The Beatitudes (FAREFARE: Bible NT)

FAREFARE: Bible NT

Matthew (Amatie) 5:3-12

3 «Nẽr-sɛba n mi tɩ ba ka masɛ Nawẽnnɛ nẽŋam tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ so’olʋm de la ba bõnɔ.

4 Sũ-sã’aŋɔ dõma tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ wʋn botɩ ba sũure mã’agɛ.

5 Sũ-bʋgsʋm dõma tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ wʋn bɔ ba dũnia tɩ ba sɔna.

6 Sɛba n boorɩ sɛla n masɛ Nawẽnnɛ yɛm la ba sũure wuu tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ wʋn bɔ ba sɛla tɩ ba boorɩ la tɩ la seke.

7 Ninbãal-zɔtba tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ wʋn zoe ba ninbãalga.

8 Pʋpeelem dõma tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, ba wʋn yẽ Nawẽnnɛ.

9 Sɛba n botɩ sũ-mã’asʋm bɔna nẽrba tẽŋasʋka tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ wʋn wi’ira ba tɩ a kɔma.

10 Sɛba n ɩtɩ sɛla n masɛ, tɩ ba nãmsra ba tarɩ zu-yẽlga, se’ere n soe la, Nawẽnnɛ so’olʋm de la ba bõnɔ.

11 Yãma sɛba tɩ ba tʋʋrɩ ya, nãmsra ya, tɔgra ya tɔg-be’ero dee parna bɔ’ɔra ya, yan dolɩ mam na ĩyã, tarɩ zu-yẽlga.

12 Ẽŋɛ-ya sũ-yẽlga sɩrʋm, ya yɔɔrɔ n wʋn zo’oge Nawẽnnɛ yire la ĩyã. Ba mẽ daan nãmsɛ Nawẽnnɛ nõtɔ’ɔsrɩba n dẽŋɛ yãma la bɛla.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s