The Lord is my Shepherd (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Psalms (Samz-la) 23

1 Bondyé Senyè-a sé bèwjé mwen. Mwen pa ka mantjé anyen.

2 I ka kité mwen pozé koté zèb-la pli bèl.I ka mennen mwen bwè koté dlo-a pli dous.

3 I ka viwé ban mwen kouway nèf.I ka mennen mwen an chimen dwèt-la,paski sé kalité gadyenn sala i yé.

4 Menm si mwen ka pasé an fon-an ki pli fènwè-a,mwen pa kay pè anyen ki mové,paski ou la épi mwen.Ou ni boutouʼw épi batonʼw pou pwotèkté mwen.

5 Ou pwépawé an tab ban mwendouvan zyé tout lèlmi mwen.Ou vidé lwil asou tèt mwen. Ou plen pòt mwen, i ka débondé.

6 Mwen asiwé bontéʼw épi mizéwikòd ou kay la épi mwen tout lavi mwen.Èk mwen kay wèsté lakay ou, Bondyé Senyè, pou tout tan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s