The Lord’s Prayer (FAREFARE: Bible NT)

 

FAREFARE: Bible NT

Matthew (Amatie) 6:9-13

9 Bɛla, pʋ’ʋsra-ya wãna: ‹Tõma Sɔ Nawẽnnɛ n boe saazuum, botɩ fʋ yʋ’ʋrɛ yẽta pẽka,

10 wa’am wa di na’am nẽrba tẽŋasʋka, botɩ fõn boorɩ se’em ẽŋɛ tẽŋa zuo, wʋ lan ɩtɩ fõn yire se’em na.

11 Bɔ tɔ tɩ zĩna dia.

12 Basɛ tɩ tõon-be’ero taalɛ, wʋ tõma n mẽ basɛ sɛba n ẽŋɛ tõma be’em taalɛ se’em na.

13 Da basɛ tɩ yelle paagɛ tɔ tɩ tɩ lui. Fãagɛ tɔ be’em dãana nu’usum basɛ. [Tɩ fõn soe so’olʋm, la pãŋa, la nã’asgɔ wakatɛ n ka ba’asrɩ. Amina!]›

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s