The Ten Commandments (EZAA: Bible)

EZAA: Bible

Exodus (Awụfu) 20:3-17

3 “Tọ bọ dụkwa iwhe ọdo, unu l’a-bajẹru ẹja, gbahaa mụbe Chileke kpụ.

4 “Unu be emetakwaru onwunu ntẹkpe e meru, ọ dụ g’ọo iwhe nọ l’imigwe m’ọ bụ iwhe nọ lẹ mgboko m’ọ bụ iwhe nọ lẹ mini-ime-alị.

5 Unu be ebujekwaru whẹ iwhu l’alị m’ọ bụ baarụ whẹ ẹja. O noo nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l’ekoje okoowhoo. Mu l’ahụ̀je ndu kpọru mu ashị àhụ̀hù iwhe dụ ẹji, whẹ meru mu; kwobe iya hụ̀a ụnwu whẹ mẹe ụnwu nwanwa whẹ mẹe ụnwu nwanwa-nwanwa whẹ àhụ̀hù.

6 Obenu l’iwhe bụ ndu yeru mu obu; eme iwhe iwu mu kfuru bẹ mu l’emeje tẹ n-yemobu mu bụru o-je-lẹ-nwanwa l’ẹhu whẹ.

7 “Unu be ekujekwa ẹwha mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l’ụzo, l’akfụaru nhamụnha. Nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha ta abyakwa l’a-ha ndu l’ekuje ẹwha mu l’ụzo, l’akfụaru nhamụnha tẹ mu ba anụ whẹ awhụ.

8 “Unu nyatajẹkwa mee mbọku Sabatụ bụ iya bụ mbọku-ọtuta-ume t’ọ dụ nsọ.

9 Ọo abalị ishii bẹ unu l’e-seje anya, gude jekota ozhi unu.

10 Ọle mbọku nke ẹsaa, bụ mbọku-ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu. Tọ bọ dụkwa ozhi, unu l’e-jeje mbọku ono. Unu be ekwejekwa t’ụnwu unu mẹe ndu unu gbarụ ohu mẹe élwù unu mẹe ndu lwarụ alwa, bu lẹ mkpụkpu unu; jee ozhi mbọku ono.

11 O noo nkele ọo abalị ishii bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha meru igwe, mee mgboko yẹle eze-ẹnyimu mẹe iwhe lile, dụkota iya nụ. O belewho lẹ mbọku nke ẹsaa ya, mu tụta ume. Ọ bụru iwhe ono meru g’o gude mụbe Onye-Nwe-Ọha gọru ọnu-ọma nụ mbọku-ọtuta-ume ono; bya emee ya; ọ dụ nsọ.

12 “Unu kwabẹje ne lẹ nna, nwụru unu ugvu. Ọo ya bụ, nke ọwhu ndzụ unu l’a-dụ ogologo l’alị ono, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l’abya unu anụnu.

13 “Unu be egbujekwa ọchi.

14 “Unu be erikwa ogori.

15 “Unu be ezhijekwa oshi.

16 “Unu ba atukobejekwa madzụ ibe unu iwhe l’oomee.

17 “T’ụlo madzụ ibe unu mẹe nyee ya mẹe ohu, ọ gbatarụ agbata mẹe élwù iya mẹe iwhe o nwe enwe g’ọ ha ba adụjekwa unu nke t’a sụ l’ọo unu nwe iya.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s