Unu te ezijekwa iphuru.

16 “Unu ta adzụjekwa ụka kpua nemadzụ ibe unu.

17 “G’ụlo nwibe unu; mẹ nyee ya; mẹ ohu, ọ gbatarụ agbata; mẹ iphe-edobe iya; mẹkpoo iphe, o nweru enweru g’ọ ha ta adụjekwa unu g’a sụ l’ọo unu nwe iya.”

The Lord’s Prayer (IZII: Bible)

IZII: Bible

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 Ọo ya bụ l’ọwa-a g’unu e-pfuje anụ Chileke baa: “ ‘Gụbe Nna anyi, bu l’imigwe. G’e dobe ẹpha ngu iche;

10 Goshinu l’oo gụbedua bụ eze. G’e meje iphe, dụ ngu l’uche l’eliphe g’eemeje iya l’imigwe.

11 Nụnu anyi nri ntanụ-a; Nri, a-sụjeru anyi eri mbọku-mbọku.

12 Gụaru anyi nvụ l’ẹka anyi mesweru ngu; G’anyi gụru ndu mesweru anyịbedua.

13 Te ekwekwa g’anyi nmalahụ l’ọhutama. Nafụtachikwaa anyi g’anyi ta aba l’ẹka onye ẹjo-iphe.’ Kẹle ọo ngu bụ eze iphemiphe; bya abụru ngu nwe ike; nweru akpabiri jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g’ọ dụ.

The Fruit of the Spirit (IZERE: Bible NT)

IZERE: Bible NT

Galatians (aGalati) 5:22-23

22 Amma kuse kuri kufe Kabik nye: kushim ne riy rikan be kameneng riy ne ku naka tsesek ne kuse kutek be kunye kutek ne kunye katsak,

23 be kuse whiwh ne ku yiir rice. Itsi ikak kuse i ta roon ikr na ba.

The Fruit of the Spirit (IYO: Bible NT)

IYO: Bible NT

Galatians (Galesia) 5:22-23

22 Quko Yuqa Surumímbo unipare newondeyemo eŋgé riní tunoqiní otete meté mu howeyoteŋgo. Otete ŋuko ŋandiro, unipare newonde meté yunoyoteŋgo, niŋgu-niŋgu teyoteŋgo, newonde imemo yoteŋgo, mondó ta sopoyoteŋgo, unipare samaka yereyoteŋgo, o meté te yunoyoteŋgo, eneŋo mandeye okeyá ta howeyoteŋgo,

23 mande ime yeyoteŋgo, koweye saŋaní sopoyoteŋgo. Hutuŋo mande kato otete ŋunde qu kama soréŋoyote.

The Fruit of the Spirit (IXIL, SAN JUAN COTZAL: Bible NT)

IXIL, SAN JUAN COTZAL: Bible NT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pek a’ saqoksa tetz q’u txumb’al nicheesa u Tioxhla Espiiritu sukuk’atza, q’u’l echa’ b’a’nla vatz tze’. Utz aya’ q’u’l tza’: u kub’antu tii’o’ qib’ilaj, u chi’b’ichil, u paas, u paciensia, u jikil, u b’ano b’a’nil, u k’uje’ich k’u’lal ti’ Tioxh,

23 u maanxhoil utz, tuch’ u majo’ib’ ti’ ib’anax q’u ye’xtxoj. Tan ye’k mantaar samajono’ ti’ ib’anax q’u kam tzi’.