The Fruit of the Spirit (FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, WESTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Ammaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e meeɗen ɗuum woni njinngu e seyo e jam e munyal e moƴƴuki e mbooɗirka e hoolnaare

23 e leeƴinkinaare e nanngitaare. Sikke walaa, yamiroore fuu haɗataa kulle gaaɗe noon.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, MAASINA: Bible NT)

FULFULDE, MAASINA: Bible NT

Galatians (Galaatiyankooɓe) 5:22-23

22 Kaa ko Ruuhu Ceniiɗo rimata e men koo woni jilli e seyo e jam e muɲal e moƴƴuki e yurmeende e goonɗinal

23 e leyɗinkinaare, kaɲum e nantaare. Taƴoral, Sariya oo haɗataa kulle baaɗe non.

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyan’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruhu Ceniiɗo e rima yiɗde e velvelo e jam e munyal e gikku mbooɗngu e yurmeende e goonɗinki

23 e leestinki hoore e reengo hoore. Walaa dooka nganyeyka ɗe’e kuuɗe.

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Galatians (Galaatiya) 5:22-23

22 Amma ko Ruuhu Ceniiɗo rimata woni: yidde, seyo, jam, munyal, neɗɗaaku, yurmeene, goonɗinki,

23 ɗiggere e jogaago hoore mum. Tawreeta walaa gaccotooka iri kujje ɗee.

The Armor of God (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Ephesians (Efesu) 6:10-18

10 Ko horii wi’ugo on woni: Accee baawɗe Joomiraawo mawɗe semmiɗina on.

11 Ettee kaɓirɗum ɗum Alla hokki on fu, gam baawon daraago yeeso dabareeji Seyɗan.

12 Gam e himɓe bane kaɓidinten, amma e ruuhuuji kalluɗi, tawaaɗi dow kammu, gooduɗi baawɗe e semme, e laamanii duuniyaaru nu niwre.

13 Gam majjum, ettee kaɓirɗum ɗum Alla fu, gam baawon ko darii to nyalaaɗe kalluɗe warii, keɓon semme ɓaawo to hawre heennyii.

14 To non, ummee daree. Kaɓɓee gooŋa hande ɓelɓelol e punŋuli mooɗon. Ɓornee foonnitaare hande toggoore janni ne konu.

15 Tinnaare waajaago linjiila ka jam laatoo paɗe mooɗon.

16 Wakkati fu, jogee goonɗinki hande taɓɓorɗum kure. E makki nyifirton kure Ibiliisa ɗe yiite.

17 Kuunee kisidam hande huuneere janni, jogee haala Alla hande kaafahi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata.

18 Wakkati fu gaɗee du’aaje feere feere. Eelee ballal Alla hande no Ruuhu Ceniiɗo hollitirta on. Deenee e tinnaare! To on accee du’anaago himɓe Alla.

The Beatitudes (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 5:3-12

3 «Barke laatanii ɓe yonki mum humpaa Alla, gam kamɓe nun jey Laamaare Alla!

4 Barke laatanii wullooɓe, ɓerɗe maɓɓe fewtinte!

5 Barke laatanii ɗigguɓe, gam ɓe donan leydi!

6 Barke laatanii rafaaɓe, e ɗonɗaaɓe foonnitaare, gam ɓe kaaran!

7 Barke laatanii enɗotooɓe, gam ɓe enɗete!

8 Barke laatanii ɓe ɓerɗe mum laaɓi, gam ɓe ji’an Alla!

9 Barke laatanii daartooɓe jam, gam ɓe noddete ɓiɓɓe Alla!

10 Barke laatanii tooraaɓe gam sabbu foonnitaare, gam kamɓe nun Laamaare Alla laatanii!

11 Barke laatanii on, to himɓe yennii on, toorii on, takki on gaccee baaɗey fu, sabbu am.

12 Ceyee, belbeltee, gam riiba mawka e heɗii on dow kammu. Hande non annabiiɓe ardiiɓe on tooriraa.»

The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)

FULFULDE, BORGU: Bible NT

Matthew (Matiye) 6:9-13

9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii.

10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo laatorii dow kammu.

11 Hokku men nyaamdu keƴannu men hanne.

12 Yaafana men hakke amen, hande no minon bo men jaaforanto woofananɓe men.

13 Taa accu men naata der jarbeeji, amma hisin men diga e Kalluɗo. [Gam an nun laamaare, e baawɗe, e tedduŋal fu woodani faa abada. Aami!]”

The Fruit of the Spirit (FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT)

FULFULDE, NIGERIAN: Bible NT

Galatians (Galaatiyanko’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruuhu Allah e wadda yidde, e welwelo, e jonde jam, e munyal, e yurmeende, e ngikku boɗɗum, e waɗuki goonga,

23 e leynuki hoore, e suruki hoore. Walaa dooka ganyuɗum kuuɗe ɗe’e.

The Fruit of the Spirit (FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms)

FRENCH, CREOLE: Saint Lucian Creole French Bible NT & Psalms

Galatians (Galécha-a) 5:22-23

22 Mé Lèspwi Bondyé ka baʼw lanmityé, tjè kontan, lapé an tjèʼw, pasyans, i ka fèʼw dous, i ka fèʼw vini an bon moun, i ka fèʼw sé an moun ki ka tjenn pawòl ou,

23 i ka fèʼw abésé kòʼw épi i ka fèʼw kondwi kòʼw byen. La pa ni pyès lwa ki kont sé bagay sala.